Personální obsazení a kontakty
buric
Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
+420 38777 4769
Publikace
     
 kouba
Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
zástupce vedoucího, akademický pracovník
+420 38777 4745, +420 607 622 137
     
kozak
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4600     +420 724 504 921
Publikace
     
 blaha
Ing. Martin Bláha, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4611
     
drozd RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
akademický pracovník
drozd@frov.jcu.cz
+420 38777 4676, +420 737 221 929
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
duras
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
akademický pracovník
     
franta
Ing. Pavel Franta
doktorand
Životopis EN
Publikace
     
 kuklina
MSc. Iryna Kuklina, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4720
     
 hashjin
MSc. Hamid Niksirat Hashjin, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4745
     
 vesely
Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4745
     
zadamek
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
akademický pracovník
zadamek@frov.jcu.cz
+420 543 422 523, +420 728 006 599, +420 38777 4683
Životopis CS
Životopis EN
Publikace 
     
kubec
Ing. Jan Kubec, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4769
Publikace
     
lozek
Ing. Filip Ložek, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4720
Publikace
     
sara roje
MSc. Sara Roje
doktorand
Publikace
     
mlet
Ing. Marek Let
doktorand
Publikace
     
malinovska
Mgr. Viktoriia Malinovská
doktorand
Životopis EN
Publikace
     
musilm
Ing. Martin Musil
doktorand
+420 38777 4720
Životopis EN
Publikace
     
kifayatullah
MSc. Kifayatullah
doktorand
+420 38777 4745
Publikace
     
kor
MSc. Golara Kor
doktorand
Publikace
     
szydlowska
MSc. Natalia Zuzanna Szydlowska
doktorand
Životopis EN
Publikace
     
sindler2
Ing. Martin Šindler
externí doktorand
Životopis EN
Publikace
     
jaks
Ing. Jiří Jakš
technik
 
 
Moto: „Dosti rozšířený je názor, že rak je tvor, který byl již obětován lidské civilisaci a kultuře. Podle zastánců tohoto směru měli bychom ruce složiti v klín a nehleděti raky rozšířiti. Toto škarohlídství není docela oprávněné, neboť existuje ještě mnoho řek a potoků, které u nás nepostihla hrabivost lidská a kde možno raky chovati.“ 
J. Votrubec, Chov raků a velevruba perlonosného, 1931      
 
 
Činnost laboratoře:
 
   -    výzkum biologie a chovu raků
   -    reprodukce říčních druhů ryb
   -    aplikovaná hydrobiologie
   -    biologické invaze
   -    laboratoř řeší VP 4 Vývoj systémů kontinuálního monitoringu kvality vody využívajících ryby a raky jako bioindikátory v rámci projektu CENAKVA
   -    laboratoř řeší VP 4 Vývoj a inovace systémů kontinuálního monitoringu kvality vody využívajících ryby a raky jako bioindikátory s inovativními postupy v rámci managementu vodárenských nádrží
 

Výzkum biologie a chovu raků
 
V rámci terénních prací je prováděn monitoring původních a nepůvodních druhů raků na území ČR, záchranné transfery a vysazování raka říčního na nové lokality. Monitoring je součástí projektů financovaných jednak MŠMT a dále pak jednotlivými zadavateli (Správy NP a CHKO, referáty životního prostředí).
 
Zjišťování genetické diverzity raků
V návaznosti na dlouholetý monitoring výskytu raků na našem území se zabýváme studiem genetické diverzity jednotlivých populací původního raka říčního (Astacus astacus). Provádíme analýzu druhově specifických mikrosatelitních márkrů. Výsledky nám mohou hodně napovědět o původnosti jednotlivých populací, zda vznikly vysazením omezeného počtu raků z různých populací či zda byla zdrojem jediná populace. Tento výzkum zároveň hodnotí vliv zakládání nových populací z omezeného počtu raků na pokles jejich genetické diverzity. Dále se zabýváme studiem fylogenetických vztahů v rámci druhového komplexu raka bahenního (Astacus leptodactylus), kde hodnotíme příbuznost a vztahy mezi vzdálenými populacemi v rámci areálu rozšíření tohoto druhu sensu lato. Na základě získaných genetických dat z analýzy mitochondriálních a nukleárních genů můžeme dále posuzovat příbuznost jednotlivých morfotypů či jejich fylogeografii.
 
Studována je etologie a reprodukční biologie původních i nepůvodních druhů raků, adaptabilita a tolerance vůči různým faktorům prostředí a vnitrodruhové a mezidruhové interakce.
 
    
 
Natáčení popularizačního pořadu Planeta věda (vlevo) a monitoring račích populací pomocí odchytu do vrší (vpravo)
 
 
Chov raků
 
Prováděn je výzkum různých polointenzivních a intenzivních metod líhnutí ráčat a jejich odchovu. Sledován je vliv vnějších podmínek na růst a přežití ráčat.
Prováděno je experimentální vysazení raků na vhodné přírodní lokality ve vybraných zájmových územích s cílem založení nových populací. Na některých lokalitách již proběhlo i vyhodnocení úspěšnosti daného vysazení. Vysazení probíhají vždy ve spolupráci s místně příslušnými orgány ochrany přírody.
 
     
Vylíhlá ráčata raka říčního získána s využitím metod umělé inkubace (vlevo), různá velikost ráčat způsobená různým složením překládaného krmiva (uprostřed), vysazování ráčat na lokalitu (vpravo)
 
 
Současně je realizována popularizační a osvětová činnost. Velmi důležitou aktivitou je poradenství především v případech náhlých úhynů raků, popř. při jejich transferech.
 
Vývoj systémů kontinuálního monitoringu kvality vody využívajících ryby a raky jako bioindikátory
Probíhá vývoj systému sledování kvality vody s využitím bioindikátorů – raků. Systém kombinuje automatickou analýzu aktivity račího srdce pomocí snímačů založených na principu měření objemu krve v srdci a analýzu pohybu raka snímaného videokamerou založeném na metodách zpracování obrazu.

Výzkum reprodukce říčních druhů ryb
Výzkum reprodukce říčních druhů ryb je prováděn ve spolupráci s dalšími laboratořemi, především s Laboratoří intenzivní akvakultury. Naše laboratoř se zaměřuje především na alternativní (přírodě blízké) způsoby výtěru a výživy říčních druhů ryb, v současné době převážně parmy obecné (Barbus barbus) a podoustve říční (Vimba vimba). Ve spolupráci s laboratoří řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb se zabýváme aspekty potravní biologie raných stádií ryb, a to jak hospodářsky využívaných druhů (okoun říční, candát obecný), tak také druhů chráněných či ohrožených (piskoř pruhovaný).
 
   
 
Srovnání mlíčáka (nahoře) a jikernačky (dole) podoustve říční ve výtěrovém období (vlevo), samec podoustve říční ve výtěrovém období (uprostřed), výtěr parmy říční (vpravo)
 
 
Aplikovaná hydrobiologie
Laboratoř se dále podílí na výzkumu zaměřeném na aplikovanou hydrobiologii. Zabýváme se monitoringem společenstev bezobratlých živočichů ve stojatých i tekoucích vodách, kde je velmi důležitou částí též hodnocení vlivu různého typu (nejen) rybářského hospodaření právě na tato společenstva.

      

 Odlov driftujících organismů do sítě na řece Blanici (vlevo), dravé buchanky „hodují“ na plůdku kapra (uprostřed), litorální buchanka Acanthocyclops einslei zobrazená v tmavém poli (vpravo)
 
 
Biologické invaze
 
Zabýváme se výzkumem různých aspektů biologických invazí u již známých, ale i nově hrozících nepůvodních druhů ve sladkovodních ekosystémech (přímé interakce, kompetice o potravu a úkryt, změna těchto vztahů v závislosti na biotických a abiotických faktorech apod.). Hodnocena je tolerance a adaptabilita původních nepůvodních druhů vůči faktorům jako jsou zimní a letní teplotní extrémy či podmínky dlouhodobého sucha.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porovnání schopnosti různých druhů raků budovat si nory v případě vyschnutí lokality. A – australský rak Cherax destructor, B – rak mramorovaný, C – rak pruhovaný, D – rak červený.

 
Kniha, DVD, metodiky

Kniha Biologie a chov raků má sloužit nejen odborné veřejnosti a při výuce vysokoškolských studentů, ale snad bude srozumitelná i laikům, kterým je blízká problematika biologie, chovu a aktivní ochrany raků. Tato obsáhlá kniha osmi autorů ze tří českých institucí, které mohou být považovány za nejdůležitější centra astakologického výzkumu v České republice, shrnuje nejnovější poznatky o sladkovodních racích, jejich taxonomii, evoluci a biogeografii, aktuální distribuci evropských druhů raků, genetických variacích, anatomii, biologii, chovu, nemocech a ochraně. Kniha obsahuje následujících jedenáct kapitol: systematika a distribuce; evoluce a historická biogeografie; genetika; druhy raků v Evropě; morfologie a anatomie; rozmnožování a životní cyklus; ekologie; nemoci, paraziti a komenzálové; chov, produkce a marketing; monitoring; ochrana. Přílohou knihy je úplný seznam české a slovenské astakologické literatury.
 
 
 
 
 
 
Výsledky výzkumu laboratoře etologie ryb a raků jsou dále prezentovány ve výukovém DVD (v české i anglické verzi) a 4 pracích z řady metodik FROV JU.
 
 biologie ochrana a chov raku  metodika lovu raku  metodika chovu raka ricniho  zakladni morfologicke znaky k rozliseni raku v cr metodika znaceni raku
 
        

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 

curriculum vitae EN
publication