V období od 25. 2. do 24. 5. 2015 jsem absolvoval 3 měsíční pracovní stáž na Umea University (Umea, Švédsko). Pod vedením Tomase Brodina z oddělení Ekologie a environmentálních věd jsem realizoval experiment sledující změny v chování ryb vyvolané působením několika zvolených léčiv, jež se běžně vyskytují ve volných vodách. Dalším sledovaným cílem experimentu bylo ověření, zda a jakou měrou, jsou tyto látky schopné bioakumulace v živých organismech (rybách). Z mého působení na zmíněném oddělení si přináším zpět spoustu nových poznatků ohledně posuzování vlivu cizorodých látek na vodní ekostémy, stejně jako nová přátelství a vizi budoucí spolupráce se stejně smýšlejícími odborníky v mém oboru. Rád bych vyjádřil své poděkování programu Erasmus + za finanční podporu při realizaci mého pobytu.