FROV JU RGB NEGATIVE
 
 
Projekty podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 
•  LO1205 Udržitelnost excelence centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA 01/2014 – 12/2018, odpovědný řešitel: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
 
Institucionální plán JU 2016 - 2018
•  Systémová podpora rozvoje spolupráce FROV JU/JU s MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ – odborná činnost v oblasti akvakultury (2016 – 2020, odpovědný řešitel za FROV JU: PaedDr. Jiří Koleček)
•  Systémová podpora spolupráce s praxí a posílení efektivity výuky na FROV JU (2016 – 2020, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Václav Nebeský)
•  Rozvoj materiálně technické základny FROV JU 2016 – 2018 (2016 – 2018, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Vladimír Nedopil)
•  Rozvoj studia a vzdělávání na FROV JU v oblasti intenzivní akvakultury 2016 - 2018 (2016 – 2018, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 
Projekty podporované Ministerstvem zemědělství ČR
 
Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum
•  QJ1510077 Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace (2015 – 2018, Mendelova univerzita v Brně, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)
•  QJ1510119 Efektivní a dlouhodobě udržitelné využívání živin v intenzivní akvakultuře s využitím multitrofických systémů (2015 – 2018, odpovědný řešitel: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)
•  QJ1530120 Výskyt farmak a dalších polutantů z komunálních odpadních vod v povodí klíčových vodárenských zdrojů ČR (2015 – 2018, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
•  QJ1510117 Optimalizace metod umělé a poloumělé reprodukce ryb (2015 – 2018, odpovědný řešitel: prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.)
•  QJ1610324 Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin (2016 – 2018, ZF JU, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
•  QK1710310 Využití nových biotechnologických postupů v podmínkách české akvakultury s cílem dosáhnout efektivní, kvalitní a ekologicky šetrné produkce ryb (2017 – 2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)
•  QK1710114 Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného – diagnostika a prevence (2017 – 2021, odpovědný řešitel: MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.)
 
Ostatní dotace a programy
•  Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat Udržování genetických zdrojů u ryb (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
•  MZe podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a rostlin (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
 
Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR)
 
 •  P502/13/26952S Indukce chimérismu pomocí transplantace zárodečných kmenových buněk u kriticky ohrožených jeseterů za účelem jejich zachování (02/2013 12/2017, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička, PhD.)
•  P503/13/12477S Transport léčiv v půdách (02/2013 – 12/2017, Česká zemědělská univerzita v Praze, odpovědný řešitel za FROV JU: doc. Mgr. Roman Grabic PhD.)
•  15-04258S Osud a účinky antropogenních polutantů přítomných v recipientech “vyčištěných“ komunálních odpadních vod – komplexní environmentální studie (2015 – 2017, odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
•  15-12034S Evolučně primitivní mechanismus spermií jeseterů k dosažení oplození schopnosti (2015 – 2017, odpovědný řešitel: Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c)
•  16-09709Y Výskyt a osud syntetických progestinů ve vodním prostředí a jejich vliv na ryby (2016 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Hana Kocour Kroupová Ph.D.)
•  16-02407Y Transferrin v semenné plazmě kapra a jeseterů nám může pomoci identifikovat význam některých proteinů při zmrazování rybích spermií (2016 – 2018, odpovědný řešitel: MSc. Ping Li, Ph.D.)
•  16-06498S Psychoaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na exponované organismy (2016 – 2018, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Randák Ph.D.)
•  16-03754S Evoluce kapacitace spermií: průkopnická studie u taxonomicky izolovaných paryb (2016 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Marek Rodina Ph.D.)
•  17-19714Y Jaderný transfer u ryb: šance pro obnovení mizejících druhů jeseterů (2017 – 2019, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D.)
•  17-09310S Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer (2017-2019, PřF JU, řešitelem za FROV JU Ing. Jan Mráz, Ph.D.)

Projekty podporované Grantovou agenturou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (GAJU)
 
•  012/2016/Z Výskyt a kritické hodnocení vlivu cizorodých látek na exponované organismy ve vodních ekosystémech a možnosti prevence a eliminace závažných virových onemocnění v chovech ryb (2016 – 2018, odpovědný   řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
•  125/2016/Z Nové metody a biotechnologické přístupy v reprodukci a genetice ryb II. (2016 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.)
•  017/2016/Z Porozumění experimentálním výsledkům na základě soudobé teorie informace (2016 – 2018, odpovědný řešitel: prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.)
•  060/2016/Z Inovace pro dlouhodobě udržitelný rozvoj akvakultury (2016 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
•  095/2017/Z Funkční analýza Δ6-, Δ5- a Δ4- desaturáz u kapra obecného (Cyprinus carpio) (2017, odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Bláhová)
•  079/2017/Z Knock out dnd genu pomocí technologie CRISPR/Cas9, efekt na vývoj zárodečné linie a dalších funkčně příbuzných genů u ryb. (2017, odpovědný řešitel: MSc. Abdul Rasheed Khanzai Baloch)
•  034/2017/Z Nový postup pro produkci izogenních ryb prostřednictvím transplantace zárodečných kmenových buněk (2017 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Roman Franěk)
•  046/2017/Z Účinnost využití energie v rybničním ekosystému (2017, odpovědný řešitel: MSc. Marcellin Rutegwa)
•  059/2017/Z Účinky extraktu z Echinacea purpurea na kapry obecné (Cyprinus carpio) a koi kapry (Cyprinus carpio koi) experimentálně infikované koi herpesvirem (2017, odpovědný řešitel: MSc. Mehrak Mohammadi)
•  068/2017/Z Jaderný transfer jedné vs více somatických buněk jako technika klonování nejvíce ohrožených druhů na světě, jeseterů (2017, odpovědný řešitel: MSc. Effrosyni Fatira)
•  056/2017/Z Přispívají syntetické progestiny k (anti-)androgenním aktivitám ve vodním prostředí? (2017, odpovědný řešitel: Ing. Pavel Šauer)
•  097/2017/Z Vývoj a aplikace metod LDTD/TQMS-HRMS pro stanovení psychoaktivních látek v tkáňových mikrovzorcích (2017, odpovědný řešitel: Ing. Adam Bořík)
•  085/2017/Z Změna vzorů exprese mRNA spojených s procesem stárnutí jiker(2017, odpovědný řešitel: MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin)
 
Projekty podporované Technologickou agenturouČR (TA ČR)

•  TG 03010027 -  01_11 Systém pro včasnou detekci nemocí ryb  (2017 – 2019, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
•  TG 03010027 -  01_05 RemoteGuard (2017-2019, PřF JU, odpovědný řešitel za FROV Mgr. Mohammadmehdi Saberioon, Ph.D.)


Mezinárodní výzkumné projekty
 7. Rámcový program EU a HORIZON 2020
•  652831, AQUAEXCEL 2020 - Aquaculture infrastructures for excellence in European fish research (2015 2020, INRA, odpovědný řešitel za FROV JU: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
•  613611, FishBOOST - Improving European aquaculture by advancing selective breeding to the next level for the six main finfish species (2014 – 2018, NOFIMA AS, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.)
•  642893, Marie Curie projekt IMPRESS – Inovované strategie produkce pro ohrožené sladkovodní druhy (2015 – 2018, NMBU, odpovědný řešitel: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
 
Norské fondy a fondy EHP - Bilateral Scholarship Programme CZ07
•  7F16013 Společná příprava projektu H2020 – FishBiometrics (2016 – 2017, odpovědný řešitel Ing. Petr Císař, Ph.D.) 
 
Interreg
•  ATCZ133 – Kompetenční centrum MechanoBiologie v Regenerativní medicíně  (2017 – 2021, odpovědný řešitel prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.)

 
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech