Komise děkana pro udělování mimořádných stipendií pro nadané studenty FROV JU doporučila dne 15. 11. 2019 tři studenty, kterým může být dle Opatření děkana č. 2/2019 přiznáno mimořádné stipendium.

Rozhodnutí děkana fakulty o přidělení stipendií byla přítomným studentům předána osobně děkanem fakulty prof. Ing. Pavlem Kozákem, Ph.D. za přítomnosti celé komise.

Mimořádná stipendia pro nadané studenty budou vyplácena od listopadu 2019 do června 2020. Základ stipendia byl stanoven ve výši 7 000 Kč. Všichni tři studenti Bc. Lenka Kajgrová, Václav Kučera a Bc. Oldřich Pecha díky splnění minimálně tří aktivit uvedených v Opatření děkana č. 2/2019 a svou pílí dosáhli dvojnásobku tohoto stipendia.

Studentům k jejich úspěchu gratulujeme a doufáme, že se do života fakulty zapojí obdobným způsobem i v letošním akademickém roce!