Zadávání témat se řídí Rozhodnutím děkana č. 16/2019 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.

Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:
1) do 22.11.2019 zašlou akademičtí pracovníci fakulty, popř. studenti DSP témata závěrečných prací Ing. Vorlové na email: mvorlova@frov.jcu.cz
2) dne 27.11.2019 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce
3) do 10.1.2020 si studenti musí zadat svou práci u některého z vedoucích prací (Postup: přečtěte si Rozhodnutí děkana č. 16/2019 - viz výše. Ze seznamu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete.). Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu Ing. Vorlové emailem se jménem studenta.
4) Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
5) do 24.1.2020 zašlou vyučující elektronicky Ing. Vorlové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
6) do 28.2.2020 studijní pracoviště zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy
7) Zadávací protokol je nedílnou součástí  bakalářské/diplomové práce.