FROV JU RGB NEGATIVE

Přiznání a výplata stipendií se řídí Zákonem č. 111/1998, o vysokých školách, Stipendijním řádem JU a rozhodnutími děkana FROV JU

Platný stipendijní řád JU ke stažení zde.

Platné rozhodnutí děkana o bližších podmínkách stipendijního řádu JU na FROV JU

STIPENDIA
Druh stipendia  Kdo má nárok? Kde najdu bližší informace? Jak požádat?       
 Ubytovací

Každý kdo splňuje níže uvedené podmínky:
·       studuje prezenční formu bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu
·       ve studijním programu daného stupně nepřekročili standardní délku studia
·       má trvalé bydliště mimo okres místa studia (tedy České Budějovice nebo Vodňany)

Stipendijní řád JU článek 3;
·       Rozhodnutí děkana FROV JU č. 3/2016
·       http://www.jcu.cz/student/stipendia/ubytovaci-stipendium

Přes IS/STAG na http://portal.jcu.cz
Sociální
Každý kdo splňuje níže uvedené podmínky:
·       studujete ve standardní době svého studijního programu
·       prokážete se písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory pod označením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima rodiny.
Stipendijní řád JU, článek 5
·       Rozhodnutí děkana FROV JU č. 3/2016
·       http://www.jcu.cz/student/stipendia/socialni-stipendium

Pomocí žádosti ke stažení zde
nebo v elektronické podobě na adrese http://portal.jcu.cz

Prospěchové  Student prezenčního studia bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu, který v předchozím akademickém roce dosáhl vážený studijní průměr do 1,60 Stipendijní řád JU
Rozhodnutí děkana FROV JU č. 17/2016
O stipendium není nutné žádat, při splnění podmínek je přiznáváno automaticky
Prémiové

 a)        Studenti bakalářského či navazujícího magisterského prezenčního studia v posledním roce studia (v roce ukončení jejich studia) za vynikající studijní výsledky
b)       Studenti bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního studia za bakalářskou či diplomovou práci s vynikajícími výzkumnými, vývojovými, inovačními nebo jinými tvůrčími výsledky přispívajícími k prohloubení znalostí
c)        Studenti všech stupňů prezenčního studia za výsledky bodově uznatelné v RIVu pro účely hodnocení výzkumu a vývoje  
d)       Studenti bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního studia za vynikající výsledky během celého studia – cena děkana a cena rektora
e)       Studenti prezenčního studia řešící projekt Grantové agentury JU (GA JU)
f)         Studenti všech stupňů prezenčního studia podílející se aktivně na výzkumné, vývojové a inovační činnosti v laboratořích FROV JU (nad rámec aktivit spojených s řešením závěrečné práce)

Stipendijní řád JU
Rozhodnutí děkana FROV JU č. 10/2016

O stipendia studenti zpravidla nežádají, při splnění podmínek je přiznáváno automaticky nebo je student automaticky instruován o způsobu administrace výplaty stipendia.  

Mimořádné

 Možnosti přidělení mimořádných stipendií a pravidla pro jejich přiznání jsou zpravidla upraveny dalšími rozhodnutími děkana či předpisy FROV.          
Studenti všech stupňů studia nicméně mohou v situacích spojených s nenadálou tíživou sociální situací nebo z jiných závažných důvodů či z důvodu zřetele hodných v průběhu studia požádat děkana o mimořádné stipendium i v případech, jež nejsou upřesněny dalšími předpisy
Stipendijní řád JU
Rozhodnutí děkana FROV JU č. 3/2016
ke stažení zde
Mimořádné pro nadané studenty
 Studenti prezenčního bakalářského nebo navazujícího magisterského studia ve standardní době studia, kteří si:
·       v předchozím akademickém roce na FROV zapsali předměty v celkovém objemu alespoň 60 kreditů a dosáhli vážený studijní průměr nejvýše 1,5.
·       splnění minimálně dvou z následujících aktivit:
¬      velká aktivita v laboratoři v souvislosti s bakalářskou/diplomovou prací
¬      pravidelné zapojení se do výstav a propagačních akcí fakulty
¬      pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
¬      výrazný sportovní či jiný úspěch studenta pod záštitou JU nebo FROV JU
Rozhodnutí děkana č. 7/2016 - zde

Pomocí žádosti ke stažení zde 
Mimořádné pro sportovce
Studenti všech stupňů ve standardní době studia za:
a)       za výborné umístění v národních, mezinárodních nebo univerzitních soutěžích (mistrovstvích) pokud bude informace o dosaženém sportovním úspěchu zveřejněna na webových stránkách FROV JU v aktualitách
b)       za účelem usnadnění účasti na významných sportovních akcích, podpory tréninku či sportovních výkonů.
Rozhodnutí děkana č. 7/2013 ·       O stipendia dle bodu a) studenti nežádají, stipendium je přiznáno na podkladě podnětu členů vedení JU a vedení fakult JU
·       O stipendia dle bodu b) studenti musejí požádat. Formulář žádosti ke stažení zde
 Doktorské, základní  Všichni studenti doktorských studijních programů na FROV JU, zpravidla ve standardní době studia   Stipendijní řád JU
Rozhodnutí děkana FROV JU č. 3/2016
 Stipendium je přiznáváno automaticky
 Kompenzační stipendium Studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v tíživé sociální situaci, prezenční formě a standardní době studia na kompenzaci nezbytných nákladů spojených s absolvováním povinné praxe nebo jiné výuky konané mimo součásti FROV JU.
·       Studentům  všech stupňů studia podílejícím  se na řešení projektů Grantové agentury JU, a to v souladu s pravidly grantové agentury JU. 
 Stipendijní řád JU
Rozhodnutí děkana FROV JU č. 3/2016
Pravidla GA JU
 Pomocí žádosti ke stažení zde
Podporující mobilitu/mimořádné/kompenzační stipendium
 Studenti FROV JU v prezenční formě a standardní době všech stupňů studia na podporu jejich studia, realizace provozní praxe či stáže v zahraničí nebo na podporu studia zahraničních studentů na FROV JU.  Stipendijní řád JU
Rozhodnutí děkana FROV JU č. 3/2016
 Záleží na podmínkách příslušných programů, z nichž je stipendium vypláceno - ke stažení zde
Prémiové jednorázové stipendium Studenti doktorského studijního programu - na jednorázové prémiové stipendium Stipendijní řád JU
Rozhodnutí děkana FROV JU č. 3/2016
Pomocí žádosti ke stažení zde
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech