Infrastrukra a služby nabízené v rámci otevřeného přístupu:
 
Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (ERPP) 
12 venkovních kruhových nádrží v průtočném režimu o objemu 1500l 01 ERPP01
6 vnitřních nádrží v recirkulačním systému o objemu 800l – používané k realizaci experimentů zaměřených na chovatelské technologie v akvakultuře 01 ERPP02
Laboratoř environmentální chemie a biochemie (LECHB) 
Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (QExactive) – analytický přístroj používaný k cílené analýze léčiv, pesticidů, hormonů, UV filtrů, perfluorovaných látek a dalších mikropolutantů převážně v biologických vzorcích vodních organismů a rostlin 02 LECHB01
Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (QExactive-HF) – analytický přístroj pro cílený a necílený screening vodního prostředí 02 LECHB02
Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu (Quantiva) – analytický přístroj používaný pro kvantitativní stanovení léčiv a pesticidů ve vzorcích vod, pasivních vzorkovačů, půd, kalů a sedimentů 02 LECHB03
Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb (LRICH) 
Experimentální recirkulační systém pro růstové testy na rybách. K dispozici je kompletně vybavený systém s modulárním uspořádáním. 03 LRICH01
Samokrmítkový systém pro distribuci (dávkování přesných množství krmiv) krmiv a hodnocení počtu požadavků ryb na krmivo. Software umožňuje vytváření krmných protokolů a hodnocení potravního chování ryb. Software umožňuje kontrolu chovu ryb na třech úrovních (přehled o chovaných rybách, vývoj v reálném čase a detail každé chovné nádrže) 03 LRICH02
Kompletní systém plavacích tunelů/ respirometrů pro počítačově asistovanou přerušovanou respirometrii. Systém umožnuje plně automatizované měření spotřeby kyslíku, hodnocení schopností plavání (Ucrit) ryb a chování ryb. Pro studie zaměřené na biomechaniku a fyziologii plavání v kombinaci s metabolickými a etologickými studiemi. 03 LRICH03
Laboratoř experimentálních komplexních systémů (LEKS) 
Laboratoř tkáňových kultur, sledování buněčné dynamiky živočišných buněk Laboratoř tkáňových kultur má téměř dvacetiletou tradici v servisním práci pro soukromá, klinická i univerzitní pracoviště. Zabývá se sledováním dynamiky savčích buněk v interakci s materiály užívanými v medicíně. 04 LEKS01
Optické mikroskopy velmi vysokého rozlišení NanoTruth. Technologie NanoTruth využívá dlouho známé techniky, které je teprve díky soudobým technologiím možné uplatnit v praxi. K analýze dat využívá postupy diskrétní matematiky vyvinuté pracovníky laboratoře LEKS. Nové prototypy mikroskopů NanoTruth byly dokončeny v roce 2019 a jsou poslední fází před možnou průmyslovou výrobou. 04 LEKS02
5iD viewer - komplexní analýza chování hejn až na úroveň jedince a jeho role v hejnu. Sledovač 5iD viewer je první zařízení na světě, které umožňuje analyzovat hejnové chování ryb až na úroveň role jednotlivce. Klíčem jsou nové algoritmy, které umožňují identifikovat jedince a tím zabránit propagaci chyb. 5iD viewer se kromě základního výzkumu uplatní i v praxi medicínského výzkumu, kde umožní minimalizovat počet použitých testovacích zvířat, v praxi úpraven vod, ve veterinární praxi a v mnoha dalších aplikacích. 04 LEKS03
Laboratoř fyziologie reprodukce (LFR) 
Hodnocení kvality a pohyblivosti spermií (včetně pohybu bičíku) před a po kryokonzervaci. Nabízí několik mikroskopů připojených k digitálním a analogovým videokamerám, pokrývá různé kontrastní metody (BF, DF, PH), teplotní rozpětí (4-37°C), frekvenci snímků (5-5000 FPS), zvětšení (až x100) a rozlišení (až 3200x1800) během záznamů motility. 05 LFR01
Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie (LVTI) 
Analýzu genové exprese a další biochemické analýzy. Přístrojové vybavení: Real-Time PCR cycler + Bioanalyzer + Nanodrop, Spektrofotometr s fluorescenčním a luminiscenčním modulem Infinite M200PRO (TECAN) + dvou paprskový spektrometr (SPECORD). 06 LVTI01
Histopatologického vyšetření tkání vodních organizmů – je založené na kompletním zařízení pro přípravu a analýzu histologických preparátů tkání organizmů. Přístrojové vybavení: odvodňovací automat Histomaster (Model 2052/1,5), modulární zalévací parafínová linka (Leica EG1150), poloautomatický rotační mikrotom, automatická barvící linka (TISSUE-TEK® DRS™ 2000, SEKURA) a mikroskopem (MOTIC). 06 LVTI02
Laboratoř intenzivní akvakultury (LIA)
Dvě identické experimentální místnosti pro reprodukci a intenzivní chov ryb. V každé místnosti se nachází devět nádrží o objemu 360 L napojených na kompletní RAS s možností zde řídit světelný a teplotní režim. Odchovné systémy je také možné využít na experimenty spojené s finální reprodukcí ryb, odchovem juvenilních ryb při různých hustotách obsádek, managementu krmení s využitím samokrmítek a různým obsahem rozpuštěného kyslíku ve vodě. 07 LIA01
Plně aklimatizovaná místnost je kompletně vybavena pro intenzivní chov studenomilných ryb (lososovité a síhovité druhy) a dále pro stimulaci mimosezónních výtěrů různých druhů ryb. Tato místnost obsahuje 4 nádrže o objemu 1500 L a 6 nádrží o objemu 360 L, které jsou napojené na kompletní RAS. 07 LIA02

Experimentální hala pro intenzivní chov ryb o celkové kapacitě dvaceti 1500 L nádrží zapojených do dvou oddělených RAS. Toto vybavení je možné využít pro  poloprovozní experimenty s pojené s optimalizací intenzivního chovu ryb z hlediska kvality vody, managementu krmení, výživy, hustoty obsádek, třídění ryb, využití ozónu atd.

07 LIA03
Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky (LMBKG)
Kapilárový automatický sekvenátor Applied Biosystems 3500 a sekvenátor nové generace Ion Torrent™ PGM pro sekvenování mitochondriálních a nukleárních genů. Sekvenace genů je používána především k přiřazení rodičovského páru, určení monosexních obsádek ryb a studiu vzájemného genetického a molekulárně biologického postavení populací ryb a korýšů. 08 LMBKG01
Průtokové cytometry Partec CCA-I a CyFlow® Cube 8 ke stanovení úrovně ploidie na základě zjištění relativního množství DNA v jádrech somatických buněk ryb, případně jejich gamet, obarvených DNA-specifickými barvivy. Další možností je stanovení počtu a koncentrace měřených částic. 08 LMBKG02
Laboratoř zárodečných buněk (LZB)
Zebrafish housing systém – poloautomatický systém na odchov malých druhů ryb a rozkrm larev 09 LZB01
Systém pro manipulaci a injikaci rybích embryí – systém je vhodný od prvních stádií po oplození až po larvální stádia. 09 LZB02
Analyzátor relativního obsahu DNA – uživatelsky přívětivý průtokový cytometr je vhodný pro hodnocení relativního obsahu DNA v jádrech buněk. 09 LZB03
Kapilárová elektroforéza – elektroforetický systém s rozlišením do třech bází je vhodný především pro přesnější stanovení velikosti PCR produktů. 09 LZB04
Laboratoř zpracování signálu a obrazu (LZSO)
Monitorovací systémy pro etologické studie ryb - založené na 3D kamerách umožňují automatizovaný záznam a vyhodnocení chování ryb v akváriích a nádržích 10 LZSO01
Hyperspektrální kamera - Skenování a analýza vzorků pomocí hyperspektrální kamery, analýzy odrazivosti povrchu materiálů, které jsou posléze korelovány s obsahem látek či složením materiálu, typická úloha je analýza vzhledu ryb při použití různých diet, skenovací kamera umožňuje zpracování libovolných materiálů – viditelné + blízké infračervené spektrum 10 LZSO02