FROV JU RGB NEGATIVE
  Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu  

VP1

Vedoucí výzkumného programu (VP): prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.

Řešitelský tým VP 1 je složen z vybraných pracovníků 6 vědeckých laboratoří FROV JU, konkrétně Laboratoře molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky (LMBKG), Laboratoře fyziologie reprodukce (LFR), Laboratoře zárodečných buněk (LZB), Laboratoře intenzivní akvakultury (LIA), Laboratoře metabolismu lipidů (LML) a Laboratoře zpracování signálu a obrazu (LZSO). Provozní zázemí tvoří obě fakultní pracoviště, Genetické rybářské centrum (GRC) a Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (ERPP).

Úvod

Současná reprodukční fyziologie a genetika ryb jsou moderní vědní disciplíny, všestranně použitelné od udržení a odborně podložené ochrany biologické rozmanitosti, přes ochranu vodních genetických zdrojů sensu FAO, tedy významných pro světové zemědělství a výživu, až po produkci jednotlivých komodit akvakultury. Společným klíčem k nim je reprodukční úspěch, založený na produkci fyziologicky a geneticky kvalitních gamet a jejich interakcích jak navzájem, tak s vnějším prostředím. Znalost těchto interakcí u chrupavčitých i kostnatých ryb vystupuje do popředí současného vědeckého zájmu, stejně jako objasňování příčin a důsledků poruch gametogeneze, včetně dopadů na generace potomstva a jejich reprodukční zdatnosti. Moderním trendem ochrany biologické rozmanitosti je také vývoj a vytváření genobank živých organismů a jejich kryokonzervovaných gamet, ale rovněž bank umožňujících mezinárodní výměnu a přenos DNA, tedy bank tkání, embryí a zárodečných kmenových buněk. Právě ve vývoji bioinženýrství zárodečných kmenových buněk jeseterů patří tým FROV JU ke světově prioritním vědeckým skupinám a tento směr chceme dále rozvíjet a vyvinout metody přenosu GSC s aplikací na ohrožené nebo hospodářsky významné druhy. Na využití principů molekulární biologie rovněž staví soudobá koncepce šlechtitelské práce v akvakultuře, například v možnosti využívání selekce podle genetických markerů s vazbou na požadované vlastnosti (MAS - marker assisted selection), hledání lokusů s vazbou na kvantitativní znaky (QTL - quantitative trait loci), uplatnění metod nepřímé selekce neinvazivní metodou a mapování genetické struktury populací za účelem vyhledávání vhodných rodičovských linií pro tvorbu hybridů. Na základě vědeckého výzkumu a pilotního ověření chceme zjištěné informace přenášet efektivně do výrobní sféry.

Vize

Vizí výzkumného programu je uchování biodiverzity a rozvoj konkurenceschopné sladkovodní akvakultury využitím multidisciplinárního přístupu na základě syntézy poznatků dosavadních vědeckovýzkumných směrů rozvíjených na jednotlivých pracovištích centra. Jedná se o rozvoj reprodukční fyziologie a technologie, molekulární, buněčné, kvantitativní a konzervační genetiky jednotlivých druhů nebo vyšších taxonů, o rozvoj reprodukčních technologií a bioinženýrství zárodečných kmenových buněk, o jejich zdokonalování pomocí nových přístupů a vývojem nových metod.

Cíle výzkumného programu

Cílem VP je zajistit udržení a rozvoj excelence výzkumu a transferu vědomostí v oblastech genetiky ryb, reprodukční fyziologie a biotechnologie do praxe za účelem udržení biodiverzity ryb, vytváření mezinárodně uznávané genobanky a zlepšení konkurenceschopnosti evropské akvakultury s významným podílem ČR. Z nich se vymezilo pět oblastí excelentního výzkumu reprodukčních a genetických postupů, které považujeme za klíčové pro udržení biodiverzity ryb a pro rozvoj české a evropské akvakultury a to výzkum rybích gamet a jejich interakcí v oplozovacím procesu; studium poruch gametogeneze, biologie takto vzniklých polyploidních organismů a optimalizace biotechnologie reprodukce; optimalizace technik a protokolů pro mezinárodní genobanku; bioinženýrství zárodečných kmenových buněk a uplatnění principů molekulární biologie ve šlechtění ryb. Integrální součástí jednotlivých dílčích cílů bude správa a vytěžování dat.

Výsledky

Výsledky experimentů a studií dosažené řešitelským týmem jsou průběžně publikovány, přičemž je kladen důraz na uplatnění výsledků v prestižních časopisech. Od roku 2010 se členové řešitelského týmu podíleli na publikaci 207 článků v impaktovaných časopisech, 2 vědeckých monografií, 10 kapitol v knihách, 19 certifikovaných metodik a 16 technologií, 2 užitných vzorů a 1 uznaného plemene. Důležitou aktivitou řešitelského týmu jsou i komerční aktivity generující významné finanční prostředky. Od roku 2010 byly laboratořemi řešitelského týmu realizovány zakázky v celkovém objemu téměř 10,3 mil. Kč a provozním zázemím týmu (GRC a ERPP) v objemu 12 mil. Kč. Členové řešitelského týmu jsou úspěšní i v získávání a v řešení výzkumných projektů. V současné době jsme řešiteli/spoluřešiteli 10 mezinárodních výzkumných projektů (5x 7. RP EU a Horizon 2020, 2x COST a 3x Norské fondy a fondy EHP - Bilateral Scholarship Programme CZ07).
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech