Projekty podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 
•  LM2018099 Velké výzkumné infrastruktury: CENAKVA - Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (2019 - 2022, odpovědný řešitel: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
•  C14-2019  Podpora kapacit pro mezinárodní VaV projekty – H2020 Umbrella II (2019, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Michal Hojdekr, MBA)
 
Projekty podpořené z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
•  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628, Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě (2017 – 2021, odpovědný řešitel za FROV JU: ing. Michal Hojdekr, MBA)
•  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523, Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ, (2017 – 2019, odpovědný řešitel na FROV JU, Mgr. Miroslav Boček)
•  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348, Rozvoj JU - ESF (06/2017 – 12/2022, odpovědný řešitel za část řešenou na FROV JU, Ing. Michal Hojdekr, MBA)
•  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192, Rozvoj JU - Kapacity pro VaV, (01/2018–12/2021, odpovědní řešitelé za FROV JU: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.; Ing. Michal Hojdekr, MBA)
•  CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008542, Rozvoj JU -  Studijní prostředí (11/2017 – 10/2019, odpovědný řešitel za část realizovanou na FROV JU, Ing. Michal Hojdekr, MBA)
•  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364, Rozvoj JU -  Mezinárodní mobility (6/2018 – 3/2020, odpovědný řešitel za část realizovanou na FROV JU, doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)

 
Institucionální plán JU 2019 - 2020
 
•  č. 3 Rozvoj programů celoživotního vzdělávání na FROV JU (2019 - 2020 odpovědný řešitel za FROV JU PaedDr. Jiří Koleček)
•  č. 25 Vzdělávání regionu v oblasti rybářství a ochrany vod a propagace studia na JU (2019 - 2020 odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
•  č. 26 Podpora tvorby cizojazyčných studijních opor magisterského studia v LMS Moodle (2019 - 2020 odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.)
•  č. 35 Letní školy s tvůrčím zapojením studentů FROV JU (2019 - 2020 odpovědný řešitel doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
 
Projekty podporované Ministerstvem zemědělství ČR
 
Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum
 
•  QK1710310 Využití nových biotechnologických postupů v podmínkách české akvakultury s cílem dosáhnout efektivní, kvalitní a ekologicky šetrné produkce ryb (2017 – 2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)
•  QK1820354 Technická a technologická inovace intenzivních chovů ryb založená na nových znalostech umožňující efektivní a stabilní produkci (2018 - 2020, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)
•  QK1920102 Automatizace a objektivizace monitoringu rybožravých predátorů (2019 - 2021, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
•  QK1910282 Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážkoodtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb (1/2019 - 12/2023, odpovědný řešitel za FROV: dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.)
 
Ostatní dotace a programy
 
•  Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat Udržování genetických zdrojů u ryb (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
•  MZe podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a rostlin (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)

 OP Rybářství

•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000457 Inovace rybích výrobků (5/2018 – 12/2019, odpovědný řešitel Ing. Jan Kašpar)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000459 Vývoj nových rybích výrobků pro předškolní děti (5/2018 – 10/ 2019, odpovědný řešitel Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000589 Co s rybou?! (1/2019 – 2/2020, odpovědný řešitel Ing. Jan Kašpar)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000592 Publikace I (9/2018 – 10/2020, odpovědný řešitel Ing. Josef Příborský)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000591 Publikace II (9/2018 – 10/2020, odpovědný řešitel Ing. Josef Příborský)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000593 Publikace III (9/2018 – 10/2020, odpovědný řešitel Ing. Josef Příborský)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000595 Publikace V (9/2018 – 10/2020, odpovědný řešitel Ing. Josef Příborský)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000596 Kniha IV (8/2018 – 9/2020, odpovědný řešitel Ing. Petr Dvořák, Ph.D.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000454 Nové terapeutické postupy eliminující motolice oční v chovu kaprovitých ryb - zejména u amura bílého (3/2018 – 12/2019, odpovědný řešitel za FROV MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000460 Vliv hustoty obsádek sumečka afrického na efektivitu jeho intenzivního chovu v RAS (6/2018 – 11/2019, odpovědný řešitel za FROV Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000458 Energetický audit, vzdálené řízení a produkce kontejnerové farmy s chovem keříčkovce červenolemého (5/2018 – 5/2020, odpovědný řešitel za FROV Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000773 Optimalizace provozu RAS dánského typu zajišťující zvýšenou a kvalitní produkci lososovitých ryb (5/2019 – 10/ 2020, odpovědný řešitel doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., partner projektu – BioFish s.r.o.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000787 Optimalizace managementu rybniční akvakultury - potlačení negativního vlivu střevličky východní (6/2019 – 3/ 2021, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D., partner projektu – Blatenská ryba, spol. s r.o.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000789 Optimalizace postupů pro snížení ztrát vnitrobuněčné vody po rozmrazení u rybích výrobků (6/2019 – 3/ 2021, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D., partner projektu – Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000792 Ověření možnosti zlepšení welfare ryb při výlovu rybníku (9/2019 – 12/ 2020, odpovědný řešitel Ing. Ján Regenda, Ph.D., partner projektu – ŠTIČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol s r.o.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000793 Adaptace a chov okounka pstruhového v podmínkách intenzivní akvakultury využívající RAS (7/2019 – 12/ 2020, odpovědný řešitel doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., partner projektu – NDCon s.r.o.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000886 Metodika III (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000887 Metodika IV (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000889 Metodika V (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Ing. Roman Franěk, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000893 Technologie II (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Ing. Roman Franěk, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000894 Technologie III (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Ing. Antonín Kouba, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000895 Technologie IV (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel MSc. Yanes-Roca Carlos, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000897 Technologie V (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000898 Technologie VI (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
 
Projekty podporované Ministerstvem kultury ČR
 
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
 
•  DG18P02OVV057 Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě (2018 – 2022, odpovědný řešitel za FROV: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 
Projekty podporované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

•  CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010345 Instalace uzavřených okruhů na sádkách ryb, zadržení vody v krajině a minimalizace produkce škodlivin a opětovné využití živin v rybničním hospodářství (2017 – 2020, odpovědný řešitel: Ing. Hana Kocour Kroupová – etapa A, Ing. Ján Regenda, Ph.D. – etapa B)
 
Projekty podporované Grantovou agenturou JU (GAJU)
 
•  097/2019/Z Nové metody a biotechnologické postupy v reprodukci a genetice ryb III. (2019-2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D.)
•  061/2019/Z Ekofyziologické účinky vybraných environmentálních faktorů na vodní organismy (2019-2021, odpovědný řešitel: prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
•  013/2019/Z Nové technologie monitorování akvakultury s ohledem na dobré životní podmínky vodních organismů (2019-2021, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař Ph.D.)
•  122/2019/Z Dlouhodobě udržitelná akvakultura (2019-2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mráz Ph.D.)
•  102/2019/Z Reakce ryb na environmentální koktejl psychoaktivních látek (2019, odpovědný řešitel: MSc. Eugenia Maria Sancho Santos)
•  088/2019/Z Vliv environmentálně významné koncentrace antidepresiva sertralinu na klonální raky mramorované na úrovni chování a biochemie (2019, odpovědný řešitel MSc. Md. Shakhawate Hossain)
•  080/2019/Z Použití alginátového nátěru ve spojení s esenciálními oleji k úpravě mikrobiálních společenstev a zlepšení kvality kapřích filetů uložených v chladu (2019, odpovědný řešitel MSc. Ruoyi Hao)
•  071/2019/Z Charakterizace diferenciace zárodečných buněk jesetera prostřednictvím třídění buněk a sekvenování RNA (2019, odpovědný řešitel: MSc. Xuan Xie)
•  098/2019/Z Zesilovací činidla na rybách: účinnost dietních beta-glukanů a probiotik na zvýšení imunity sliznice amura bílého vůči oční infekci (2019, odpovědný řešitel: MSc. Bernard Erasmus)
•  078/2019/Z Vařící se raci? Porovnání norování v podmínkách simulovaného sucha po ovlivnění znečištěním herbicidy (2019, odpovědný řešitel: MSc. Wei Guo)
•  099/2019/Z Vliv PLGA mikročástic na indukci ovulace u candáta obecného (2019, odpovědný řešitel: Ing. Jindřiška Matějková)
 
Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR)
 
•  17-19714Y Jaderný transfer u ryb: šance pro obnovení mizejících druhů jeseterů (2017 – 2019, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D.)
•  17-09310S Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer (2017-2019, PřF JU, řešitelem za FROV JU Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
•  17-09807S Jak a proč zvířata opouštějí sex: kauzální role hybridizace v iniciaci asexuality (2017-2019, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, řešitelem za FROV JU doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
•  17-8937S Chování léčiv v systému půd-voda-rostlina (2017-2019, Česká zemědělská univerzita v Praze, odpovědný řešitel za FROV JU doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.)
•  18-09323S Duplikace genomu v evoluci jeseterů a dopad na jejich biologii (2018 - 2020, odpovědný řešitel prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
•  18-03712S Je nová generace herbicidů bezpečnější alternativou i pro vodní bezobratlé? (2018-2020, odpovědný řešitel: dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.)
•  18-15802S Transformace farmak v prostředí běžného recipientu vyčištěných komunálních odpadních vod (2018-2020, odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
•  18-12465Y Výzkum naváděcích mechanismů spermií u sladkovodních ryb (2018-2020, odpovědný řešitel: M.Sc. Sergii Boryshpolets, Ph.D.)
•  19-04431S Teplotou ovlivněné změny v interakcích a ekologických rolích prominentních invazivních raků (1/2019 – 12/2021, odpovědný řešitel: Ing. Antonín Kouba, Ph.D.)
•  19-11140Y Embryonální vývoj; oprava DNA; plasticita genomu; jeseter (1/2019 – 12/2021, odpovědný řešitel: MSc. Ievgeniia Gazo, Ph.D.)
•  19-11313S Mezidruhové srovnávání RNA lokalizace v rámci vajíček pro objasnění regulace časného vývoje a asymetrického dělení buněk (2019-2021, odpovědný řešitel za FROV: doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)

Projekty podporované Technologickou agenturou ČR (TA ČR)

•  TG 03010027 -  01_11 Systém pro včasnou detekci nemocí ryb  (2017 – 2019, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
•  TG 03010027 -  01_05 RemoteGuard (2017-2019, PřF JU, odpovědný řešitel za FROV Mgr. Mohammadmehdi Saberioon, Ph.D.)

Projekty podporované Jihočeským krajem
 
Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji
 
•  435-03-001/19 - SDO/OEZI/572/19 Podpora původních populací lipana podhorního a pstruha obecného v rybářském revíru Blanice vodňanská 4B (2019, odpovědný řešitel prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
•  463-01-002/19 (SDO/OEZII/730/19) Podpora technického vzdělávání - Ochrana vodních ekosystémů (2019, odpovědný řešitel: PaedDr. Jiří Koleček)
 
Mezinárodní výzkumné projekty
 
 HORIZONT 2020
 
•  652831, AQUAEXCEL 2020 - Aquaculture infrastructures for excellence in European fish research (2015 2020, INRA, odpovědný řešitel za FROV JU: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.) - Transnational Access (TNA) projekty řešené na FROV JU v rámci projektu AQUAEXCEL 2020
 
Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 
•  Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer Medizin ATCZ133 - Kompetenzzentrum MechanoBiologie (2017-2019, odpovědný řešitel prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.)
 
Fond malých projektů
•  KPF-01-108 Spolupráce JU a Bundesamt für Wasserwirtschaft – udržitelné využívání rybníků (9/2018 – 9/2019, odpovědný řešitel: PaedDr. Jiří Koleček)
•  KPF-01-111 Přeshraniční spolupráce – matematické modelování multifyzikálních procesů (9/2018 – 9/2019, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
•  KPF-01-134 Spolupráce JU a Verein für Fisch-und Gewässerökologie, invazní, nepůvodní druhy (2019, odpovědný řešitel za FROV JU PaedDr. Jiří Koleček)
•  KPF-01-162 Spolupráce mezi JU a HLUW Yspertal – výuka a praxe 2019 (2019, odpovědný řešitel za FROV JU PaedDr. Jiří Koleček)
 
INTERREG V-A: Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
 
•  100314623, Přeshraniční monitoring biologických invazí jako nástroj pro ochranu sladkovodní biodiverzity (10/2017 – 9/2020, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Miloš Buřič, Ph.D.)