Struktura fakulty

Výzkumný
ústav rybářskýa
hydrobiologický
(VÚRH)

ve Vodňanech

Ústav
akvakultury a ochrany vod
(ÚAOV)

v Českých
Budějovicích

Ústav
komplexních
systémů
(ÚKS)

v Nových Hradech

Mezinárodní 
environmentální 
vzdělávací, poradenské 
a informační středisko ochrany vod (MEVPIS)

ve Vodňanech

Jihočeské výzkumné
centrum akvakultury 
a biodiverzity hydrocenóz 
(CENAKVA)

ve Vodňanech

obr1 obr2 obr3 obr4 obr5
Mezinárodně uznávaný ústav spoluvytváří světové trendy v rybářství se zřetelem na zachování biodiverzity hydrocenóz v Evropě. Má moderní zázemí, laboratoře a technologie pro studenty, vědce a podnikatele. Aplikačně orientovaný ústav nabízí studentům a vědcům specializace v oblastech rybníkářství, rybářství, kvality rybího masa, hydrobiologie a ochrany vod. Fakulta zde prodává své kvalitní výrobky z ryb. Studenti a vědci zkoumají na moderním pracovišti komplexní systémy a obecné zpracování signálů. Ukládá a zpracovává data rybářských vědeckých ústavů v rámci sítě AQUAEXCEL 2020. Administrativní středisko fakulty s děkanátem, ubytovacím a manažerským zázemím zaměřeným na mezinárodní studentské letní školy, celoživotní vzdělávání, workshopy, propagaci a řízení projektů. Od roku 2010 vytváří na fakultě podmínky pro cílené multidisciplinární vědecké, rozvojové a institucionální výzkumné programy, včetně naší účasti v ESFRI ELIXIR.

 

Čím se zabýváme a výsledky našeho výzkumu

Studentům nabízíme obory rybářství, akvakultura a ochrana vod, formou bakalářského, navazujícího magisterského či doktorandského studia
Spolupráce s evropskými i světovými partnery na více než 10 mezinárodních projektech
Patenty, licence, technologie, ochranné známky, podnikatelská činnost
Každý rok publikování zhruba 120 článků v prestižních vědeckých časopisech

letak

reklama1
reklama2
reklama3
kaviar krem