Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod
Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
tel.: +420 387 774 666 fax: 387 774 634

  CENAKVA
Ředitel centra: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. kozak@frov.jcu.cz +420 38777 4600 +420 724 504 897
Zástupce ředitele centra: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. +420 38777 4730 +420 777 698 427
Manažer centra: Ing. Martin Vlček vlcek@frov.jcu.cz +420 38777 4663 +420 601 377 639
Hlavní manažer centra: Ing. Michal Hojdekr, MBA hojdekr@frov.jcu.cz +420 38777 4663 +420 725 391 382

 

Výzkumné programy (VP) CENAKVA

14 61 cenakva gen 05   14 61 cenakva gen 15   14 61 cenakva gen 03   14 61 cenakva gen 09
 
 
     
 
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.   doc. Ing. Tomáš Randák Ph.D.   doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.   Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
flajshans@frov.jcu.cz      
+420 387 774 608   +420 387 774 756   +420 387 774 643   +420 38777 4769
+420 724 233 542   +420 721 855 763   +420 737 221 913    
             
             
 
POSLÁNÍ:
Posláním výzkumného programu fakulty je pomocí multioborového přístupu v rámci CENAKVA, na základě rostoucího know-how řešitelského týmu, jeho instrumentálního a experimentálního zázemí a intenzivní spolupráce s výzkumnou i aplikační sférou, včetně státní správy v ČR i ve světě významně přispět k
•    poznání v oblasti sladkovodní akvakultury a ochrany vod,
•    zlepšení kvality vody a vodního prostředí,
•    uchování biodiverzity,
•    rozvoji sladkovodní akvakultury pro maximální produkci kvalitních
 
HLAVNÍ VĚDECKÝ CÍL CENAKVA:
Hlavním vědeckým cílem centra je plně porozumět probíhajícím procesům ve sladkovodních ekosystémech a jejich celospolečenské závažnosti z hlediska zachování biodiverzity, ochrany vodního prostředí a ochrany vodních zdrojů pro život a činnost člověka.
 
STRATEGIE:
Prostřednictvím centra výzkumu CENAKVA soustředit odborně laboratoře a pracoviště fakulty bez ohledu na lokaci od roku 2017 do čtyř stěžejních vědeckých multidisciplinárních výzkumných programů (VP), mezinárodně uznávaného základního, aplikovaného i cílového výzkumu se zaměřením na vodu a akvakulturu:
•    VP 1 Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu.
•    VP 2 „Nové“ polutanty v životním prostředí a jejich vliv na sladkovodní ekosystémy.
•    VP 3 Dlouhodobě udržitelná akvakultura s odpovědným hospodařením s vodou a živinami.
•    VP 4 Biologie v měnících se podmínkách sladkovodních ekosystémů.

ROZVOJ CENAKVA:
Vznik výzkumné infrastruktury CENAKVA je spjat se začátkem roku 2010 a zahájením činnosti Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) budovaného za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (273 mil. Kč – CZ.1.05/2.1.00/01.0024).  V témže roce bylo centrum pevně začleněno do organizační struktury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU), konkrétně Fakulty rybářství a ochrany vod (FROV JU). V průběhu let 2010–2012 došlo k vybudování moderní infrastruktury včetně odpovídajícího přístrojového vybavení a rozvoje potřebných lidských zdrojů. V roce 2012 dochází k zahájení plného provozu nově vzniklé výzkumné infrastruktury, jejímž hlavním posláním je rozvoj nadstandardní vědy, výzkumu a aplikací potřebných pro rozvoj rybářství, akvakultur a udržitelný systém managementu sladkých vod – kolaudace tří nově vybudovaných či rekonstruovaných objektů centra (Hlavní budova, Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (včetně žlabové odchovny), Genetické rybářské centrum). Rok 2013 již umožňuje plné kapacitní využití infrastruktury, resp. pilotní zahájení provozu = plný provoz přístrojového VaV zařízení, nově vytvořená pracovní místa, akreditace laboratoří apod. V roce 2014 je centru přidělena podpora ze státního rozpočtu, konkrétně z Národního programu udržitelnosti (NPU I) o celkové hodnotě cca 124 mil. Kč na naplnění definovaných 6 záměrů – komplexně porozumět probíhajícím procesům ve sladkovodních ekosystémech a jejich celospolečenské závažnosti z hlediska zachování biodiverzity, ochrany vodního prostředí, ale i ochrany vodních zdrojů pro život a činnost člověka. CENAKVA je v této době již vnímána jako v Evropě unikátní útvar s předními vědci, akademiky, postdoktorandy, studenty, administrátory a techniky, který prostřednictvím lidských zdrojů pružně reaguje na celospolečenské změny v oblasti vědy, vědeckého zaměření a aplikací. V kontextu mezinárodního rozměru CENAKVA dochází v roce 2015 k ustanovení poradních a evaluačních orgánů – Mezinárodní rady FROV JU a centra CENAKVA a Kontrolní rady centra CENAKVA. K 1. 1. 2017 se na činnosti CENAKVA podílí  166 zaměstnanců. Na základě doporučení Mezinárodní rady FROV JU a Kontrolní rady centra CENAKVA a v souvislosti s ukončením řešení projektu NPU I v roce 2018 byly připraveny 4 nové výzkumné programy, které chce CENAKVA postupně řešit. Nové výzkumné programy CENAKVA byly v roce 2017 implementovány do struktury fakulty, do vznikajících projektů OPVVV a rovněž do žádosti o zařazení CENAKVA na vědeckou mapu velkých infrastruktur ČR. CENAKVA prošla úspěšně mezinárodní evaluací jako velká výzkumná infrastruktura s případnou možností financování od roku 2019.
 
AKTIVITY CENAKVA:
Aktivity CENAKVA řešíme ve spolupráci s centry a subjekty výzkumu v ČR a Evropě, které od vzniku centra využívají naše jedinečné zázemí. Konkrétně centrum CENAKVA má počínaje obdobím 2013-2015 smluvně dohodnutou spolupráci a sdílení infrastruktur s velkými centry v ČR, a to např. CEITEC a BIOCEV a dále s centry v regionech, a to Centrum Haná, ADMIREVET a ALGATECH.  Na evropské úrovni je CENAKVA od svého vzniku propojena a využívána konsorciem 22 výzkumných ústavů a fakult v Evropě zaměřených na rybářství a ochranu vod v síti projektu AQUAEXCEL a s naší účastí v ESFRI ELIXIR, EMBRC a DANUBIUS-RI. Centrum vytváří silná zahraniční strategická partnerství a podporuje specifickou komerční činnost licencováním a patenty s cílem dosáhnout efektivních inovací. Komerčně plní centrum ukazatele smluvního výzkumu na úrovni cca 5 mil. Kč ročně ve spolupráci s partnery v ČR a EU. Je součástí 6 výzkumných konsorcií v rámci EU projektů, které se na rozpočtu centra podílejí v průměru 12 mil. Kč/rok.
CENAKVA nepatří k velkým k centrům co do velikosti, ale co do důležitosti, aktivity, jedinečnosti a ambicí. Velikost je úměrná společenské poptávce po výstupech a je základním předpokladem udržitelnosti její činnosti. Důkazem významnosti CENAKVA je současné postavení mezi ostatními centry a zejména jasně kvantifikovatelný poměr nákladů na zřízení/provoz vs. dosahované výstupy a jejich kvalita. CENAKVA lze označit jako leadera mezi centry zbudovanými v rámci OP VaVpI (včetně porovnání s velkými excelentními centry s investičními náklady v řádech miliard Kč), přičemž investičně patří naše centrum k těm nejmenším. CENAKVA se v roce 2016 umístila na 6. místě ze 45 center ČR podle počtu vědeckých výstupů a citací v databázi Web of Science a kvalita studia se odrazila ve  skvělém umístění FROV JU v rámci průzkumu časopisu Týden „Nejlepší vysoké školy“. Časopis zařadil fakultu na první místo v kategorii přírodní vědy v roce 2015 a zemědělské vědy v roce 2016 a 2017.
 
 
EVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ UNIKÁT CENAKVA:
CENAKVA využívá dvě experimentálně-technická zázemí, a to Genetické rybářské centrum  a Experimentální rybochovné pracoviště se specializovanými akvarijními, recirkulačními a akvaponickými technologiemi. Pracoviště společně se specializovanými technologiemi umožňují provádět komplexní experimenty v řízených podmínkách dle potřeb plánovaných pokusů v návaznosti na čtyři výzkumné programy. Z externích vodních ploch v rámci Vodňanska obhospodařujeme necelých 40 ha rybníků s chovem 23 druhů sladkovodních ryb všech věkových kategorií v počtu okolo 250 000 kusů (45 t). Například u kapra obecného (Cyprinus carpio) chováme a udržujeme od roku 1953 21 plemen, linií a hybridních populací, u lína obecného (Tinca tinca) od roku 1981 11 plemen a barevných variet, u sumce velkého (Silurus glanis) od roku 1997 dvou plemena a albinotickou formu. Naší chloubou je od roku 2001 úspěšný chov 11 druhů celosvětově ohrožených chrupavčitých ryb, zejména jeseterů. Celkem využíváme 71 vlastních rybníků od 0,01 do 12 ha vodní plochy a k tomu v pronájmu dalších 50 ha. Pro výzkumné účely jsme vybudovali 3200 m2 různých rybochovných hal a akvarijních místností s 18 recirkulačními nízkoodpadovými systémy s termoregulací o objemech necelých 82 m3. Dále disponujeme venkovními či průtočnými odchovnými žlaby a bazény pro sezónní odchovy ryb a raků o celkovém objemu 260 m3. V rámci laboratorních podmínek udržujeme chov několika druhů nepůvodních raků a modelových druhů ryb. Tyto unikátní podmínky pro výzkum akvakultury a udržitelný systém managementu sladkých vod, které v Evropě v podobném rozsahu, ale jiného zaměření, najdete pouze v Norsku či Španělsku, jsou doplněny nezbytným přístrojovým vybavením s návazností na výzkumné programy CENAKVA.
 
CELKOVÝ SUMÁŘ VÝSLEDKŮ OD VZNIKU CENTRA, TZN. OD ROKU  2010
Publikace - impaktované časopisy (JIMP) 846
Publikace - ostatní 123
Patenty - národní 15
Patenty - mezinárodní 2
Aplikované výsledky výzkumu (ověřená technologie, certifikovaná metodika, poloprovoz….) 133
Uznané plemeno (amurský lysec) 1
Počet licencí 10
Prostředky z prodaných licencí 376 tis. Kč
Prostředky ze smluvního výzkumu 58 872 tis. Kč