FROV JU RGB NEGATIVE
 
 
Projekty podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 
•  LO1205 Udržitelnost excelence centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA 01/2014 – 12/2018, odpovědný řešitel: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
•  0044/7/NAD/2017 Podpora nadané mládeže formou realizace vícedenních vzdělávacích akcí univerzitního typu zaměřených na vodní ekosystémy a jejich biodiverzitu (2017, hlavní řešitel Ing. Petra Plachtová)
 
Projekty podpořené z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
•  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628, Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě (2017 – 2021, odpovědný řešitel za FROV JU: ing. Michal Hojdekr, MBA)
•  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523, Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ, (2017 – 2019, odpovědný řešitel na FROV JU, Mgr. Miroslav Boček)
•  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348, Rozvoj JU - ESF (06/2017 – 12/2022, odpovědný řešitel za část řešenou na FROV JU, Ing. Michal Hojdekr, MBA)

 
Institucionální plán JU 2016 - 2018
•  Systémová podpora rozvoje spolupráce FROV JU/JU s MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ – odborná činnost v oblasti akvakultury (2016 – 2020, odpovědný řešitel za FROV JU: PaedDr. Jiří Koleček)
•  Systémová podpora spolupráce s praxí a posílení efektivity výuky na FROV JU (2016 – 2020, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Václav Nebeský)
•  Rozvoj materiálně technické základny FROV JU 2016 – 2018 (2016 – 2018, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Vladimír Nedopil)
•  Rozvoj studia a vzdělávání na FROV JU v oblasti intenzivní akvakultury 2016 - 2018 (2016 – 2018, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 
Projekty podporované Ministerstvem životního prostředí ČR
 
•  02431662 Realizace denních a pobytových ekologických vzdělávacích programů ve středisku MEVPIS FROV JU (2017, hlavní řešitel Mgr. Miroslav Boček)
 
Projekty podporované Ministerstvem zemědělství ČR
 
Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum
•  QJ1510077 Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace (2015 – 2018, Mendelova univerzita v Brně, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)
•  QJ1510119 Efektivní a dlouhodobě udržitelné využívání živin v intenzivní akvakultuře s využitím multitrofických systémů (2015 – 2018, odpovědný řešitel: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)
•  QJ1530120 Výskyt farmak a dalších polutantů z komunálních odpadních vod v povodí klíčových vodárenských zdrojů ČR (2015 – 2018, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
•  QJ1510117 Optimalizace metod umělé a poloumělé reprodukce ryb (2015 – 2018, odpovědný řešitel: prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.)
•  QJ1610324 Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin (2016 – 2018, ZF JU, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
•  QK1710310 Využití nových biotechnologických postupů v podmínkách české akvakultury s cílem dosáhnout efektivní, kvalitní a ekologicky šetrné produkce ryb (2017 – 2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)
•  QK1710114 Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného – diagnostika a prevence (2017 – 2021, odpovědný řešitel: MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.)
 
Ostatní dotace a programy
•  Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat Udržování genetických zdrojů u ryb (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
•  MZe podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a rostlin (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
 
Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR)
 
•  P502/13/26952S Indukce chimérismu pomocí transplantace zárodečných kmenových buněk u kriticky ohrožených jeseterů za účelem jejich zachování (02/2013 12/2017, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička, PhD.)
•  15-04258S Osud a účinky antropogenních polutantů přítomných v recipientech “vyčištěných“ komunálních odpadních vod – komplexní environmentální studie (2015 – 2017, odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
•  15-12034S Evolučně primitivní mechanismus spermií jeseterů k dosažení oplození schopnosti (2015 – 2017, odpovědný řešitel: Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c)
•  16-09709Y Výskyt a osud syntetických progestinů ve vodním prostředí a jejich vliv na ryby (2016 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Hana Kocour Kroupová Ph.D.)
•  16-02407Y Transferrin v semenné plazmě kapra a jeseterů nám může pomoci identifikovat význam některých proteinů při zmrazování rybích spermií (2016 – 2018, odpovědný řešitel: MSc. Ping Li, Ph.D.)
•  16-06498S Psychoaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na exponované organismy (2016 – 2018, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Randák Ph.D.)
•  16-03754S Evoluce kapacitace spermií: průkopnická studie u taxonomicky izolovaných paryb (2016 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Marek Rodina Ph.D.)
•  17-19714Y Jaderný transfer u ryb: šance pro obnovení mizejících druhů jeseterů (2017 – 2019, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D.)
•  17-09310S Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer (2017-2019, PřF JU, řešitelem za FROV JU Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
•  17-09807S Jak a proč zvířata opouštějí sex: kauzální role hybridizace v iniciaci asexuality (2017-2019, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, řešitelem za FROV JU doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
•  17-8937S Chování léčiv v systému půd-voda-rostlina (2017-2019, Česká zemědělská univerzita v Praze, odpovědný řešitel za FROV JU doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.)

Projekty podporované Grantovou agenturou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (GAJU)
•  012/2016/Z Výskyt a kritické hodnocení vlivu cizorodých látek na exponované organismy ve vodních ekosystémech a možnosti prevence a eliminace závažných virových onemocnění v chovech ryb (2016 – 2018, odpovědný   řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
•  125/2016/Z Nové metody a biotechnologické přístupy v reprodukci a genetice ryb II. (2016 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.)
•  017/2016/Z Porozumění experimentálním výsledkům na základě soudobé teorie informace (2016 – 2018, odpovědný řešitel: prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.)
•  060/2016/Z Inovace pro dlouhodobě udržitelný rozvoj akvakultury (2016 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
•  095/2017/Z Funkční analýza Δ6-, Δ5- a Δ4- desaturáz u kapra obecného (Cyprinus carpio) (2017, odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Bláhová)
•  079/2017/Z Knock out dnd genu pomocí technologie CRISPR/Cas9, efekt na vývoj zárodečné linie a dalších funkčně příbuzných genů u ryb. (2017, odpovědný řešitel: MSc. Abdul Rasheed Khanzai Baloch)
•  034/2017/Z Nový postup pro produkci izogenních ryb prostřednictvím transplantace zárodečných kmenových buněk (2017 – 2018, odpovědný řešitel: Ing. Roman Franěk)
•  046/2017/Z Účinnost využití energie v rybničním ekosystému (2017, odpovědný řešitel: MSc. Marcellin Rutegwa)
•  059/2017/Z Účinky extraktu z Echinacea purpurea na kapry obecné (Cyprinus carpio) a koi kapry (Cyprinus carpio koi) experimentálně infikované koi herpesvirem (2017, odpovědný řešitel: MSc. Mehrak Mohammadi)
•  068/2017/Z Jaderný transfer jedné vs více somatických buněk jako technika klonování nejvíce ohrožených druhů na světě, jeseterů (2017, odpovědný řešitel: MSc. Effrosyni Fatira)
•  056/2017/Z Přispívají syntetické progestiny k (anti-)androgenním aktivitám ve vodním prostředí? (2017, odpovědný řešitel: Ing. Pavel Šauer)
•  097/2017/Z Vývoj a aplikace metod LDTD/TQMS-HRMS pro stanovení psychoaktivních látek v tkáňových mikrovzorcích (2017, odpovědný řešitel: Ing. Adam Bořík)
•  085/2017/Z Změna vzorů exprese mRNA spojených s procesem stárnutí jiker(2017, odpovědný řešitel: MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin)
 
Projekty podporované Technologickou agenturouČR (TA ČR)

•  TG 03010027 -  01_11 Systém pro včasnou detekci nemocí ryb  (2017 – 2019, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
•  TG 03010027 -  01_05 RemoteGuard (2017-2019, PřF JU, odpovědný řešitel za FROV Mgr. Mohammadmehdi Saberioon, Ph.D.)

Projekty podporované Jihočeským krajem
 
•  SDO/OEZI/337/17 Výukový program Život pod vodou (2017, odpovědný řešitel: Ing. Petra Plachtová)
•  SDO/OEZI/699/2017 Realizace 5. ročníku hudebního festivalu FROV FEST  (2017, odpovědný řešitel: Ing. Petra Plachtová)
•  SDO/OEZI/1231/17Podpora původních populací lipana podhorního a pstruha obecného v rybářském revíru Blanice vodňanská 4B (2017, odpovědný řešitel: PaedDr. Jiří Koleček)
•  SDO/OEZI/190/17Příspěvek na podporu pořadatelství šestého ročníku mezinárodní vědecké konference Biologie rybích gamet v Jihočeském kraji (2017, odpovědný řešitel: PaedDr. Jiří Koleček)
•  SDO/OEZI/344/17Podpora spolupráce studentů Jihočeské univerzity a HLUW Yspertal (Dolní Rakousko) v oblasti práce s mládeží formou realizace studentského mezinárodního vzdělávacího programu se zaměřením na udržitelné principy ve vodním hospodářství regionů. (2017, odpovědný řešitel: PaedDr. Jiří Koleček)
 
Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3
•  reg. č. KUCBX00MTX39 “Podpora přípravy strategického projektu Voda a akvakultura pro budoucnost - akronym AQUA_CULTURE21 v rámci výzvy OP VVV č. 019, Excelentní výzkum“, (2017, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Michal Hojdekr, MBA)
•  reg. č. KUCBX00MTX7P “Podpora přípravy 4 strategických projektů výzkumného centra CENAKVA v rámci výzvy OP VVV č. 025, Předaplikační výzkum“ (2017, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Michal Hojdekr, MBA)
 
Komunitní nadace Blanicko-Otavská
•  G/6-17 Jubilejní 5. ročník hudebního festivalu FROV FEST (2017, odpovědný řešitel: Ing. Petra Plachtová)

Mezinárodní výzkumné projekty
 7. Rámcový program EU a HORIZON 2020
•  652831, AQUAEXCEL 2020 - Aquaculture infrastructures for excellence in European fish research (2015 2020, INRA, odpovědný řešitel za FROV JU: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
•  613611, FishBOOST - Improving European aquaculture by advancing selective breeding to the next level for the six main finfish species (2014 – 2018, NOFIMA AS, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.)
•  642893, Marie Curie projekt IMPRESS – Inovované strategie produkce pro ohrožené sladkovodní druhy (2015 – 2018, NMBU, odpovědný řešitel: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
 
Norské fondy a fondy EHP - Bilateral Scholarship Programme CZ07
•  7F16013 Společná příprava projektu H2020 – FishBiometrics (2016 – 2017, odpovědný řešitel Ing. Petr Císař, Ph.D.) 
 
logo interregcz
Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer Medizin ATCZ133 - Kompetenzzentrum MechanoBiologie)
•  Počet výzkumných ústavů v oblasti mechanobiologie v regenerativní medicíně v programovém území je nízký. Všichni partneři projektu pracující ve všech zúčastněných regionech se vzájemně doplňují v jejich expertíze a mají vynikající výzkumnou a vývojovou infrastrukturu a vysoce kvalifikovaný personál. Pouze přeshraniční propojení výzkumných institucí umožňuje řešení složitých problémů v regenerativní medicíně a dobré využití existující infrastruktury. Z těchto důvodů bylo jako všeobecný cíl projektu zvoleno zřízení kompetenčního centra pro mechanobiologii, které přinese zvýšení výkonnosti, efektivity a povědomí prostřednictvím mezinárodní akademické spolupráce. To povede k významnému zkvalitnění výzkumných aktivit. Mladí vědci ve společných výzkumných programech přispějí k šíření znalostí v regionu i daleko mimo něj. Nové poznatky a zkušenosti, které kompetenční centrum mechanobiologie získá, mají význam na úrovni celé Evropy. Kompetenční centrum přispěje k programovému cíli rozvoje výzkumu v regionu. Specifitou projektu je důraz na mechanobiologii, což je velmi inovativní pole regenerativní medicíny, kde jsou vyvíjeny léčebné postupy schopné nahradit drahé a dlouhodobé farmakologické léčby nebo opakované chirurgické zákroky. Projekt sleduje strategii podpory hojících mechanismů těla, jeho schopnosti obnovit dysfunkční buňky a tkáně. Mechanobiologie staví na poměrně levných metodách čímž se zlevňuje celková terapie. Projekt přispěje k cíli programu v oblasti zlepšení a rozšíření výzkumu a inovací prostřednictvím zapojení mladých vědců v klíčovém vědním oboru mechanobiologie, rozšířením a rozvojem vzdělávacích a tréninkových programů a podporou intenzivní přeshraniční výměny lidí i poznatků.
Tento projekt je financován z prostředků EU z fondu EFRR
 
INTERREG V-A: Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
•  100314623, Přeshraniční monitoring biologických invazí jako nástroj pro ochranu sladkovodní biodiverzity (10/2017 – 9/2020, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Miloš Buřič, Ph.D.)

 
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech