FROV JU RGB NEGATIVE
  "Nové" polutanty v životním prostředí a jejich vliv na sladkovodní ekosystémy  

VP2

Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Tomáš Randák, PhD.
 
Řešitelský tým VP 2 je složen z vybraných pracovníků 4 vědeckých laboratoří FROV JU, konkrétně Laboratoře environmentální chemie a biochemie (LECHB), Laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie (LVTI), Laboratoře experimentálních komplexních systémů (LEKS) a Laboratoře zpracování signálu a obrazu (LZSO).

Úvod

Přítomnost cizorodých látek ve vodním prostředí je významným faktorem ovlivňujícím zdravotní stav vodních organismů včetně jejich přirozené reprodukce a chování. Spektrum chemických látek, které člověk vyrábí a používá, se neustále rozšiřuje. Významnými zdroji kontaminace životního prostředí jsou nejen průmyslová činnost a zemědělská výroba, ale i komunální odpadní vody. Přestože tyto vody jsou dnes již v rozvinutých zemích z velké části čištěny v čistírnách odpadních vod (ČOV), je evidentní, že stávající čistírenské technologie nedokáží eliminovat široké spektrum cizorodých sloučenin. Tyto sloučeniny, mezi které řadíme především humánní a veterinární léčiva (hormonální přípravky, léky na snižování vysokého krevního tlaku, antibiotika, antidepresiva, analgetika, antirevmatika, antiepileptika, statiny atp.), složky kosmetických přípravků, parfémy, saponáty, atp. a jejich degradační produkty či metabolity (souhrnně PPCP - Pharmaceuticals and Personal Care Products), se prostřednictvím „vyčištěných“ odpadních vod vypouštěných z ČOV dostávají do vodního prostředí, kde mohou ovlivňovat přítomné organismy. Osud těchto sloučenin v technologiích ČOV není ještě dostatečně prozkoumán. Problematika PPCP ve vodním prostředí je v současnosti jedním z hlavních témat světového environmentálního výzkumu. Čím dál více studií upozorňuje na negativní ovlivňování volně žijících organismů cizorodými látkami pocházejícími z komunálních odpadních vod. Přítomnost PPCP a pesticidů byla prokázána i v pitné vodě. O dopadech tohoto typu kontaminace na celé ekosystémy či trofické řetězce v současnosti prakticky neexistují žádné informace.

Vize

Vizí výzkumného programu je pomocí multioborového přístupu, na základě rostoucího know-how řešitelského týmu, jeho instrumentálního a experimentálního zázemí a intenzivní spolupráce s výzkumnou i aplikační sférou včetně státní správy významně přispět ke zlepšení kvality vody a vodního prostředí v ČR.

Cíle VP

Cílem VP 2 je excelentní komplexní výzkum osudu „nových“ cizorodých sloučenin ve vodních a půdních ekosystémech a kritické hodnocení jejich vlivu na exponované organismy a jejich společenstva. V průběhu řešení VP 2 budou získány unikátní poznatky z významných oblastí identifikace, výskytu, osudu a komplexních účinků cizorodých sloučenin typu PPCP, pesticidů a jejich transformačních produktů v podmínkách reálných ekosystémů. Tyto dosud chybějící informace budou mít klíčový význam pro ekonomicky smysluplné strategické plánování v oblastech čištění odpadních vod, úpravy pitné vody a managementu hospodaření v krajině. Zároveň budou uživatelské praxi k dispozici moderní metodiky pro použití pasivních vzorkovačů v oblasti národních programů monitoringu kontaminace vodního prostředí a efektivní analytické metody pro sledování širokého spektra mikropolutantů v různých složkách životního prostředí a v pasivních vzorkovačích.

Výsledky

Výsledky experimentů a studií dosažené řešitelským týmem jsou průběžně publikovány, přičemž je kladen důraz na uplatnění výsledků v prestižních časopisech. Od roku 2010 se členové řešitelského týmu podíleli na publikaci 216 článků v impaktovaných časopisech, 6 vědeckých monografií, 2 kapitol v knihách, 11 certifikovaných metodik a technologií, 1 užitného vzoru a 14 softwarů. Velmi významnou aktivitou řešitelského týmu jsou i komerční aktivity generující významné finanční prostředky. Od roku 2010 bylo členy řešitelského týmu realizováno 42 zakázek s příjmem (bez DPH) 50 000,- Kč a vyšším v celkovém objemu téměř 10 mil. Kč. Členové řešitelského týmu jsou úspěšní i v získávání a v řešení výzkumných projektů.
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech