FROV JU RGB NEGATIVE
  Dlouhodobě udržitelná akvakultura s odpovědným hospodařením s vodou a živinami  

VP3

Vedoucí výzkumného programu: Ing. Jan Mráz, PhD.

Řešitelský tým VP 3 je složen z vybraných pracovníků 2 výzkumných institucí. Jedná se o pracovníky 7 vědeckých laboratoří FROV JU, konkrétně Laboratoře výživy (LV), Laboratoře řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb (LŘICH), Laboratoře aplikované hydrobiologie (LAH), Laboratoře metabolismu lipidů (LML), Laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie (LVTI), Laboratoře zpracování signálu a obrazu (LZSO) a Laboratoře intenzivní akvakultury (LIA), dále pracovníky Katedry biologie ekosystémů (KBE) PřF JU a pracovníky Oddělení hydrochemie a ekologického modelování (OHEM) a Oddělení mikrobální ekologie vody (OMEV) HBÚ BC AV ČR, v.v.i..

Úvod do problematiky

Díky růstu lidské populace a informacím o pozitivním vlivu ryb na lidské zdraví se neustále zvyšuje světová spotřeba ryb. Poptávka po rybách je uspokojována zejména produkcí sladkovodní akvakultury. Akvakultura je za posledních 50 let celosvětově nejrychleji rostoucí odvětví živočišné výroby s ročním nárůstem produkce kolem 8 %. V současnosti pokrývá již více než 49 % spotřeby ryb pro lidskou konzumaci. Předpokládá se, že do roku 2050 vzroste lidská populace na 9 miliard lidí. Tento prudký nárůst zvýší poptávku po potravinách a vodě a následně po krmivech a hnojivech. Pro pokrytí současné spotřeby ryb tak bude nutné zvýšit produkci akvakultury minimálně o 60 %. V České republice má akvakultura téměř tisíciletou tradici a je díky historickému dědictví v podobě rybničního fondu zaměřena hlavně na chov ryb v rybnících. Díky stupňujícím se požadavkům na ochranu životního prostředí se předpokládá, že produkce ryb v rybnících dosahuje své horní hranice a růst produkce ryb bude realizován prostřednictvím intenzivní akvakultury. Dle Národního strategického plánu pro akvakulturu bude zvýšení produkce ryb dosaženo především vybudováním nových recirkulačních akvakulturních systémů. Budováním nových recirkulačních farem a tlakem na ekologickou produkci ryb vznikne zvýšená poptávka po know how, technologiích a inovativních řešeních vedoucích k dlouhodobě udržitelné a diverzifikované akvakultuře. Navržený výzkumný program si klade za cíl podporovat chov sladkovodních ryb technickou a biotechnologickou inovací, která zajistí tomuto sektoru ekologickou, efektivní, vyrovnanou, pestrou, kontinuální a kvalitní produkci ryb a jejich výrobků.

Vize

Vizí výzkumného programu je akvakultura jako řešení budoucnosti pro maximální produkci kvalitních potravin pro 9 miliard lidí s minimální spotřebou vody a energie, minimální produkcí odpadních látek, ‚food miles‘, a minimální konkurencí o zdroje se spotřebou lidí a hospodářských zvířat. Dále, aby se akvakultura z průmyslu, který je závislý na dodávce ryb z oceánů a znečišťuje vodní zdroje, stala průmyslem nezávislým na mořském rybolovu a spotřebovala více odpadních látek, než jich sama vytvoří.

Cíl VP

Cílem výzkumného programu je vývoj technologií umožňujících maximální využití živin, odpadů, včetně městských odpadů rostlinného a živočišného původu a energie pro produkci ryb a rostlin s minimem vypouštěných odpadních látek a skleníkových plynů do životního prostředí. Klíčovým výstupem VP budou vzájemně propojené technologie k produkci ryb, rostlin a dalších organismů se zpracováním a využitím odpadu, které umožní maximálně využít živiny přímo na akvakulturní či akvaponické farmě s minimem vypouštěných odpadních látek do životního prostředí. Výsledky budou mít velký dopad pro celou společnost především pro zajištění dostatku kvalitních potravin, minimalizaci produkce skleníkových plynů, využití odpadů, snížení vzdálenosti mezi produkcí a spotřebou potravin a tím snížení potřeby fosilních paliv, snížení spotřeby vody a produkce odpadů, snížení eutrofizace vod, snížení závislosti akvakultury na rybolovu.

Výsledky

Výsledky experimentů a studií dosažené řešitelským týmem jsou průběžně publikovány, přičemž je kladen důraz na publikovaní aplikovatelných výsledků ve vědeckých časopisech, monografiích a odborných publikací. Velmi významnou aktivitou řešitelského týmu jsou i komerční aktivity generující významné finanční prostředky. Od roku 2010 bylo členy řešitelského týmu realizováno celkem 15 zakázek týkajícího se smluvního výzkumu v rámci přímého poradenství či inovace chovu ryb s celkovým příjmem převyšující 15 mil. Kč.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech