• Home
  • Fakulta rybářství a ochrany vod JU - Mezinárodní spolupráce

Zpráva ze služební cesty: Švýcarsko, 21.-25. 8. 2023, Hung Quang Tran

Během pětidenního školení od 21. do 25. srpna 2023 na School of Agricultural, Forest and Food Sciences, Bern University of Applied Sciences (Švýcarsko), jsem rozšířil své znalosti a získal praktické zkušenosti v oblasti tzv. počítačového vidění. Toto školení bylo podpořeno projektem PPSŘ: PPSŘ22-23 07/FROV.

1. konference studentů EAFP - 8. června 2023

Jako jeden ze studentských zástupců EAFP jsem úspěšně spoluorganizovala 1. studentskou konferenci EAFP dne 8. června 2023. Akce přilákala účastníky z více než 19 zemí a všech časových pásem a zahrnovala bakaláře, doktorandy a výzkumníky na začátku kariéry, čímž podporovala globální výměnu poznatků o výzkumu a praxi v oblasti zdraví vodních živočichů. Hlavní řečník, Dr. Bartolomeo Gorgoglione, nastavil scénu inspirující prezentací o mezinárodních kariérních příležitostech v oblasti patobiologie a imunologie ryb. Během konference jsme měli živé diskuse na různá témata, od inovativních diagnostických technik po udržitelné akvakulturní praxe. Kvalita a hloubka prezentovaného výzkumu byly skutečně ohromující, což odráželo oddanost a vášeň účastníků. 

Další informace o konferenci a naší skupině studentů a výzkumníků na začátku kariéry najdete zde.

1. valné shromáždění a 2. zasedání řídícího výboru, León, 25.–26. květen 2022

Fotogalerie:
  • images/FROV/zpravy-ze-zahranicnich-cest/2022/boryshpolets1.jpg,
  • images/FROV/zpravy-ze-zahranicnich-cest/2022/boryshpolets2.jpg,

NeoGiANT – Účinek výtažků z hroznů: antimikrobiální a antioxidační vlastnosti zabraňující používání antibiotik u hospodářských zvířat

Ve dnech 25. - 26. května 2022 se v Leónu (Španělsko) sešlo konsorcium projektu NeoGiANT na Vivero de Empresas de la Universidad de León, aby uspořádalo 1. valné shromáždění, včetně 2. zasedání řídícího výboru projektu. Borys Dzyuba a Serhii Boryshpolets se zúčastnili setkání s 60 dalšími účastníky (prezenčně i online) ze 13 institucí a 11 pracovních panelů (WP) (foto 1). Různí vedoucí projektu z jednotlivých pracovních panelů prezentovali dosavadní průběh projektu. Slibné výsledky byly prezentovány zejména z WP2, zabývající se formulací a složením extraktu. Byla také prezentována a aktivně diskutována možnost získání suchých (lyofilizovaných) extraktů pro budoucí aplikaci. Naše prvotní experimentální výsledky o vlivu polyfenolických extraktů na motilitu a skladování rybích spermií prezentoval Felipe Martínez Pastor v rámci zprávy panelu WP6. Po setkání následovala exkurze do historického centra města a do restaurace (foto 2). V rámci naší návštěvy v Leonu jsme také navštívili Univerzitu v Leonu, kde jsme přednášeli o fyziologii rybích spermií. S vedoucím WP jsme také probrali naše další plány a experimenty.

1st EAFP Students Conference - June 8th, 2023

As one of the EAFP student representatives, I successfully co-organized the 1st EAFP Students Conference on June 8th, 2023. The event attracted diverse participants from over 19 countries and all different time zones and included undergraduates, Ph.D. students, and early career researchers, fostering a global exchange of knowledge on aquatic animal health research and practice. The keynote speaker, Dr. Bartolomeo Gorgoglione, set the stage with an inspiring presentation on international career opportunities in fish pathobiology and immunology. Throughout the conference, we had vibrant discussions on various topics, from innovative diagnostic techniques to sustainable aquaculture practices. The quality and depth of the research showcased were truly impressive, reflecting the dedication and passion of the attendees. We extend our gratitude to all participants for their active engagement and contribution. Their commitment to adjusting schedules to participate exemplified the shared passion for advancing research and promoting collaboration in the aquatic animal health community.

You can find more information about the conference and our student and early career researcher group here.

1st General Assembly & 2nd Steering Committee meeting, León, 25-26th May 2022

Fotogalerie:
  • images/FROV/zpravy-ze-zahranicnich-cest/2022/boryshpolets1.jpg,
  • images/FROV/zpravy-ze-zahranicnich-cest/2022/boryshpolets2.jpg,

NeoGiANT -The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals.

On May 25 - 26th, 2022, in León (Spain), the consortium of the NeoGiANT project gathered at Vivero de Empresas de la Universidad de León to hold the 1st General Assembly, including the 2nd Steering Committee meeting of the project. Borys Dzyuba and Serhii Boryshpolets attended the meeting with 60 other participants (in present and online) from 13 institutions and 11 working panels (WP) (Photo 1). Different WP project leaders presented the progress of the project. Promising results were reported from the WP2, dealing with extract formulation and composition. The possibility of obtaining dry (lyophilized) extracts for future application was also reported and actively discussed. Our initial experimental results on the effect of polyphenolic extracts on fish spermatozoa motility and storage were presented by Felipe Martínez Pastor in the frame of the WP6 report. The meeting has followed by an excursion to the historical center of the town and the diner (Photo 2). In the frame of our visit to Leon, we also attended the Leon University, where we gave talks about fish sperm physiology. We also discussed our further plans and experiments with the WP leader.

A trip to Brussels for the topic of sustainable aquaculture

Fotogalerie:
  • images/FROV/zpravy-ze-zahranicnich-cest/2022/bocek_brusel.jpg,

From June 26 to 29, 2022, I went on a work trip to Brussels as part of the project "DISCOVER AND PROTECT: Endangered worlds of aquatic ecosystems and their biodiversity". The goal was to take footage for the upcoming promotional video on the topic of sustainable aquaculture with the Czech attaché Tomáš Vacenovský from the Permanent Representation of the Czech Republic to the EU. Another output of the trip was the recording of a podcast with FROV JU employee Martin Musil, who is in Brussels at the Permanent Representation of the Czech Republic on an internship. The topic of the podcast was the sharing of Martin Musil's experiences from his stay in Brussels and the introduction of the agenda focused on sustainable aquaculture. The activities of the work trip were sponsored by the EEA and Norway Funds 2014–2021 – the CZ-ENVIRONMENT program.

Wrote Mgr. Miroslav Boček

Advancing Aquaculture: International Collaboration with the Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries

To foster international cooperation, I visited the Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) in Berlin for a joint research project. With 37 different research groups, the IGB is the largest German research center for inland waters and Fisheries.  

This collaboration focuses on the exploration of mucosal immunity in rainbow trout, a vital factor in sustainable aquaculture practices. By adding natural substances to the rearing water, we increased the mucosal immunity and improved the antibacterial potential. With this, rainbow trout can protect themselves better against pathogens in the water, thereby reducing the need for chemicals or antibiotics. 

Written by: Thora Lieke, MSc. Dr. rer. nat.

Algae4fish workshop at the Bundesamt f. Wasserwirtschaft, Scharfling (Austria) 6/5/2021

A one day training took place in Scharfling at the Bundesamt f. Wasserwirtschaft facilities (Austria). Dr. Carlos Yanes and a group of reserachers and technicians from BEST met with Franz Lahnsteiner. The main focus was a workshop/training arranged by the project Algae4Fish and which objective was to train the staff from Scharfling  and BEST on Rotifers culture and algae culture using the develop prototype Trainning was followed by a tour of the Bundesamt f. Wasserwirtschaft facilities in Scharfling.

Algae4fish workshop at the Bundesamt f. Wasserwirtschaft, Scharfling (Austria) 15-16/1/2021

A two days meeting took place in Scharfling at the Bundesamt f. Wasserwirtschaft facilities (Austria). Dr. Carlos Yanes-Roca and a group of reserachers and technicians from the faculty of Fisheries and protection of waters met with Franz Lahnsteiner. The main focus was of the 2 days trip was a workshop arranged by the project Algae4Fish and which objective was to shared all the projects main aims, and current results from the activities already carried out. Presentations about the Bundesamt f. Wasserwirtschaft main activities and current research were also given. Workshop and presentation were followed by a tour of the Bundesamt f. Wasserwirtschaft facilities in Scharfling.

Algae4fish workshop v Bundesamt f. Wasserwirtschaft, Scharfling (Rakousko)15-16/11/2021

Dvoudenní setkání se konalo v Scharfling v Bundesamt f. Zařízení Wasserwirtschaft (Rakousko). Dr. Carlos Yanes a skupina výzkumníků a techniků z Fakulty rybářství a ochrany vod se setkali s Franzem Lahnsteinerem. Hlavním cílem 2denního výletu byl workshop pořádaný projektem Algae4Fish, jehož cílem bylo sdílet všechny hlavní cíle projektu a aktuální výsledky z již uskutečněných aktivit. Prezentace o Bundesamtu f. Byly také uvedeny hlavní aktivity Wasserwirtschaft a aktuální výzkum. Po workshopu a prezentaci následovala prohlídka Bundesamt f. Zařízení Wasserwirtschaft v Scharflingu.

Algae4fish workshop v Bundesamt f. Wasserwirtschaft, Scharfling (Rakousko)6/5/2021

Jednodenní školení se konalo v Scharfling na Bundesamt f. Zařízení Wasserwirtschaft (Rakousko). Dr. Carlos Yanes a skupina výzkumníků a techniků z BEST se setkali s Franzem Lahnsteinerem. Hlavním zaměřením byl workshop/školení pořádaný projektem Algae4Fish, jehož cílem bylo vyškolit zaměstnance ze Scharfling a BEST o vířníkových a řasových kulturách pomocí vyvinutého prototypu Po školení následovala prohlídka Bundesamt f. Zařízení Wasserwirtschaft v Scharflingu.

Annual meeting and workshop of EPFC members, V. Stejskal, T. Policar

Fotogalerie:
  • images/FROV/zpravy-ze-zahranicnich-cest/2022/stejskal_svycarsko1.jpg,
  • images/FROV/zpravy-ze-zahranicnich-cest/2022/stejskal_svycarsko2.jpg,

From March 14 to March 18, 2022, we made a business trip to the Bern University of Applied Science to participate on European Percid Fish Culture Association meeting. In total, 27 representatives from academia and production attended the meeting. The meeting included a discussion on the possibilities of a centralized and decentralized selection program for currently farmed percids. Lectures on the topic: "What is needed to set up a selective breeding program: make them simple, pragmatic and useful" (Thomas Lecocq - University of Lorraine) and "Selective breeding programs: how to improve them" (Emmanuouil Diakos (University of Lorraine) were given. The meeting also included excursions to Tropenhaus Frutigen (perch, Siberian, and Russian sturgeon breeding, automated perch fillet processing line, caviar production line) and Swifish AG (perch production and processing).

Stay in touch
social media

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel. +420 387 774 601 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1