FROV JU RGB NEGATIVE

 
 
Projekty podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 
•  LO1205 Udržitelnost excelence centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA 01/2014 – 12/2018, odpovědný řešitel: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
•  C2-2018 Propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti České zemědělské university v Praze, Vysoké školy chemicko technologické v Praze a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, (2018, odpovědný řešitel za FROV JU: Mgr. Miroslav Boček)
•  C14-2018 Zvýšení absorpční kapacity pro mezinárodní VaV projekty - H2020 Umbrella (2018, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
 
Projekty podpořené z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
•  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628, Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě (2017 – 2021, odpovědný řešitel za FROV JU: ing. Michal Hojdekr, MBA)
•  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523, Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ, (2017 – 2019, odpovědný řešitel na FROV JU, Mgr. Miroslav Boček)
•  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348, Rozvoj JU - ESF (06/2017 – 12/2022, odpovědný řešitel za část řešenou na FROV JU, Ing. Michal Hojdekr, MBA)
•  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192, Rozvoj JU - Kapacity pro VaV, (01/2018–12/2021, odpovědní řešitelé za FROV JU: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.; Ing. Michal Hojdekr, MBA)
•  CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008542, Rozvoj JU -  Studijní prostředí (11/2017 – 12/2018, odpovědný řešitel za část realizovanou na FROV JU, Ing. Michal Hojdekr, MBA)
•  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364, Rozvoj JU -  Mezinárodní mobility (6/2018 – 3/2020, odpovědný řešitel za část realizovanou na FROV JU, doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)

 
Institucionální plán JU 2016 - 2018
 
•  Systémová podpora rozvoje spolupráce FROV JU/JU s MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ – odborná činnost v oblasti akvakultury (2016 – 2020, odpovědný řešitel za FROV JU: PaedDr. Jiří Koleček)
•  Systémová podpora spolupráce s praxí a posílení efektivity výuky na FROV JU (2016 – 2020, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Václav Nebeský)
•  Rozvoj materiálně technické základny FROV JU 2016 – 2018 (2016 – 2018, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Vladimír Nedopil)
•  Rozvoj studia a vzdělávání na FROV JU v oblasti intenzivní akvakultury 2016 - 2018 (2016 – 2018, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 
Projekty podporované Ministerstvem zemědělství ČR
 
Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum
 
• QJ1510077 Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace (2015 – 2018, Mendelova univerzita v Brně, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)
• QJ1510119 Efektivní a dlouhodobě udržitelné využívání živin v intenzivní akvakultuře s využitím multitrofických systémů (2015 – 2018, odpovědný řešitel: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)
• QJ1530120 Výskyt farmak a dalších polutantů z komunálních odpadních vod v povodí klíčových vodárenských zdrojů ČR (2015 – 2018, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
• QJ1610324 Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin (2016 – 2018, ZF JU, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
• QK1710310 Využití nových biotechnologických postupů v podmínkách české akvakultury s cílem dosáhnout efektivní, kvalitní a ekologicky šetrné produkce ryb (2017 – 2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)
• QK1820354 Technická a technologická inovace intenzivních chovů ryb založená na nových znalostech umožňující efektivní a stabilní produkci (2018-2020, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)
 
Ostatní dotace a programy
 
•  Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat Udržování genetických zdrojů u ryb (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
•  MZe podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a rostlin (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000368 Technologie - Odkrm plůdků ryb obohacenou žábronožkou ( 8/2017 – 9/2019, odpovědný řešitel prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000369 Propagace - Ryby pro lidi (5/2017 – 2/2018, odpovědný řešitel Ing. Jan Kašpar)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000370 Kniha I. - Intenzivní chov ryb (8/2017 – 9/2019, odpovědný řešitel prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000371 Metodika II. - Monitoring farmak (8/2017 – 9/2019, odpovědný řešitel doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000372 Kniha II. - Choroby ryb (8/2017 – 9/2019, odpovědný řešitel MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000373 Metodika I. - Potrava sladkovodních ryb (8/2017 – 9/2019, odpovědný řešitel doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000375 Kniha III. - Vodní toxikologie pro rybáře - aktualizované vydání (8/2017 – 9/2019, odpovědný řešitel dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000376 Konference I. - Ochrana zdraví ryb (11/2017 – 9/2018, odpovědný řešitel MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000455 Optimalizace podmínek před zpracováním ryb pro zvýšení jejich welfare a kvality masa (5/2018 – 9/2019, odpovědný řešitel Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000457 Inovace rybích výrobků (5/2018 – 12/2019, odpovědný řešitel Ing. Jan Kašpar)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000459 Vývoj nových rybích výrobků pro předškolní děti (5/2018 – 10/ 2019, odpovědný řešitel Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 
Projekty podporované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

•  CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010345 Instalace uzavřených okruhů na sádkách ryb, zadržení vody v krajině a minimalizace produkce škodlivin a opětovné využití živin v rybničním hospodářství (2017 – 2020, odpovědný řešitel: Ing. Hana Kocour Kroupová – etapa A, Ing. Ján Regenda, Ph.D. – etapa B)
 
Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR)
 
•  16-09709Y Výskyt a osud syntetických progestinů ve vodním prostředí a jejich vliv na ryby (2016 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Hana Kocour Kroupová Ph.D.)
•  16-02407Y Transferrin v semenné plazmě kapra a jeseterů nám může pomoci identifikovat význam některých proteinů při zmrazování rybích spermií (2016 – 2018, odpovědný řešitel: MSc. Ping Li, Ph.D.)
•  16-06498S Psychoaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na exponované organismy (2016 – 2018, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Randák Ph.D.)
•  16-03754S Evoluce kapacitace spermií: průkopnická studie u taxonomicky izolovaných paryb (2016 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Marek Rodina Ph.D.)
•  17-19714Y Jaderný transfer u ryb: šance pro obnovení mizejících druhů jeseterů (2017 – 2019, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D.)
•  17-09310S Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer (2017-2019, PřF JU, řešitelem za FROV JU Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
•  17-09807S Jak a proč zvířata opouštějí sex: kauzální role hybridizace v iniciaci asexuality (2017-2019, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, řešitelem za FROV JU doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
•  17-8937S Chování léčiv v systému půd-voda-rostlina (2017-2019, Česká zemědělská univerzita v Praze, odpovědný řešitel za FROV JU doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.)
•  18-09323S Duplikace genomu v evoluci jeseterů a dopad na jejich biologii (2018 - 2020, odpovědný řešitel prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
•  18-03712S Je nová generace herbicidů bezpečnější alternativou i pro vodní bezobratlé? (2018-2020, odpovědný řešitel: dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.)
•  18-15802S Transformace farmak v prostředí běžného recipientu vyčištěných komunálních odpadních vod (2018-2020, odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
•  18-12465Y Výzkum naváděcích mechanismů spermií u sladkovodních ryb (2018-2020, odpovědný řešitel: M.Sc. Sergii Boryshpolets, Ph.D.)

Projekty podporované Grantovou agenturou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (GAJU)
 
•  012/2016/Z Výskyt a kritické hodnocení vlivu cizorodých látek na exponované organismy ve vodních ekosystémech a možnosti prevence a eliminace závažných virových onemocnění v chovech ryb (2016 – 2018, odpovědný   řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
•  125/2016/Z Nové metody a biotechnologické přístupy v reprodukci a genetice ryb II. (2016 – 2018, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.)
•  017/2016/Z Porozumění experimentálním výsledkům na základě soudobé teorie informace (2016 – 2018, odpovědný řešitel: prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.)
•  060/2016/Z Inovace pro dlouhodobě udržitelný rozvoj akvakultury (2016 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
•  034/2017/Z Nový postup pro produkci izogenních ryb prostřednictvím transplantace zárodečných kmenových buněk (2017 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Roman Franěk)
•  008/2018/Z  Knock-out dnd1 genu pomocí CRISPR/Cas9 u jeseterů a korelace dnd1 s dalšími souvisejícími geny u ryb (2018, odpovědný řešitel: MSc. Abdul Rasheed Khanzai Baloch)
•  100/2018/Z Teplotní aklimace delečních mutantů delta-6-desaturázy a elongázy kapra obecného (Cyprinus carpio) připravených metodou CRISPR/Cas9 a její možné ovlivnění výživou (2018, odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Bláhová)
•  077/2018/Z Možnosti využití nukleotidového polymorfismu DNA (SNP) u kapra obecného určeného pomocí RAD sekvenování k odhadu růstové schopnosti ryb a jejich odolnosti vůči Koi herpes viróze (KHV) (2018, odpovědný řešitel: MSc. Jinfeng Zhao)
•  102/2018/Z Interakce, růst a dospívání: porovnání dvou prominentních invazivních druhů raků (2018, odpovědný řešitel: MSc. Wei Guo)
•  013/2018/Z Vliv ovariální tekutiny na oplození u pstruha duhového (2018,odpovědný řešitel: MSc. Vitaliy Kholodnyy)
 

Projekty podporované Technologickou agenturouČR (TA ČR)

•  TG 03010027 -  01_11 Systém pro včasnou detekci nemocí ryb  (2017 – 2019, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
•  TG 03010027 -  01_05 RemoteGuard (2017-2019, PřF JU, odpovědný řešitel za FROV Mgr. Mohammadmehdi Saberioon, Ph.D.)

Projekty podporované Jihočeským krajem
 
Podpora Kultury
 •  Realizace 6. ročníku hudebního festivalu FROV FEST (2018, odpovědný řešitel: Ing. Petra Plachtová)
 
Podpora venkova a krajiny
 •  Podpora původních populací lipana podhorního a pstruha obecného v rybářském revíru Blanice vodňanská 4B (2018, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
 
Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji
•  463-03-03/18 - Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji v oboru Ochrana vod a Rybářství (10/2018 – 3/2019, odpovědný řešitel: Doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 
Programové dotace města Vodňany
 
•  SKZ 41/2018 6. ročník hudebního festivalu FROV FEST (2018, odpovědný řešitel: Ing. Petra Plachtová)
•  SKZ 42/2018 Osvětová akce ke Světovému dni vody (2018, odpovědný řešitel: Ing. Petra Plachtová)

Mezinárodní výzkumné projekty
 
 HORIZONT 2020
 
•  652831, AQUAEXCEL 2020 - Aquaculture infrastructures for excellence in European fish research (2015 2020, INRA, odpovědný řešitel za FROV JU: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.) - Transnational Access (TNA) projekty řešené na FROV JU v rámci projektu AQUAEXCEL 2020
•  613611, FishBOOST - Improving European aquaculture by advancing selective breeding to the next level for the six main finfish species (2014 – 2018, NOFIMA AS, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.)
•  642893, Marie Curie projekt IMPRESS – Inovované strategie produkce pro ohrožené sladkovodní druhy (2015 – 2018, NMBU, odpovědný řešitel: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
 
Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 
•  Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer Medizin ATCZ133 - Kompetenzzentrum MechanoBiologie (2017-2019, odpovědný řešitel prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.)
 
Fond malých projektů
•  KPF-01-016 Posilování spolupráce mezi JU a Verein für Fisch- und Gewässerökologie (1/2018 – 3/2019, odpovědný řešitel za FROV JU: PaedDr. Jiří Koleček)
•  KPF-01-017 Posilování spolupráce mezi JU a HLUW Yspertal v oblasti rybářství a ochrany vod (1/2018 – 12/2018, odpovědný řešitel za FROV JU: PaedDr. Jiří Koleček)
•  KPF-01-031 Česko-Rakouská spolupráce pro minimalizaci škod způsobených kormorány (9/2017 – 11/2018, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
•  KPF-01-108 Spolupráce JU a Bundesamt für Wasserwirtschaft – udržitelné využívání rybníků (9/2018 – 9/2019, odpovědný řešitel: PaedDr. Jiří Koleček)
•  KPF-01-111 Přeshraniční spolupráce – matematické modelování multifyzikálních procesů (9/2018 – 9/2019, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
 
INTERREG V-A: Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
 
•  100314623, Přeshraniční monitoring biologických invazí jako nástroj pro ochranu sladkovodní biodiverzity (10/2017 – 9/2020, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Miloš Buřič, Ph.D.)

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech