FROV JU RGB NEGATIVE

Studijní program: Zootechnika P4103

Studijní obor: Rybářství 4103V003


Doktorské studium, prezenční forma

 
Zajímá tě věda, vývoj či vysokoškolské prostředí? Jsi samostatný a kreativní? Chceš se stát vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti rybářství či ochrany vod? Neuvažoval jsi o doktorském studiu? Po dobu 4 let Ti může být přiznáváno stipendium. Spolu s úvazkem, který získá každý prezenční doktorand pracující v laboratořích FROV JU činí průměrná odměna cca 13 - 15 tis. Kč měsíčně.

Are you interested in science, development and/or university environment? Would you like to be a part of our high qualified team and work on special projects? Do you want to become real expert in field of fishery or water protection? Do you speak English? Did you think about Ph.D. study? If so, please see the english description here.

 

HLAVNÍ RYSY PROGRAMU:
Jde o denní studium
Budeš zapojen do činnosti jedné z našich laboratoří či jiných pracovišť, kde budeš také pracovat na tématu své disertační práce.

Bude ti pravidelně vypláceno stipendium . Získáš minimální úvazek na naší fakultě ve výši 10 %. Za určitých podmínek by to mohlo být až 100 %. (Platí pro studenty se školiteli z FROV JU) . Tvůj průměrný měsíční příjem (stipendium + plat) bude cca 13.000 - 15.000 Kč. Vynikající studenti mohou mít příjem až 20.000 Kč.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU + TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ:
1) Podívej se na nabízená témata Ph.D. prací pro nadcházející akademický rok a jedno z nich si vyber.
Témata jsou zde.
2) Navaž kontakt s vedoucím tebou zvoleného tématu. V případě vzájemné dohody, vyplň formulář žádosti o doktorské studium
ZDE a vytiskni.
3)
Přílohy přihlášky ke studiu:
- výpis známek a kreditů z absolvovaných předmětů magisterského studia ověřené studijním oddělením (pracovištěm) příslušné univerzity (VŠ), kde student studoval – platí pro uchazeče o doktorské studium, kteří mají možnost být přijati bez přijímacího pohovoru. Tuto povinnost nemají studenti FROV JU.
- ověřená kopie diplomu o ukončeném magisterském studiu – Uchazeči, kteří dokončí magisterské studium v roce 2016, doloží doklad o ukončení magisterského studia nejpozději v den zápisu do doktorského studia. V případě absolutoria na zahraniční vysoké škole předloží uchazeč doklad o rovnocennosti zahraničního studia a diplomu se studiem v některém magisterském studijním programu akreditovaném na některé vysoké škole v ČR vydaný jako rozhodnutí jejího rektora takovou vysokou školou v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

- stručný strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, odborné, případně vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikační a přednáškové činnosti, případně i posudky odborných prací 4) Přihlášku zašli i s přílohami na níže uvedenou adresu do 19.5.2017 


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Kancelář DSP a zahraničních vztahů
Zátiší 728/II.
389 25 Vodňany


5) Zaplať poplatek ve výši 500 Kč na zpracování žádosti a přijímací řízení (viz níže).
6) Počkej, až kontaktuje studijní oddělení s dalšími pokyny.
7) V případě potřeby kontaktuj studijní oddělení. Kontakt je uveden níže.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU:
Bez přijímacího pohovoru budou přijati absolventi magisterského studia (či obdoby magisterského studia):
- jejichž vážený studijní průměr z celého magisterského studia (bez výsledků státní závěrečné zkoušky) nepřesáhl hodnotu 1,50
- kteří si domluvili se školitelem z FROV JU téma disertační práce se zaměřením blízkému jejich vzdělání
- kteří prokáží dostatečnou znalost anglického jazyka (např. certifikátem o dosažení určité úrovně znalosti, prokázáním úspěšně složené zkoušky na vysoké škole apod.)

Splnění všech požadavků, které jsou podmínkou pro přijetí bez přijímacích zkoušek zhodnotí komise přijímacího řízení nejpozději do nejzazšího termínu pro pozvání uchazečů k přijímacímu pohovoru.
V případě nenaplnění počtu přijímaných studentů bez přijímacích zkoušek budou ostatní uchazeči nesplňující požadavky pro přijetí bez přijímacích zkoušek pozváni k přijímacímu pohovoru. Studenti, kteří se bez omluvy nedostaví k pohovoru, budou z přijímacího řízení vyřazeni. Studenti, kteří se nemohou k přijímacímu pohovoru dostavit, včas se omluví a omluva bude děkanem akceptována, budou komisí přijímacího řízení posuzováni v nepřítomnosti studenta na základě dodaných materiálů. Při pohovoru musí uchazeč prokázat dostatečně široký základ obecných znalostí z biologie živočichů, rybářství a vodní ekologie. Předpokládá se znalost základní rybářské literatury s jasnou představou o tématu disertační práce a způsobech řešení dané problematiky s projevením zájmu o vědeckou práci. Další součástí přijímací zkoušky je ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce rovněž formou ústního pohovoru. Na základě ústního pohovoru přidělí komise přijímacího řízení uchazeči 0-10 bodů. Dalších 0-20 bodů bude přiděleno uchazeči na základě údajů o předchozím vzdělání, zkušenostech, publikační a pedagogické aktivitě apod. Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším celkovým počtem bodů, a to do počtu přijímaných studentů (po odečtení studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek). Přijat bude rovněž každý uchazeč se stejným bodovým ziskem jako poslední přijímaný uchazeč.
Přijímací řízení pro doktorský obor Fishery se bude konat v anglickém jazyce, ostatní podmínky pro přijímací řízení do doktorského studia zůstávají shodné s výše uvedenými. Poplatky za studium v anglickém jazyce stanoví děkan fakulty v samostatném rozhodnutí a to v předstihu před termínem pro podání přihlášek (19.5.2017).
Přijímací pohovor do doktorského studia se uskuteční 31. 5. 2017. Čas a místo konání přijímacího pohovoru budou upřesněny v pozvánce zaslané uchazečům na jméno a adresu uvedenou v přihlášce, a to nejpozději 5 dní před termínem konání přijímacího pohovoru.

 

POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč musí být zaplacen v době podání přihlášky, a to nejlépe bankovním převodem nebo složenkou na:
číslo účtu:
104725778/0300
banka:
ČSOB a.s., České Budějovice
IBAN při platbě ze zahraničí:
CZ2003000000000104725778
BIC při platbě ze zahraničí:
CEKOCZPP
variabilní symbol:
6020109
specifický symbol:
rodné číslo uchazeče bez lomítka (čili 10-místné číslo)
nebo u uchazečů bez přiděleného českého rodného čísla datum narození ve formátu DDMMRRRR
konstantní symbol:
378 při platbě bankovním převodem; 379 při platbě složenkou
V případě problémů s dohledáním Vaší platby budete vyzváni, abyste platbu doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek složenky apod.).

 

Chybí Vám informace? Nenašli jste zde odpovědi na Vaše otázky? Kontaktujte studijní pracoviště:
Lucie Kačerová
studijní pracoviště pro doktorské studium FROV JU
Tel.: +420 38 903 4736, +420 734 269 084
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech