Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický

Genetické rybářské centrum

Jednou z hlavních náplní práce Genetického rybářského centra (GRC) je uchování genetických zdrojů (http://www.vuzv.cz/zdroje.htm) stávajících plemen a populací ryb. U kapra obecného v současnosti chováme a udržujeme 15 plemen a linií, u lína obecného 11 plemen, u sumce velkého 2 plemena a albinotickou formu.

Od roku 1982 je pracoviště pověřeno vedením šlechtitelského a testačního program užitkovosti kapra a lína v ČR. Naší chloubou je v posledních letech úspěšný chov chrupavčitých ryb, zejména jeseterů. S chovem jeseterovitých ryb se na objektech GRC započalo v roce 2001. Prvním získaným druhem byl jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii), v roce 2002 proběhl nákup jesetera sibiřského (Acipenser baerii), v roce následujícím byly nakoupeny remontní ryby jesetera malého (Acipenser ruthenus) z německého akvakulturního chovu, jesetera sibiřského, jesetera hvězdnatého (Acipenser stellatus), jesetera ruského a vyzy velké (Huso huso).

V letech 2005 a 2007 byly po získání potřebného povolení CITES provedeny nákupy oplozených jiker veslonose amerického (Polyodon spathula) z komerčního akvakulturního chovu v Kentucky, USA. V roce 2009 se chov rozšířil o jesetera atlantského (Acipenser oxyrinchus), o albinotickou formu jesetera malého a koncem září 2009 se úspěšně završila několikaměsíční legislativní a organizační příprava importu půlročních ryb severoamerického druhu jesetera krátkonosého (Acipenser brevirostrum), který je od roku 1975 zařazen do přílohy CITES I, tzn. živočišné a rostlinné druhy, které jsou bezprostředně ohroženy vyhubením. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán (zákaz dovozu a vývozu) a je povolován jen výjimečně. Posledním rozšířením kolekce byl nákup již generačních ryb albinotické formy jesetera malého od německého privátního chovatele na jaře 2012. O vědeckých cílech, metodách a získaných výsledcích je referováno na stránkách Laboratoře molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky a Laboratoře fyziologie reprodukce, pro které pracoviště GRC poskytuje funkční základnu. Je samozřejmé, že spolupráce probíhá i v rámci ostatních laboratoří naší fakulty.
Od roku 1996 jsou prostory s vybavením pravidelně využívány k specializované výuce odborných předmětů studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FROV JU formou terénních a blokových cvičení. Studenti zde rovněž pod odborným pedagogickým vedením provádí praktické experimenty, které potřebují k vypracování a ke zdárné obhajobě zadané absolventské práce.

V mezinárodní vědecké spolupráci nelze vynechat zapojení GRC do projektů AQUA EXCEL (Aquaculture Infrastructures for Excellence in European Fish Research) a do řady národních vědeckovýzkumných projektů podporovaných z finančních zdrojů MŠMT ČR, MZe ČR a GA ČR (http://www.frov.jcu.cz/cs/projekty-na-fakulte/projekty-na-fakulte).
GRC disponuje víceúčelově vybavenou sezónní rybí líhní (vlastní líheň s možností odchovu raných stádií ryb, žlabovna pro přípravu generačních ryb k řízené reprodukci, provádění experimentů na speciálních žlabech a pro práci s remontními rybami) o celkové ploše 220 m2. K inkubaci jiker a odchovu plůdku ryb je využívána recirkulace s O3 a UV filtrací temperované pitné vody z řádu. Říční voda potřebná pro chod žlabovny má možnost částečné recirkulace pro každou manipulační nádrž a individuální temperaci na požadovanou teplotu. V celém systému jsou monitorovány úrovně hladiny vody, teploty vody a nasycení kyslíkem s řízením přípravy technologické průtočné nebo recirkulované vody a hlášením aktuálních stavů technologií GSM. Tato líheň je využívána nejen k provádění experimentální činnosti, ale i k produkci ryb ke komerčním účelům, hlavně váčkového plůdku kapra, lína a odkrmených kategorií jeseterů.

Počátkem roku 2013 byla v objektu GRC uvedena do provozu nová budova umožňující celoroční provoz. Vedle sociálního, technického a výukového zázemí pro zaměstnance a studenty fakulty jsou zde dvě speciálně vybavené laboratoře umožňující přípravu a zpracování vzorků, které se týkají prováděných experimentů a laboratoř s experimentálním žlabem pro inkubaci jiker ryb, kde jsou modelovány různorodé pokusy s gametami ryb a oplozenými jikrami v řízeném a teplotně optimalizovaném jednotném prostředí.

Pro masovou inkubaci oplozených jiker slouží zdvojený recirkulační systém inkubačních Zugských lahví (2 x 5 lahví) a navazujících odkulovacích žlabů (2 x 4 žlaby). 12 kruhových nádrží o celkovém užitném objemu vody 6 m3 v recirkulaci teplotně upravené pitné vody je provozováno k odchovu těch skupin ryb, které pro svou početnost, význam v prováděném experimentu nebo citlivost k přírodním podmínkám nelze odchovávat v rybničním fondu GRC. Jednotný recirkulační systém čtyř odchovných bazénů o celkovém užitném objemu 12 m3 říční nebo studniční vody slouží k odchovu jednoletých až remontních ryb v celoročně pro dané ryby optimalizovaných podmínkách prostředí. Dva samostatné recirkulační systémy, každý o celkovém užitném objemu 8 m3 říční nebo studniční vody slouží k předvýtěrové přípravě generačních ryb v tzv. „mimovýtěrové sezóně“ daného druhu ryby. Díky těmto systémům je umožněna postupná příprava generačních ryb a významné prodloužení reprodukční, a pro nás i experimentální, sezóny. Optimální prostředí pro ryby je v jednotlivých systémech nezávisle udržováno díky rozvodům aerace a kyslíkových difuzorů vsazených do jednotlivých odchovných nádrží, desinfekcí recirkulované vody ozonizací s následným UV filtrem, temperací vody přes tepelné výměníky a účinnou mechanicko-biologickou filtrací. Požadované a nastavené hodnoty jsou monitorovány systémem MaR s napojením přes GSM. Ohřev technologické vody v odchovných bazénech a temperace vlastní budovy je zajišťována pomocí série tepelných čerpadel vzduch-voda.

Pro sezónní provoz a potřeby GRC lze využívat venkovní soustavu osmi odchovných bazénů o celkovém objemu 48 m3 se zajištěným průtokem říční vody, šesti kruhových nádrží o celkovém objemu 30 m3 a šesti žlabů s 12 odděleními o celkovém objemu 6,5 m3 v recirkulaci na vodě z průsakové nádrže o ploše 1500m2. Aerace ve všech venkovních nádržích zajišťují výkonná vzduchová dmychadla.

Z rybničního fondu GRC má k dispozici 11 manipulačních rybníčků 10 x 20 m o celkové ploše 2200 m2 s možností instalace elektrických aerátorů pro období snížené saturace vody kyslíkem, 4 výtažníky I. řádu o celkové ploše 2500 m2, rovněž s možností spuštění aerátorů, 3 výtažníky II. řádu o celkové ploše 4,5 ha a 3 hlavní rybníky o celkové ploše 35 ha. 18 experimentálních rybníčků o celkové ploše 3,2 ha využívá GRC v areálu Pokusnictví FROV JU, které jsou průběžně rekonstruovány a rovněž elektrifikovány.

Lidé a kontakty

  • Genetické rybářské centrum

  • Nad Velkou podvinicí 1337, Vodňany II

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1