• Úvod
  • Uchazeči
  • Přijímací řízení

FROVujte s námi!
Přijímací řízení

Je otevřeno
druhé kolo přijímacího řízení

Je otevřeno druhé kolo přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských oborech a programech!

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do bakalářského studia podávejte nejpozději do:

3. 7. 2022 (bakalářský studijní obor Rybářství)

31. 7. 2022 (bakalářský studijní program Ochrana vod)

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia podávejte nejpozději do 31. 7. 2022.

Podmínky
pro přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí do Bc. a NMgr. studia

Podmínky pro přijetí ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení

1. Vyber si studijní program.

2. Podej si e-přihlášku do Bc. či NMgr. studia:

Bc. studijní obor Rybářství do 3. 7. 2022

Bc. studijní program Ochrana vod do 31. 7. 2022

NMgr. studijní obor Rybářství a ochrana vod do 31. 7. 2022

3. Nezapomeň zaplatit poplatek 500 Kč!

4. Dolož nám:

Bc. studium - vysvědčení ze SŠ a maturitní vysvědčení (pokud budeš maturovat v roce 2022, maturitní vysvědčení nám dodáš později),
NMgr. studium - diplom o absolvování Bc. studia (pokud budeš státnicovat v roce 2022, diplom nám dodáš později),

pokud se hlásíš na kombinovanou formu studia, nezapomeň nám zaslat také životopis a motivační dopis.

5. Teď už jen čekej na výsledky přijímacího řízení!

Podrobné podmínky pro přijetí do bakalářského a navazujícího magisterského studia ve 2. kole přijímacího řízení stanovuje Opatření děkana č. 4/2022.

Podrobné podmínky pro přijetí do bakalářského a navazujícího magisterského studia v prvním kole přijímacího řízení stanovuje Opatření děkana č. 32/2021.

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia

Přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech aktuálně NENÍ otevřeno!

1. Vyber si studijní program.

2. Vyber si téma své disertační práce:

Témata pro DSP Rybářství

Témata pro DSP Ochrana vodních ekosystémů

3. Kontaktuj školitele vybraného tématu.

4. V případě vzájemné shody si podej přihlášku ke studiu.

5. Nezapomeň zaplatit poplatek 500 Kč!

6.  Dodej nám:

  • Výpisy známek a kreditů z absolvovaných předmětů bakalářského a magisterského studia ověřené studijním oddělením (pracovištěm) příslušné univerzity.
  • Originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu o ukončeném magisterském či vyšším studiu. V případě absolutoria na zahraniční vysoké škole předloží uchazeči originál nebo úředně ověřenou kopii úředního dokladu potvrzujícího dosažení úplného vysokoškolského vzdělání, které v dané zemi opravňuje ke studiu doktorského studijního programu.
  • Stručný strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, odborné, případně vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikační a přednáškové činnosti, případně i posudky odborných prací.
  • Motivační dopis s odůvodněním zájmu o studium DSP na FROV JU, výběru tématu disertační práce a krátkou představou o způsobu řešení či přístupu k řešení vybraného tématu disertační práce.
  • Téma své bakalářské a diplomové práce.
  • Kladné vyjádření školitele.

Podrobné informace k požadovaným přílohám naleznete v Opatření děkana č. 32/2021 na straně 4 a 5.

Podrobné podmínky pro přijetí do doktorských studijních programů stanovuje Opatření děkana č. 32/2021.

Statistika uchazečů o studium do akademického roku 2021/2022

Bakalářské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek Přijati Nepřijati Zapsali se
 Ochrana vod B0588A030002  Ochrana vod  prezenční  ČJ 56  51  5  29
 Ochrana vod B0588A030002  Ochrana vod  kombinovaná  ČJ  10   9  1  6
 Zootechnika B4103  Rybářství  prezenční  ČJ  43  40  3  24
 Zootechnika B4103  Rybářství  kombinovaná  ČJ  17  16  1  13

Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.


Navazující magisterské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek K přijímacím zkouškám se nedostavilo Přijati bez přijímacích zkoušek Nepřijati Zapsali se
Zemědělská specializace N4106  Rybářství a ochrana  vod   prezenční ČJ 17  --  17  0 13
Zemědělská specializace N4106   Rybářství a ochrana  vod kombinovaná  ČJ   5  --  4  1  3
Agricultural Specialization N4106  Fishery and Protection of Waters   prezenční  AJ  4  --  0  4  0
 Agricultural Specialization N4106  Fishery and Protection of Waters kombinovaná  AJ  3  --  0  3  0

Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.


Doktorské studium

Studijní program Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek Přijati Nepřijati Zapsali se
Ochrana vodních ekosystémů P0588D030003 prezenční ČJ 1 1 0 1
 Ochrana vodních ekosystémů P0588D030003  kombinovaná ČJ 1 1 0 1
 Protection of Aquatic Ecosystems P0588D030004 prezenční AJ 6 3 3 3
 Protection of Aquatic Ecosystems P0588D030004 kombinovaná AJ 0 0 0 0
 Rybářství P0831D370001 prezenční ČJ 1 1 0 1
 Rybářství P0831D370001 kombinovaná ČJ 2 1 1 1
 Fishery P0831D370002 prezenční AJ 21 9 12 9
Fishery P0831D370002 kombinovaná AJ 0 0 0 0

Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1