• Úvod
  • Uchazeči
  • Přijímací řízení

FROVujte s námi!
Přijímací řízení

Je otevřeno
2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do Bc. studijních programů Ochrana vod a Rybářství můžete podávat nejpozději do 1. srpna 2023.

Přihlášky do NMgr. studijního programu Rybářství a ochrana vod můžete podávat do 1. srpna 2023.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do Ph.D. studijních programů Ochrana vodních ekosystémů a Rybářství můžete podávat nejpozději do 1. prosince 2023.

Podmínky
pro přijetí ke studiu

Aktuální podmínky pro přijetí ke studiu

 1. Vyber si studijní program.

2. Podej si e-přihlášku do Bc. studia Ochrana vod anebo Rybářství anebo do NMgr. studia Rybářství a ochrana vod nejpozději do 1. 8. 2023.

TIP: Ve 2. kroku podávání e-přihlášky nezapomeňte zaškrtnout souhlas s doručením případného kladného rozhodnutí o přijetí prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy. Případné kladné rozhodnutí o přijetí vám tak bude doručeno ihned po jeho vydání, nebudete muset čekat na papírové rozhodnutí zasílané prostřednictvím České Pošty. 

3. Nezapomeň zaplatit poplatek 500 Kč!

4. Dolož nám:

Bc. studium - vysvědčení ze SŠ a maturitní vysvědčení (pokud budeš maturovat v roce 2023, maturitní vysvědčení nám dodáš později),

NMgr. studium - VŠ diplom

pokud se hlásíš na kombinovanou formu studia, nezapomeň nám zaslat také životopis a motivační dopis.

5. Teď už jen čekej na výsledky přijímacího řízení!

Podrobné podmínky pro přijetí do bakalářského studia stanovuje Opatření děkana č. 2/2023 a Opatření děkana č. 9/2023.

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia (2. kolo přijímacího řízení)

1. Vyber si studijní program.

2. Vyber si téma své disertační práce:

Témata pro DSP Rybářství

Témata pro DSP Ochrana vodních ekosystémů

3. Kontaktuj školitele vybraného tématu.

4. V případě vzájemné shody si podej do 1. 12. 2023 přihlášku ke studiu.

5. Nezapomeň zaplatit poplatek 500 Kč!

6.  Dodej nám:

  • Výpisy známek a kreditů z absolvovaných předmětů bakalářského a magisterského studia ověřené studijním oddělením (pracovištěm) příslušné univerzity.
  • Originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu o ukončeném magisterském či vyšším studiu. V případě absolutoria na zahraniční vysoké škole předloží uchazeči originál nebo úředně ověřenou kopii úředního dokladu potvrzujícího dosažení úplného vysokoškolského vzdělání, které v dané zemi opravňuje ke studiu doktorského studijního programu.
  • Stručný strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, odborné, případně vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikační a přednáškové činnosti, případně i posudky odborných prací.
  • Motivační dopis s odůvodněním zájmu o studium DSP na FROV JU, výběru tématu disertační práce a krátkou představou o způsobu řešení či přístupu k řešení vybraného tématu disertační práce.
  • Téma své bakalářské a diplomové práce.
  • Kladné vyjádření školitele.

Podrobné informace k požadovaným přílohám naleznete v Opatření děkana č. 10/2023.

Podmínky pro přijetí ke studiu v 1. kole přijímacího řízení

Podrobné podmínky pro přijetí do bakalářského studia oboru Ochrana vod stanovuje Opatření děkana č. 8/2022.

Podrobné podmínky pro přijetí do bakalářského studia oboru Rybářství stanovuje Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 8/2022.

  • Opatření děkana č. 2/2023 - Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2023/2024

Statistika uchazečů o studium do akademického roku 2022/2023

 

Bakalářské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek Přijati Nepřijati Zapsali se
 Ochrana vod B0588A030002  Ochrana vod  prezenční  ČJ 118  43  75  24
 Ochrana vod B0588A030002  Ochrana vod  kombinovaná  ČJ  26   20  6  15
 Zootechnika B4103  Rybářství  prezenční  ČJ  78  54 24  35
 Zootechnika B4103  Rybářství  kombinovaná  ČJ  15  8 7  7

Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.


Navazující magisterské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek K přijímacím zkouškám se nedostavilo Přijati bez přijímacích zkoušek Nepřijati Zapsali se
Zemědělská specializace N4106  Rybářství a ochrana  vod   prezenční ČJ 9  --  7  2 7
Zemědělská specializace N4106   Rybářství a ochrana  vod kombinovaná  ČJ   4  --  4  0  4
Agricultural Specialization N4106  Fishery and Protection of Waters   prezenční  AJ  16  -- 6  10 6
 Agricultural Specialization N4106  Fishery and Protection of Waters kombinovaná  AJ  2  -- 0 2  0

Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.


Doktorské studium

Studijní program Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek Přijati Nepřijati Zapsali se
Ochrana vodních ekosystémů P0588D030003 prezenční ČJ 0 0 0 0
 Ochrana vodních ekosystémů P0588D030003  kombinovaná ČJ 0 0 0 0
 Protection of Aquatic Ecosystems P0588D030004 prezenční AJ 1 1 0 0
 Protection of Aquatic Ecosystems P0588D030004 kombinovaná AJ 0 0 0 0
 Rybářství P0831D370001 prezenční ČJ 1 1 0 1
 Rybářství P0831D370001 kombinovaná ČJ 0 0 0 0
 Fishery P0831D370002 prezenční AJ 6 5 1 2
Fishery P0831D370002 kombinovaná AJ 0 0 0 0

Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1