FROV JU RGB NEGATIVE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod
Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
tel.: +420 387 774 666 fax: 387 774 634

  CENAKVA
Ředitel centra: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. linhart@frov.jcu.cz +420 38777 4743 +420 724 357 897
Zástupce ředitele centra: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. kozak@frov.jcu.cz +420 38777 4600 +420 724 504 921
Manažer centra: Ing. Martin Vlček vlcek@frov.jcu.cz +420 38777 4663 +420 601 377 639
Hlavní manažer centra: Ing. Michal Hojdekr, MBA hojdekr@frov.jcu.cz +420 38777 4663 +420 725 391 382

 

Výzkumné programy (VP) CENAKVA

14 61 cenakva gen 05   14 61 cenakva gen 15   14 61 cenakva gen 03   14 61 cenakva gen 09
 
 
     
 
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.   doc. Ing. Tomáš Randák Ph.D.   Ing. Jan Mráz, Ph.D.   prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
flajshans@frov.jcu.cz      
+420 387 774 608   +420 387 774 756   +420 387 774 643   +420 387 77 4600
+420 724 233 542   +420 721 855 763   +420 737 221 913   +420 724 504 921
             
             
POSLÁNÍ:
Posláním výzkumného programu fakulty je pomocí multioborového přístupu v rámci CENAKVA, na základě rostoucího know-how řešitelského týmu, jeho instrumentálního a experimentálního zázemí a intenzivní spolupráce s výzkumnou i aplikační sférou, včetně státní správy v ČR i ve světě přispět k
• poznání v oblasti sladkovodní akvakultury a ochrany vod,
• zlepšení kvality vody a vodního prostředí,
• uchování biodiverzity,
• rozvoji sladkovodní akvakultury pro maximální produkci kvalitních potravin pro 9 miliard lidí s minimální spotřebou vody a energie a
minimální produkcí odpadních látek.
 
HLAVNÍ VĚDECKÝ CÍL CENAKVA:
Hlavním vědeckým cílem centra je plně porozumět probíhajícím procesům ve sladkovodních ekosystémech a jejich celospolečenské závažnosti z hlediska zachování biodiverzity, ochrany vodního prostředí, ochrany vodních zdrojů pro život a činnost člověka.
 
STRATEGIE:
Prostřednictvím centra výzkumu CENAKVA soustředit odborně laboratoře a pracoviště fakulty bez ohledu na lokaci od roku 2017 do čtyř stěžejních vědeckých multidisciplinárních výzkumných programů (VP), mezinárodně uznávaného základního, aplikovaného i cílového výzkumu se zaměřením na vodu a akvakulturu:
• VP 1 Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu.
• VP 2 „Nové“ polutanty v životním prostředí a jejich vliv na sladkovodní ekosystémy.
• VP 3 Dlouhodobě udržitelná akvakultura s odpovědným hospodařením s vodou a živinami.
• VP4 Biologie v měnících se podmínkách sladkovodních ekosystémů.
 
ROZVOJ CENAKVA:
Vznik výzkumné infrastruktury je spjat se začátkem roku 2010 a zahájením činnosti Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) budovaného za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (273 mil. Kč - CZ.1.05/2.1.00/01.0024). V témže roce bylo centrum pevně začleněno do organizační struktury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU), konkrétně Fakulty rybářství a ochrany vod (FROV JU). V průběhu let 2010-2012 došlo k vybudování moderní infrastruktury vč. odpovídajícího přístrojového vybavení a rozvoje potřebných lidských zdrojů. V roce 2012 dochází k zahájení plného provozu nově vzniklé výzkumné infrastruktury, jejímž hlavním posláním je rozvoj nadstandartní vědy, výzkumu a aplikací potřebných pro rozvoj rybářství, akvakultur a udržitelný systém managementu sladkých vod – kolaudace 3 nově vybudovaných, rekonstruovaných objektů centra (Hlavní budova, Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (vč. žlabové odchovny), Genetické rybářské centrum). Rok 2013 již umožňuje plné kapacitní využití infrastruktury, resp. pilotní zahájení provozu = plný provoz přístrojového VaV zařízení, nově vytvořená pracovní místa, akreditace laboratoří apod. V roce 2014 je centru přidělena podpora ze státního rozpočtu, konkrétně z Národního programu udržitelnosti (NPU I) o celkové hodnotě cca 124 mil. Kč na naplnění definovaných záměrů – komplexně porozumět probíhajícím procesům ve sladkovodních ekosystémech a jejich celospolečenské závažnosti z hlediska zachování biodiverzity, ochrany vodního prostředí, ale i ochrany vodních zdrojů pro život a činnost člověka. CENAKVA je v této době již vnímána jako v Evropě unikátní útvar s těmi nejlepšími vědci, akademiky, postdoktorandy, studenty, administrátory a techniky, který prostřednictvím lidských zdrojů pružně reaguje na celospolečenské změny v oblasti vědy, vědeckého zaměření a aplikací. V kontextu mezinárodního rozměru CENAKVA dochází v roce 2015 k ustanovení poradních a evaluačních orgánů – Mezinárodní rada FROV JU a centra CENAKVA a Kontrolní rada centra CENAKVA. K.1.1.2017 působí v CENAKVA 166 zaměstnanců.
 
AKTIVITY CENAKVA:
Aktivity CENAKVA řešíme ve spolupráci s centry a subjekty výzkumu v ČR a Evropě, které od vzniku centra využívají naše jedinečné zázemí. Konkrétně centrum CENAKVA má od roku 2013-15 smluvně dohodnutou spolupráci a sdílení infrastruktur s velkými centry v ČR, a to např. CEITEC a BIOCEV a dále s centry v regionech, a to Centrum Haná, ADMIREVET a ALGATECH. Na evropské úrovni je CENAKVA od jejího vzniku propojena a využívaná konsorciem 22 výzkumných ústavů a fakult v Evropě zaměřených na rybářství a ochranu vod v síti pod názvem AQUAEXCEL a s naší účastí v ESFRI ELIXIR, EMBRC a DANUBIUS-RI. Centrum vytváří silná zahraniční strategická partnerství a podporuje specifickou komerční činnost licencováním a patenty s cílem dosáhnout efektivních inovací. Komerčně plní centrum ukazatele smluvního výzkumu na úrovni cca 10 mil. Kč ročně ve spolupráci s partnery v ČR a EU. Je součástí 6 výzkumných konsorcií v rámci EU projektů, které se na rozpočtu centra podílejí v průměru 12 mil. Kč/rok.
CENAKVA nepatří k velkým k centrům co do velikosti, ale co do důležitosti, aktivity, jedinečnosti a ambicí. Velikost je úměrná společenské poptávce po výstupech a je základním předpokladem udržitelnosti její činnosti. Důkazem významnosti CENAKVA je současné postavení mezi ostatními centry a zejména jasně kvantifikovatelný poměr nákladů na zřízení/provoz vs. dosahované výstupy a jejich kvalita. Infrastrukturu lze označit jako leadera mezi středisky zbudovanými v rámci OP VaVpI (vč. těch excelentních, tedy s náklady v řádech miliard investovaných Kč – dle počtu výstupů v databázi Web of Science + citací v roce 2015 je centrum na 5. místě ze 45 zbudovaných center, přičemž investičně patří k nejmenším), kvalita studia (první místo v rámci průzkumu „Nejlepší vysoké školy“ časopisu Týden v kategorii přírodní vědy, vysoká uplatnitelnost na trhu práce).
 
 
EVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ UNIKÁT CENAKVA:
Hlavním experimentálně technologickým zázemím CENAKVA jsou dvě pracoviště ve Vodňanech, a to Genetické rybářské centrum a Experimentální rybochovné pracoviště se specializovanými akvarijními, recirkulačními a akvaponickými technologiemi ve Vodňanech, Českých Budějovicích a Nových Hradech. Pracoviště společně se specializovanými technologiemi umožňují provádět komplexní experimenty v řízených podmínkách dle potřeb plánovaných pokusů v návaznosti na čtyři výzkumné programy. Z externích vodních ploch v rámci vodňanska obhospodařujeme necelých 40 ha rybníků s chovem 23 druhů sladkovodních ryb všech věkových kategorií v počtu okolo 250 000 kusů (45 t) a 12 druhů raků. Například u kapra obecného (Cyprinus carpio) chováme a udržujeme od roku 1953 21 plemen, linií a hybridních populací, u lína obecného (Tinca tinca) od roku 1981 11 plemen a barevných variet, u sumce velkého (Silurus glanis) od roku 1997 2 plemena a albinotickou formu. Naší chloubou je od roku 2001 úspěšný chov 10 druhů celosvětově ohrožených chrupavčitých ryb, zejména jeseterů. Celkem využíváme 71 vlastních rybníků od 0,01 do 12 ha vodní plochy a k tomu v pronájmu dalších 50 ha. Pro výzkumné účely jsme vybudovali 3200 m2 různých rybochovných hal a akvarijních místností s 18 recirkulačními nízkoodpadovými systémy s termoregulací o objemech necelých 82 m3. Dále disponujeme venkovními či průtočnými odchovnými žlaby a bazény pro sezónní odchovy ryb a raků o celkovém objemu 260 m3. Tyto unikátní podmínky pro výzkum akvakultury a udržitelný systém managementu sladkých vod, které v Evropě v podobném rozsahu, ale jiného zaměření, najdete pouze v Norsku či Španělsku, jsou doplněny nezbytným přístrojovým vybavením s návazností na výzkumné programy CENAKVA.
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech