FROV JU RGB NEGATIVE
  Biologie v měnících se podmínkách sladkovodních ekosystémů  

VP4

Vedoucí výzkumného programu: prof. Ing. Pavel Kozák, PhD.

Řešitelský tým VP4 je složen z vybraných pracovníků 5 vědeckých laboratoří FROV JU, konkrétně Laboratoře etologie ryb a raků (LERR), Laboratoře zpracování signálu a obrazu (LZSO), Laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie (LVTI), Laboratoře aplikované hydrobiologie (LAH) a Laboratoře environmentální chemie a biochemie (LECHB).

Úvod

Podstatou VP je rozvinutí výzkumu sladkovodních ekosystémů použitím multidisciplinárních přístupů pro široké spektrum ve vodním prostředí klíčových vodních organismů v kontextu faktorů (biotických a abiotických), které tyto ekosystémy výrazně ovlivňují. Sladkovodní ekosystémy jako takové zaujímají sice méně než 1 % zemského povrchu, ale představují životní prostředí pro přibližně desetinu známých druhů organismů a třetinu všech obratlovců. Sladkovodní ekosystémy jsou pro lidskou populaci nepostradatelné. Stále vzrůstající požadavky na sladkovodní zdroje, společně s měnící se tváří těchto zdrojů (klimatické změny, antropogenní změny, biologické invaze) však stále prohlubují krizi, a to jak z pohledu lidské populace, tak vodních organismů a ostatních organismů na vodní prostředí vázaných. I s ohledem na recentně vznikající a přelomové vědecké práce získáváme stále více důkazů o tom, že sladkovodní taxony jsou vystaveny většímu riziku vyhynutí, než ty, které obývají terestrické či mořské ekosystémy. Význam vhodných sladkovodních zdrojů vody pro stále rostoucí lidskou populaci v kontextu klimatických změn je rovněž zcela zjevný. To činí z komplexního studia sladkovodních ekosystémů vědecky a výzkumně prioritní oblast.

Vize

Vizí výzkumného programu Biologie v měnících se podmínkách sladkovodních ekosystémů je aplikace multidisciplinárního přístupu k problematice, který vychází jak z předchozích vědecko-výzkumných směrů aplikovaných na pracovištích centra, tak z nových přístupů umožňujících získání podstatně většího spektra informací s vysokou vypovídací schopností. Konkrétně se bude jednat o rozvoj stávajících ekologických, etologických, fyziologických, ichtyopatologických a ekotoxikologických přístupů, jejich zdokonalování pomocí doposud rutinně neaplikovaných přístupů a vývojem nových metod.

Cíl VP

Cílem je porozumění recentně probíhajícím a predikovaným procesům ve sladkovodních ekosystémech (změny v druhovém složení sladkovodní bioty, klimatické a antropogenní vlivy, sílící vliv biologických invazí) a posouzení jejich celospolečenské závažnosti, dále vývoj a aplikace biomonitorovacích metod sledujících kvalitu vody využívající fyziologické, etologické a ekologické reakce organismů, např. pro účely vodárenské či akvakulturní. Klíčovým bude získání podkladů pro management sladkých vod s důrazem na management invazí a změny životního prostředí. Budeme schopni predikce ekologických a ekonomických dopadů biologických invazí. Pochopíme působení klimatických, antropogenních a biologických změn na fungování ekosystémů – výhled do budoucnosti. Nalezneme specifické markery pro qPCR odrážející fyziologický stav zájmových organismů. Vyvineme bezdotykové systémy pro monitoring fyziologických reakcí organismů na vnější podněty a jejich aplikace (bezpečnost strategických vodních zdrojů). Zvládneme matematický popis hejnového chování a modelování chování skupin ryb v různých podmínkách. Vytvoříme matematický model chování u korýšů a ryb, využitelných pro predikci chování ve specifických podmínkách – včasná detekce znečištění vod, včasná detekce nemocí.

Výsledky

Výsledky experimentů a studií dosažené řešitelským týmem jsou průběžně publikovány, zejména v odborných žurnálech evidovaných na WoS s důrazem na uplatnění výsledků v prestižních časopisech v rámci oborů. Od roku 2011 se členové řešitelského týmu podíleli na publikaci více než 80 (83) článků v impaktovaných časopisech, 4 vědeckých monografií, 1 učebnice, 9 certifikovaných metodik a technologií a zaregistrovali 4 užitné vzory, 4 patenty a 15 sofwarových nástrojů. Kvantita a kvalita publikací má v tomto období vzrůstající tendenci. Řešitelský tým je rovněž aktivní při generování komerčních aktivit zahrnující biomonitoring, aplikace biomonitotrovacích systémů, poradenství v oblasti akvakultury a odborné poradenství v ochraně vodního prostředí a populací chráněných vodních organismů.
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech