OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST STUDIJNÍHO PRACOVIŠTĚ

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním pracovišti Fakulty rybářství a ochrany vod, Na Sádkách 1780, 370 05  České Budějovice, č. místnosti: ZR 00 057, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního pracoviště u referentky studijního pracoviště.
 
Níže uvedené písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.
 
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.frov.jcu.cz/cs/home-button/uredni-deska/nedorucene-pisemnosti .
 
Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.
 
 

Jan NĚMEC si může převzít zahájení správního řízení

č. j. JU/09/06179/19, ze dne 4. 12. 2019.

Vyvěšeno dne: 31. 12. 2019

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba:  Ing. Martina Vorlová                     Podpis