• Home
  • Science and research
  • Methodologies and technologies

Methodologies and technologies

Edition of methodologies - freely available documents (usually in Czech only)           
Most of the methodologies are still available in printed form at www.rybarskeknihy.cz           
The methodologies are relevant to the time of their publication and may not reflect the current state of the art.           

Methodologies and Technologies
201   Kašpar a kol.       2023   Umělá reprodukce kapra s využitím alternativních způsobů odlepkování jiker
200   Šetlíková a kol. 2023   Produkce juvenilních ryb candáta obecného v rybnících s podporou rozvoje perifytonu
199   Flajšhans a kol. 2023   Optimalizace šoku hydrostatickým tlakem u lososovitých ryb
198   Kocour a kol. 2022   Opatření na zkrácení generačního intervalu u kapra obecného
197   Honzlová a kol. 2022   Stanovení obsahu rybího masa ve výrobcích ze skladkovodních ryb
196   Kašpar a kol. 2022   Postup transplantace zárodečných buněk kapra obecného a postup odchovu a reprodukce jedinců získaných touto transplantací pro potřeby uchování genových zdrojů či další aplikace
195   Policar a kol. 2021   Optimalizace reprodukce a chovu plůdku štiky obecné (Esox lucius L.) pro vysazování do volných vod
194   Podhorec a kol. 2021  
Hormonální stimulace spermiace reofilních druhů jesetera malého a parmičky žraločí pomoci PLGA mikročásticových systémů s řízeným uvolňováním gonadoliberinu
193   Policar a kol. 2021   Chov a reprodukce parmy obecné (Barbus barbus) pro produkci násadových ryb
192   Koushik a kol. 2021   Výživa reofilních kaprovitých ryb
191   Knowles a kol. 2021  
Využití přípravků na bázi mikročástic s hormonální substancí v akvakultuře
190   Piačková a kol. 2021  
Prevence vzniku a rozšíření edémové nemoci kaprů/spavé nemoci koi kaprů (CEVD/KSD) v chovech kapra a koi kapra
189   Prchal a kol. 2021  
Využití amurského lysce pro zefektivnění produkce kapra v rybniční akvakultuře ČR
188   Franěk a kol. 2021   Chov dánia pruhovaného pro experimentální účely
187   Policar a kol. 2020  
Optimalizovaná reprodukce a efektivní chov candáta obecného (Sander lucioperca) zajišťující produkci kvalitních násadových a tržních ryb
186   Koushik a Mráz 2020   Digestibility of protein feeds for Tilapia
185   Yanes-Roca a kol. 2020   Masová produkce vířníků (Brachionus plicatilis) a jejich využití k odchovu larev candáta obecného (Sander lucioperca)
184   Koushik a Mráz 2020   Alternative feed components to replace fishmeal and fish oil in carp feed
183   Kouba a kol. 2017   Vermikompostování kalů ze sladkovodních akvakulturních recirkulačních systémů a zhodnocení kvality finálních vermikompostů a biomasy žížal
182   Franěk a Pšenička 2019   Metody stabilní produkce diploidních gamet pomocí náhradních rodičů pro účely triploidizace v akvakultuře
181   Piačková a kol. 2019   Diagnostika jarních úhynů kaprů
180   Kolářová a kol. 2019   Řešení zdravotní problematiky v intenzivních chovech ryb využívajících RAS (recirkulační akvakulturní systém)
179   Policar a kol. 2019   Produkce a využití triploidů u okounovitých ryb
178   Franěk a kol. 2019   Zmrazování zárodečných buněk kapra obecného (Cyprinus carpio) a jejich využití k transplantaci do náhradních rodičů pro účely reprodukce
177   Manko a Adámek 2019   Metodické postupy při studiu potravy sladkovodních ryb
176   Kouřil a kol. 2018   Hormonální stimulace vybraných druhů ryb k umělému a poloumělému výtěru
175   Knowles a Podhorec 2020   Indukce ovulace pomoci přípravků na bázi PLGA mikročástic s mGnRHa u candáta obecného (Sander lucioperca)
174   Stejskal a kol. 2018   Technologie a technické prvky recirkulačních akvakulturních systémů pro chov ryb
173   Lunda a kol. 2018   Využití biofloc technologie v intenzivní akvakultuře
172   Mráz a kol. 2018   Management akvaponických systémů
171   Mráz a kol. 2018   Konstrukce recirkulačních akvaponických systémů
170   Policar a kol. 2018   Nové postupy a technologické komponenty a možnosti jejich využití v akvakultuře
169   Policar a kol. 2018   Provozní manuál sloužící k efektivnímu provozu intenzivní akvakultury využívající RAS
168   Turek a kol. 2018   Využití hmyzu jako krmiva pro ryby
167   Grabic a kol. 2018   Využití pasivních vzorkovačů POCIS pro monitoring farmak a pesticidů v povrchových vodách
166   Kolářová a kol. 2016   Praktické návody k provádění léčebných postupů u vybraných parazitárních onemocnění ryb
165   Stejskal a kol. 2015   Vybrané aspekty odchovu síha peledě v intenzivních podmínkách recirkulačních systémů
164   Pšenička a kol. 2015   Odlepkování jiker jeseterů pomocí chlornanu sodného
163   Policar a kol. 2016   Hromadný poloumělý výtěr candáta obecného (Sander lucioperca L.) v recirkulačním akvakulturním systému
162   Čížek a Piačková 2015   Metody stanovení citlivosti původců erytrodermatitidy kaprů k antibakteriálním látkám
161   Piačková a kol. 2015   Prevence vzniku koi herpesvirózy v chovech kapra a koi kapra
160   Piačková a kol. 2014   Stanovení diferenciálního počtu leukocytů ryb
159   Policar a kol. 2014   Optimalizace umělé inkubace jiker u okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v kontrolovaných podmínkách chovu
158   Grabic a kol. 2015   Metodika sledování kontaminace povrchových vod organickými cizorodými látkami pomocí pasivních vzorkovačů
157   Žlábek a kol. 2014   Metodika hodnocení hygienické kvality masa ryb z hlediska obsahu cizorodých látek
156   Zajíc a kol. 2014   Nová aditiva pro zvýšení nutriční hodnoty a prodloužení skladovatelnosti rybího masa
155   Randák a kol. 2014   Produkce juvenilních kategorií pstruha obecného a lipana podhorního pro zarybňování volných vod
154   Turek a kol. 2014   Značení ryb
153   Pšenička a kol. 2014   Hodnocení oplozenosti a vývoje embryí divoce zbarvených a albinotických forem jesetera
152   Másílko a kol. 2014   Metody terenních analýz měření obsahu tuku v mase kapra obecného
151   Dzyuba a kol. 2014   Použití testikulárního spermatu jeseterovitých ryb
150   Nebeský a Bláha 2014   Preparace rybích hlav
149   Křišťan a kol. 2014   Reprodukce a chov rychleného plůdku mníka jednovousého (Lota lota) v rybnících
148   Kolářová a kol. 2014   Implantace telemetrických vysílaček do ryb
147   Lebeda a kol. 2014   Produkce gynogenetických populací jesetera malého
146   Buřič a kol. 2014   Ověřená technologie hromadné indukce triploidie u pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) v provozních podmínkách
145   Kašpar a kol. 2014   Hromadná indukce gynogeneze a androgeneze u kapra obecného
144   Bondarenko a kol. 2013   Reprodukce a odchov rychleného plůdku štiky obecné
144   Bondarenko a kol. 2013   Reproduction and rearing of advanced northern pike (Esox lucius L.) fry
143   Másílko a kol. 2013   Přikrmování kapra upravenými obilovinami
143   Másílko a kol. 2013   Supplementary feeding of carp with modified cereals
142   Piačková a kol. 2013   Odběr vzorků pro bakteriologické a virologické vyšetření ryb
141   Policar a kol. 2013   Adaptace a chov juvenilních ryb candáta obecného v recirkulačním akvakulturním systému
141   Policar a kol. 2016   Adaptation and Culture of Pikeperch (Sander lucioperca L.) Juveniles in Recirculating Aquaculture System (RAS)
140   Gela a kol. 2013   Technologie chovu jeseterů
139   Havelk a kol. 2013   Ověřená technologie hromadné indukce triploidie u sivena amerického (Salvelinus fontinalis) v provozních podmínkách
138   Kouřil a kol. 2012   Intenzivní chov keříčkovce jihoafrického – sumečka afrického (Clarias gariepinus)
138   Kouřil a kol. 2013   Intensive rearing of African sharptooth catfish (Clarias gariepinus)
137   Zajíc a kol. 2013   Aplikace technologie "finishing feeding" do chovu ryb v praktických podmínkách českého rybářství
136   Buřič a Kouřil 2012   Technologie recirkulační líhně pro lososovité ryby
135   Kolářová a Velíšek 2012   Stanovení a vyhodnocení biochemického profilu krve ryb
134   Linhart a kol. 2012   Metodika zmrazování spermatu lína obecného
133   Kocour a kol. 2012   Způsoby osemeňování jiker při umělé reprodukci ryb z hlediska následného využití potomstva
132   Randák a kol. 2012   Technologie chovu čtvrtročka lipana podhorního pro zarybňování volných vod
131   Urban a kol. 2012   Hodnocení změn vybarvení okrasných ryb
130   Buřič a kol. 2013   Metodika značení raků
129   Pšenička a kol. 2012   Izolace a zmrazování spermatogonií a oogonií jeseterů pro účely uchování genetických zdrojů
128   Rodina a kol. 2012   Opakovaný odběr spermatu jesetera malého a jeho využití při řízené reprodukci
127   Hartman 2012   Výživa rybniční biocenózy organickými hnojivy
126   Gela a kol. 2012   Metodika odchovu raných stadií jeseterovitých ryb
125   Nebeský a Bláha 2012   Preparace celých ryb
124   Mráz a kol. 2012   Praktické ověření technologie chovu kapra obecného se zvýšeným obsahem omega-3 mastných kyselin
123   Švinger a Kouřil 2012   Hormonálně řízená reprodukce lososovitých ryb
122   Svobodová a kol. 2012   Metody hematologického vyšetřování ryb
121   Havelka a kol. 2012   Ověřená technologie hromadné indukce triploidie u pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) v provozních podmínkách
120   Kouřil a kol. 2011   Optimalizace metod hormonálně indukované ovulace při řízené reprodukci vybraných hospodářsky teplomilných druhů ryb
119   Kocour a kol. 2011   Metodické postupy při aplikaci hybridizačních programů u ryb v podmínkách českého rybářství
118   Hartvich a Šperl 2011   Odchov střevle potoční (Phoxinus phoxinus L.) v přírodních podmínkách pro vodní toky v Národním parku Šumava
117   Policar a kol. 2011   Umělý a poloumělý výtěr okouna říčního (Perca fluviatilis) používaný k masové produkci embryí
117   Policar a kol. 2011   Artificial and semiartificial spawning in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) use for mass embryo production
116   Faina a kol. 2011   Možnost řešení kritických deficitů kyslíku v rybničním chovu ryb pomocí aplikace nízké dávky superfosfátu
115   Buřič a kol. 2011   Technologie chovu ryb v recirkulačním systému dánského typu v podmínkách ČR
114   Linhart a kol. 2011   Hodnocení čerstvého spermatu ryb
113   Kouřil a Podhorec 2011   Umělý výtěr lína
112   Zajíc a kol. 2011   Možnosti produkce sladkovodních ryb s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin
112   Zajíc a kol. 2011   Potential of freshwater fish production with high content of omega-3 fatty acids
111   Randák a kol. 2011   Využití pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) pro účely ekotoxikologického monitoringu kvality vody
110   Policar a kol. 2011   Kvalitní a vyrovnaná produkce rychleného plůdku candáta obecného (Sander lucioperca) v rybnících
109   Zusková a kol. 2011   Možnosti využití kyseliny peroctové v rybářské praxi
108   Vavrečka a Vácha 2011   Zpracování a podání Žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Rybářství
107   Svobodová a kol. 2011   Metodický postup vyšetřování havarijních úhynů ryb
106   Flajšhans a kol. 2010   Technologie hromadné indukce triploidie u lína obecného (Tinca tinca) v provozních podmínkách rybích líhní
105   Stejskal a kol. 2010   Produkce tržního okouna říčního (Perca fluviatilis) kombinací rybničního a intenzivního chovu
104   Vejsada a Vácha 2010   Senzorické hodnocení masa sladkovodních ryb
103   Kocour a kol. 2010   Metodické postupy při aplikaci selekčního programu zaměřeného na zvyšování užitkovosti ryb v podmínkách českého rybářství
102   Rodina a kol. 2010   Zmrazování spermatu kapra obecného (Cyprinus carpio L.) pro potřeby uchování genofondu v praktických podmínkách
101   Linhart a kol. 2010   Zmrazování spermatu jesetera malého (Acipenser ruthenus)
100   Kortan a Adámek 2010   Determinace poranění ryb kormoránem velkým a ostatními   rybožravými ptáky
99   Gela a kol. 2009   Technologie řízené reprodukce kapra obecného (Cyprinus carpio L.)
98   Másílko a kol. 2009   Efektivní přikrmování mechanicky upravenými obilovinami v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň
97   Randák a kol. 2009   Technologie chovu generačních lipanů podhorních za účelem udržitelné produkce kvalitního násadového materiálu pro zarybňování volných vod
97   Randák a kol. 2009   Technology of European grayling broodfish culture in control conditions for sustainable running waters stocks production
96   Randák a kol. 2009   Technologie chovu pstruha obecného v kontrolovaných podmínkách za účelem produkce násadového materiálu pro zarybňování volných vod
96   Randák a kol. 2009   Technology
of brown trout culture in control conditions for running waters stocks production
95   Policar a kol. 2009   Současný stav,umělá reprodukce a odchov násadového materiálu parmy obecné (Barbus barbus L.)
94   Kouba a kol. 2009   Dekapsulace, líhnutí a odkrm žábronožek rodu Artemia
93   Cepák a kol. 2009   Měření profilu textury masa kapra obecného za pužití analyzátoru textury TA.XTPlus
92   Kozák a kol. 2009   Základní morfologické znaky k rozlišení raků v ČR
91   Flajšhans a kol. 2009   Metodika uchování genetických zdrojů ryb v živé genové bance
90   Valentová a kol. 2009   Souprava COMBI – terénní analýzy vody
89   Policar a kol. 2009   Technologie intenzivního chovu okouna říčního (Perca fluviatilis L.)
88   Kolářová a Svobodová 2009   Léčebné a preventivní postupy v chovech ryb
87   Kouřil a Matoušek 2008   Využití tepelných čerpadel v akvakultuře
86   Fiala a kol. 2008   Intenzivní metody odchovu plůdku a násadového materiálu ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus L.)
85   Kouřil a kol. 2008   Recirkulační akvakulturní systémy pro chov ryb
84   Hamáčková a kol. 2008   Řízená reprodukce a odchov plůdku jelce jesena
83   Kozák a kol. 2008   Metodika chovu raka říčního
82   Hamáčková a kol. 2008   Umělá reprodukce a odchov násadového materiálu podoustve říční
81   Kozák a kol. 2007   Metodika lovu raků
80   Faina a kol. 2007   Použití přípravku Diazinon 60 EC v rybníkářské praxi k tlumení nadměrného rozvoje hrubého dafniového zooplanktonu
79   Hamáčková a kol. 2007   Technologie chovu keříčkovce jihoafrického – sumečka afrického (Clarias gariepinus)
78   Gela a kol. 2008   Řízená reprodukce jeseterů (Acipenser)
77   Kolářová a kol. 2007   Anestetika pro ryby
76   Musil a kol. 2006   Řízená reprodukce candáta obecného a odchov jeho plůdku v rybnících
75   Lhotský 2004   Chov sumce a lína v rybnících
74   Davidov 2004   Ryby a onemocnění člověka (helmintózy)
73   Hartman 2004   Šetrný způsob vápnění rybníků
72   Vácha a Novik 2003   Kaviár v obchodní síti
71   Liltved 2003   Dezinfekce vody v akvakultuře: Faktory ovlivňující fyzikální a chemickou inaktivaci mikroorganismů - překlad z AJ
70   Linhart kol. 2001   Umělý výtěr sumce velkého s využitím enzymu při odlepkování jiker
69   Kouřil a kol. 2008   Řízená reprodukce a odchov plůdku perlína ostrobřichého a hrouzka obecného
68   Kouřil a kol. 2002   Poloumělý a umělý výtěr okouna říčního a odchov jeho raného plůdku
67   Hamáčková a kol. 2001   Umělý výtěr bufala velkoústého a odchov jeho plůdku v rybnících
66   Hartvich a Dvořák 2002   Zařízení k usměrnění poproudových migrací ryb
65   Vácha 2002   Definice a klasifikace rybolovného nářadí
64   Linhart a kol. 2000   Umělá reprodukce veslonosa amerického (Polyodon spathula)
63   Linhart a kol. 2000   Umělý výtěr lína obecného s využitím enzymu při odlepkování jiker
62   Flajšhans a Linhart 2000   Produkce triploidních línů
61   Kouřil a kol. 1999   Hormonální indukce ovulace u kapra pomocí čištěného extraktu kapří hypofýzy
60   Kouřil a Klimeš 1999   Rozmnožování a odchov násadového materiálu okounka pstruhového
59   Pokorný a Kouřil 1999   Chov lipana a jeho umělý výtěr
58   Adámková 1999   Postup dekapsulace trvalých vajíček artémie a jejich použití v akvakultuře
57   Kolářová a kol. 1998   Veterinární přípravky v chovu ryb - medikovaná krmiva
56   Kozák a kol. 1998   Základní morfologické znaky k rozlišení raků v ČR
55   Kouřil a Hamáčková 1998   Použití Jodisolu k prevenci mykóz jiker kaprovitých a některých dalších druhů ryb
54   Kouřil a kol. 1997   Hormonální indukce umělého výtěru jikernaček některých druhů ryb
53   Pokorný a Adámek 1997   Umělý výtěr mníka jednovousého a odchov jeho plůdku
52   Hartvich 1997   Hlavní typy rybích přechodů a jejich biotechnické funkce
51   Kouřil a kol. 1997   Zahraniční zkušenosti s chovem raka signálního (Pacifastacus leniusculus)
50   Flajšhans a Kvasnička 1997   Šlechtitelská práce u okrasných mutací lína a u kapra koi
49   Svobodová a kol. 1996   Kovy v ekosystémech povrchových vod
48   Adámek 1996   Zásady a pravidla postupu při introdukci a reintrodukci vodních živočichů do ČR
47   Pospíšil a kol. 1996   Diagnostika a prevence infekční nekrózy pankreatu lososovitých ryb
46   Zajíček 1996   Veterinární podmínky pro přemísťování ryb
45   Máchová a kol. 1994   Ekotoxikologické hodnocení výluhů tuhých průmyslových odpadů
44   Faina a Svobodová 1997   Vliv dravých buchanek na raná vývojová stádia ryb
43   Adámek 1994   Letní chov tilapie a sumečka afrického v rybnících
42   Kvasnička a Flajšhans 1993   Metoda morfologické identifikace triploidů v remontních hejnech lína
41   Svobodová a Faina 1992   Prevence diplostomózy ryb
40   Hamáčková a kol. 1992   Odchov raného plůdku sumce velkého
39   Kouřil a kol. 1992   Umělý výtěr sumce velkého
38   Janeček a Přikryl 1992   Polykulturní obsádky kapra s býložravými rybami a línem
37   Král a Svobodová 1990   Menocain ČS anestetikum
36   Pokorný 1990   Chov pstruha duhového v klecích
35   Holčík 1990   Pravidlá postupu pri introdukcii exotických druhov rýb a vodných bezstavovcov do ČSSR
34   Hochman a Peňáz 1989   Výtěr a odchov plůdku ostroretky stěhovavé
33   Lusk a kol. 1989   Meliorace pstruhových toků
32   Lusk a kol. 1989   Stanovení nejvyšších přípustných koncentrací látek ve vodě z hlediska požadavků chovu ryb
31   Faina a Kubů 1989   Chov ryb ve stabilizačních a akumulačních rybnících
30   Přikryl 1988   Plánování a kontrola rybniční produkce počítačem
29   Peňáz a Wohlgemuth 1988   Intenzivní chov úhořího monté
28   Lusk a Krčál 1988   Příkopové rybníčky
27   Pospíšil a kol. 1988   Diagnostika a prevence infekční nekrózy pankreatu lososovitých ryb
26   Berka 1987   Získávání a využívání odborných informací v rybářské praxi
25   Pokorný 1987   Odchov rychleného plůdku kapra v plůdkových výtažnících I. řádu
24   Hochman 1987   Chov síhů
23   Krupka 1987   Umělý výtěr a odchov plůdku parmy
22   Svobodová a kol. 1986   Jednotné metody hematologického vyšetřování ryb
21   Berka a Hartman 1986   Biologická hlediska dopravy živých ryb
20   Kouřil a kol. 1986   Indukovaný výtěr jikernaček lína pomocí analogů LH-RH
19   Svobodová a kol. 1985   Použití přípravku Kuprikol v rybářství
18   Dvořák a kol. 1985   Intenzivní chov pstruha duhového v rybnících
17   Linhart 1985   Použití oplozovacích roztoků při výtěru ryb
16   Hartvich a Krupauer 1985   Rybářské obhospodařování štěrkopískových jezer
15   Kouřil a kol. 1984   Antiparazitární a protiplísňové koupele raného plůdku kapra, býložravých ryb a sumce
14   Linhart a Pokorný 1984   Hodnocení čerstvého spermatu ryb
13   Kubů 1984   Organizace chovu kapra
12   Svobodová a Faina 1984   Použití přípravku Soldep v rybářství
11   Tesarčík a Rajchard 1983   Veterinární přípravky v chovu ryb
10   Pecha a kol. 1983   Přeprava plůdku v polyetylénových vacích
9   Macháček 1983   Odlov, třídění, přeprava a přechovávání zooplanktonu
8   Faina 1983   Využívání přirozené potravy kaprem v rybnících
7   Matěna 1983   Řízená produkce zooplanktonu pro odkrm plůdku
6   Tománek a kol. 1983   Diagnostika a prevence žaberních onemocnění kapra
5   Pokorný a Kouřil 1983   Intenzivní chov lína
4   Hartman a kol. 1983   Organické hnojení rybníků
3   Kouřil a Hamáčková 1982   Odkrm raného plůdku kapra ve žlabech
2   Janeček a Přikryl 1982   Chov násadových a tržních kaprů v intenzifikačních rybnících
1   Smíšek a Pokorný 1982   Odchov a selekce generačních kaprů

Stay in touch
social media

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel. +420 387 774 601 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1