FROV JU RGB NEGATIVE

In the academic year 2016/2017 aren´t students on the study program Fishery and Protection of Water who needs listing and assigning of diploma theses.


Listing and assigning of bachelor and diploma theses at the FFPW USB in the academic year 2015/2016. Assigning of topics is governed by the Dean´s decision No. 30/2015.


An excerpt from the above decision:
1) The employees or students of doctoral study program at the FFPW USB shall send the topics of their final theses to study office to Ing. Vorlová: mvorlova@frov.jcu.cz by 13th November 2015.
2) On 20th November 2015 there will be topics of final theses, supervisors and contacts to them posted on the web site of the FFPW USB.
3) By 11th December 2015 the students of the second year of bachelor´s study and the first year follow-up master´s study program in the second course of study must choose one of the offered theses topics and register it with the relevant supervisor.
4) Non-fulfilment of student's duties to agree on the topic of final thesis can be considered as non-compliance of requirements resulting from the study program according to the Study and Examination Rules USB in accordance with §56 par. 1 letter b) Act. No. 111/1998 Coll about universities.
5) The teachers will send the materials for processing of assignment protocol on selected topics electronically to Ing. Vorlová by 4th January 2016. Forms of assignment protocol is available on web site of FFPW USB in the section for employees.
6) The study department processes the assignment protocols and disseminates them to the directors of institutes and the vice-dean for study affairs for signature by 19th February 2016.
7) Study department will give the assignment protocols to students and heads of laboratories by 4th March 2016.
8) Assignment protocol is an integral part of the bachelor/master thesis.
 

Theses topics of the Academic Year 2015/2016

Laboratory of Aquatic Toxicology and Ichtyopathology

Proposer Type of thesis
 Name of thesis
status Field of study
dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
+420 38 777 4625
BP Vliv pyretroidů na ryby - přehledová studie                                                                                             Ochrana
DP Vliv cypermetrinu na raka signálního      Ryba
         
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
+420 38 777 4621
 BP Histopatologické zpracování tkání raků exponovaných cizorodým látkám     Ochrana/Ryba
         
Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
+420 38 777 4622
 DP Hodnocení subchronického působení atrazinu na raka ničivého (Cherax destructor)   ROV
         
Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
+420 38 777 4621
BP Vliv syntetických progestinů na diferenciaci gonád kapra obecného Profant Ryba
DP Sledování progestagenní aktivity v odpadních vodách pomocí in vitro biotestu Beranová ROV
         
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
+420 38 777 4621
BP Vliv cizorodých látek na hematologické ukazatele u kapra obecného - přehledová práce Polanská Ochrana
  Vliv vybraných desinfekčních prostředků na průběh experimentální infekce koi herpesvirem   ROV
         
Ing. Olga Valentová
+420 38 777 4754
BP Kovy v povrchových vodách České republiky - přehledová studie Matásková Ochrana/Ryba
         
 
 
 

Laboratory of Environmental Chemistry and Biochemistry

Proposer Type of thesis
name of thesis
status field of study
doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D. randak@frov.jcu.cz
+420 721 855 763,
+420 38 777 4756
BP Identifikace cizorodých látek ohrožujících kvalitu vody a jejich zdrojů v povodí nádrže Švihov (Želivka)   Ochrana
         
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
+420 38 777 4730
DP Vliv léčiv přítomných v recipientech ČOV na ryby Kubata ROV
         
Ing. Jan Turek, Ph.D. turek@frov.jcu.cz
+420 38 777 4755
BP Porovnání účinnosti peletovaného krmiva s obsahem hmyzu a směsi s běžným složením při odchovu okouna říčního v poloprovozních podmínkách Novotný M. Ryba
BP Hodnocení efektivity reintrodukce lipana podhorního do vybraných lokalit jihočeských toků Kolařík Ryba
         
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D. rgrabic@frov.jcu.cz
+420 38 777 4756
DP Identifikace a stanovení metabolitů farmak ve složkách vodního prostředí Fiala ROV
         
Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
+420 38 777 4752
BP Distribuce farmak a jejich metabolitů v orgánech ryb Minaříková Ochrana
         
MSc. Ganna Fedorova, Ph.D.
+420 38 777 4752
BP Kalibrace pasivních vzorkovačů POCIS v podmínkách reálných toků   Ochrana
         
 
 
 

Laboratory of molecular, cellular and quantitative genetics

Proposer
type of thesis
name of thesis
status
field of study
prof.Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
+420 38 777 4608
DP Možnosti fixace vzorků pro měření obsahu DNA u ryb průtokovou cytometrií  
 
    ROV                       
 
 
 
 
 
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
+420 38 777 4612
BP Stanovení fenotypů korelací užitkových znaků kapra obecného a možnosti praktického využití zjištěných poznatků Salcman Ryba
DP Využití Třeboňského šupináče v užitkových chovech - čisté plemeno nebo kříženec?  Kameník ROV
DP Vliv obsahu a depozice energetických rezerv v těle kapra obecného (Cyprinus carpio L.) na přežití a kondici ryb v průběhu nepříznivého období roku   ROV
 
 
 
 
 
Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
+420 38 777 4609
BP Isogenní linie ryb                                                                                                                            Ryba
 
 
 
 
 
MSc. Anna Kolešová Ph.D.
+420 38 777 4615
BP Seasonal-dependent variations in metabolic status of spermatozoa and antioxidant enzyme activity in the seminal plasma of carp   Ochrana/Rybářství
 
 
 
 
 
MSc. Ksenia Pocherniaieva
+420 38 777 4743
BP Cryopreservation of primordial germ cells in fish   Ryba
         
  
 

Laboratory of Intensive Aquaculture

Proposer
type of thesis
name of thesis
status
field of study
doc.
Ing. Tomáš Policar, Ph.D. policar@frov.jcu.cz
+420 68 777 4606
BP Intenzivní odchov larev candáta obecného (Sander lucioperca L.) pomocí speciálně vyvinutého sběrače tuku a jiných nečistot na hladině vody                                                                                                                              Štěpánek               Ryba
DP Využití ozónu v intenzivním chovu ryb Vlček ROV
 
 
 
 
                            
Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.
+ 420 38 777 4610
DP Preventivní a léčebné koupele u candáta obecného (Sander lucioperca) Pithardt ROV
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Blecha
+ 420 38 777 4744
BP Indukce triploidie u candáta obecného (Sander lucioperca) Noman Ryba
 
 
 
 
 
MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D.
+420 38 777 4748
DP Cold-storage of the eggs in pikeperch Sander lucioperca and its effect on egg and larval viability rates   ROV
DP Molecular changes associated with fish oocyte ageing   ROV
         
M.Sc. Oleksandr Malinovskyi
BP Výtěr generačních ryb candáta obecného (Sander lucioperca L.) pomocí umělých hnízd z kokosového vlákna Havelka Ryba
         
 
 

Laboratory of Ethology of Fish and Crayfish

Proposer
type of thesis
name of thesis
status
ofield of study
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
+420 724 504 921
+420 38 777 4603
DP Vliv beta blokátorů na srdeční rytmus a chování u raků   Krejčí F. ROV
 
 
 
   
Ing. Martin Bláha, Ph.D. blaha@frov.jcu.cz
+420 38 777 4611
DP Potrava plůdku candáta obecného (Sander lucioperca) v rybnících s různým způsobem managementu Urbánek ROV
 
 
 
   
Ing. Antonín Kouba, Ph.D. akouba@frov.jcu.cz
+420 38 777 4745
BP/DP Tolerance teplomilných druhů raků vůči náhlému poklesu teploty vody   Ochrana/Ryba/ROV
BP/DP Tolerance raka mramorovaného vůči zvýšené salinitě prostředí   Ochrana/Ryba/ROV
DP  Potřebují raci pro zdárnou reprodukci "vodu"?  Hrbek ROV 
 
 
 
   
Ing. Miloš Buřič, Ph.D. buric@frov.jcu.cz
+420 38 777 4616
BP Vyhodnocení plodnosti raka signálního včetně post-ovulačního stavu vaječníků                           Ochrana/Ryba
DP Reciproční predace mezi nepůvodními raky a lososovitými rybami - Kdo koho žere?  Müllerová  ROV
 
 
 
   
Ing. Jan Kubec
+420 777 106 695
BP Sexuální výběr raka pruhovaného v závislosti na předchozí interakci jedinců Kuna Ryba
         
MSc. Olena Shaliutina
BP The effect of pharmaceuticals on postembryonic development in crayfish   Ochrana/Ryba
         
 
 
 

Laboratory of Controlled Reproduction and Intensive Fish Culture

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
+420 38 777 4681
BP Využití hmyzí moučky (Hermetia illucens) v krmivech pro okouna říčního (Perca fluviatilis) a candáta obecného (Sander lucioperca)/Utilization of insect meal (Hermetia illucens) in feeds for perch (Perca fluviatilis) and pikeperch (Sander lucioperca) Netolický Ryba
DP Využití kombinace RAS systému a semi-biofloc systému pro zefektivnění retence živin/Using of combination of the RAS system and semi-biofloc system for increasing of nutrients retention Strouhal ROV
 
 
 
 
 
Ing. Roman Šebesta
+420 38 777 4682
BP Optimalizace raného odchovu candáta obecného (Sander lucioperca)/Optimazation of early rearing of pikeperch (Sander lucioperca) Kuna Ryba
         
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
+420 38 777 4677
BP Vliv krmení raného plůdku veslonosa amerického (Polyodon spathula) obohacenými naupliemi žábronožky na jeho růst a přežití Bartoš Ryba
DP Rychlost růstu, konverze krmiva a výtěžnost tržních ryb u 4 linií keříčkovce červenolemého (Clarias gariepinus) různého původu   ROV
 
 
 
 
 
Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
+420 38 777 4677
BP Vliv chemismu vody na vývoj rybích jiker druhu Agamyxis pectinifrons Novotný J. Ryba
DP Využití karotenoidů ve výživě tropických ozdobných ryb   ROV
         
MSc. Katsiaryna Novikava
+420 38 777 4682
BP Vliv krmení raného plůdku mníka jednovousého (Lota lota) obohacenými naupliemi žábronožky na jeho růst a přežití.   Ochrana/Ryba
         
 
 
 

Laboratory of Applied Hydrobiology

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
 RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676
BP/DP Kapr obecný (Cyprinus carpio) a globální klimatické změny: vliv teplotního režimu během letního období na produkci plůdku, jednoleté násady a tržní ryby                                    Ochrana/Ryba/ROV
BP Vliv invazních druhů hlaváčovitých ryb na produkci plůdku kapra obecného (Cyprinus carpio) Macků  Ryba
BP Retence živin v přirozeném a antropogenně upraveném toku Šulc Ochrana
 
 
 
 
 
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
+420 728 006 599
BP Struktura makrozoobentosu v kořenových systémech rybničních litorálních porostů   Ochrana/Ryba
DP Využití umělých substrátů pro hodnocení kvality odtékající vody z organických a konvenčních kaprových rybníků Gracík ROV
 
 
 
 
 
Ing. Kateřina Hovorková
BP Biomasa vodních makrofyt v kaprových rybnících v závislosti na různém stupni rybničního hospodaření/Biomass of aquatic macrophyte communities in carp ponds in relation to farming technologies   Ochrana/Ryba
BP Chemismus a fyzikální parametry rybníků během hydrologického roku Hummelová Ochrana
         
Ing. Ján Regenda, Ph.D.
+420 38 777 4653
DP Ověření možností dlouhodobě udržitelné akvakultury na vybraných eutrofních rybnících Šindler ROV
BP Změny fysikálně-chemických vlastností vody rybníků v ČR za uplynulých 50 let Vavroušová
Ryba
 
 
 
 
 
Ing. Jan Potužák, Ph.D.
+420 724 308 205
 
 
BP Faktory ovlivňující výskyt sinic v rybnících v povodí řeky Lomnice   Ochrana/Ryba
DP Druhové a velikostní složení zooplanktonu v rybnících v povodí řeky Lomnice   ROV
BP Živinová bilance řeky Lomnice za vybrané časové období Kubátová Ochrana
BP/DP Vliv rybníků na kvalitu vody řeky Lomnice   Ochrana/Ryba/ROV 
DP Výlovy rybníků - jaké představují riziko pro níže ležíci povodí Šimánek ROV
         
Mgr. Otakar Strunecký, Ph. D.
 
 BP/DP Druhové složení a abundance fytoplanktonu jihočeských rybníků v 21. století   Ochrana/Ryba/ROV
  BP/DP  Primární produkce jihočeských rybničních ekosystémů   Ochrana/Ryba/ROV
 BP/DP Praktické využití rybničního fytoplanktonu Vinkler Ochrana
 BP/DP Bilance živin vybraných rybničních ekosystémů Raková Ochrana
         
 
 
 

Laboratory of Reproductive Physiology

Proposer
type of thesis name of thesis status field of study
prof. Ing. Linhart Otomar, DrSc
+420 724 357 897
BP Zmrazování spermatu ryb vitrifikační metodou; Freezing of fish sperm by using vitrification                                                  Ryba
DP Krátkodobé uchování jiker jesetera malého Acipenser ruthenus v umělém tkáňovém roztoku                           ROV
 
 
 
 
 
Ing. Marek Rodina, Ph.D.
+420 38 777 4614
       
       
 
 
 
 
 
MSc. Boris Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
BP Sperm motility activation signaling in fresh water fish species   Ryba
DP Investigation of enzymatic activities involved in flagella motility using membrane - deprived carp spermatozoa models   ROV
 
 
 
 
 
Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c. jcosson@frov.jcu.cz
+420 38 777 4615
       
       
 
 
 
 
 
MSc. Yevhen Horokhovatskyi
BP The review of cryoprotective media applied for freshwater fish sperm cryopreservation   Ryba
BP Applying of big volumes for fish sperm cryopreservation   Ryba
         
MSc. Pavlo Fedorov
+420 38 777 4753
BP Methods for analysis of sperm quality   Ryba
BP Application of commercial and free software for fish sperm analysis   Ryba
         
 
 
 

Laboratory of Nutrition

Proposer
type of thesis
name of thesis
status
field of study
Ing. Jan Mráz, Ph.D.
+420 38 777 4643
BP Review - Využití odpadních vod z akvakultury                             Ochrana/Ryba
DP Prodloužení čerstvosti rybího masa zpomalením autolytických procesů Kubík ROV
DP Využití odpadní vody z RAS pro hydroponické pěstování rostlin   ROV
DP Využití odpadní vody z RAS pro produkci mikrobiálního proteinu  Sadloň ROV
DP Vliv oddálení pohlavní zralosti na kvalitu masa sivena amerického   ROV
 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Linhartová, Ph.D.
+420 38 777 4660
BP Vliv způsobu odšupinování či odstranění kůže na senzorické vlastnosti a skladovatelnost kapra   Ryba
DP Prodloužení skladovatelnosti rybího masa pomocí přírodních aditiv   ROV
 
 
 
 
 
Ing. Jan Másílko, Ph.D.
+420 38 777 4680
BP Eliminace rozpuštěných a nerozpuštěných látek v RAS - přehledová studie   Ochrana/Ryba
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratory of Lipid Metabolism

Proposer type of thesis name of thesis
status field of study
doc. Sabine Sampels, Ph.D.
+420 38 777 4649
BP Determination of volatile oxidation products                                                                                                                Ryba
         
Sarvenaz Khalili
+420 38 777 4679
BP Measurement of oxidation products in fish muscle   Ryba
         
MSc. Azadeh Samarin Mozagheghi
+420 38 777 4979
BP Oxidation and fish egg quality   Ryba
         
 
 

Others, FFPW USB

Proposer
type of thesis
name of thesis
status
field of study
Ing. David Gela, Ph.D.
+420 38 777 4762
DP Plasticita současné morfometrické charakteristiky vybraných plemen kapra obecného (Cyprinus carpio) a její srovnání s daty v minulosti prezentovanými pro daná plemena            ROV
 
 
 
 
 
Ing. Martina Pšenička, Ph.D.
+420 38 777 4784
BP/DP Použití ultrazvuku k určování pohlaví a vývoj gonád u jeseterů                                                                      Ochrana/Ryba/ROV
         
Ing. Pavel Lepič
+420 38 777 4765
BP Využití alternativních krmiv pro odchov plůdku ryb Vosika Ryba
          
Ing. Jiří Urban, Ph.D.
+420 38 777 3842
BP Chromatické kalibrace pro hodnocení vybarvení ryb   Ryba
DP Relace mezi vybarvením rybí kůže a oční duhovky    ROV
 
 
 
 
 
Ing. Petr Císař, Ph.D.
+420 38 777 3802
BP Snímání a vyhodnocení obrázů ryb pomocí hyperspektrální kamery   Ryba
DP Ověření možnosti snímání srdeční aktivity raka pomocí kamery   ROV
                                                               
Ing. Renata Rychtáriková, Ph.D.
+420 38 777 3383
BP Superrozlišovací optická transmisní mikroskopie pro studium působení toxických látek na živou savčí buňku   Ryba
BP Využití superrozlišovací optické transmisní mikroskopie při studiu působení toxických látek na živou savčí buňku   Ochrana
DP DPVyužití superrozlišovací optické transmisní mikroskopie při studiu působení toxických látek na savčí buňku   ROV
         
Mohammadmehdi Saberioon, Ph.D.
+420 38 777 3808
DP Mapping aquatic vegetation in lakes using low altitude remote sensing (LARS) system   ROV
         
 
 
Chemismus a fyzikální parametry rybníků během hydrologického roku
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech