/CENAKVA/

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury
a biodiverzity hydrocenóz

O pracovišti

cenakva-ukazatel_cile  cenakva-ukazatel_vize  cenakva-ukazatel_aktivity  cenakva-ukazatel_rozvoj

 CENAKVA je otevřenou institucí, která plní roli centra vědeckých, servisních a vzdělávacích činností v oboru rybářství a ochrany vod. V jednotlivých oborech své činnosti se snaží především o následující aktivity, viz níže.

cenakva_hr-3   cenakva_esfri-2 cenakva_mame-globalni-ambice-2 cenakva_sdilime-2

 • uchovat a rozšířit dosažené poznání;
 • rozvíjet vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační činnost;
 • umožnit získání odpovídající profesní kvalifikace;
 • rozvíjet celoživotní vzdělávání;
 • hrát aktivní roli při utváření občanské společnosti v řešené problematice;
 • přispívat k rozvoji na národní a mezinárodní úrovni v řešené problematice;
 • aktivně spolupracovat se zástupci státní správy, samosprávy a s aplikační sférou;
 • rozvíjet mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci na principu otevřené infrastruktury.

Hlavním posláním centra na vědecké mapě ČR a Evropy je sdílení či poskytnutí naší jedinečné infrastruktury partnerům v ČR, Evropě a ve světě.

CÍLE

 • Máme globální ambice - CENAKVA podporuje cíle udržitelného rozvoje (SDGs) zejména ve svých primárních rolích, tedy výzkumu a vzdělávání v oblasti rybářství a ochrany vod. CENAKVA vnímá svou roli v oblasti vědy a svým výzkumem přispívá k naplňování cílů udržitelného rozvoje.

    cile-osn_bez-osn

 •  Věda a výzkum – vznik a publikování výsledků v prestižních časopisech řazených podle oborů na WOS do Top 10 resp. Q1, podporovat aplikované výsledky s využitím v praxi – patenty, licence, smluvní výzkum, stimulovat budoucí koordinátory evropských projektů;
 • Výuka – vychovat odpovědné odborníky s uplatnitelností na trhu práce;
 • Služby a komerce – realizovat specifický a cílený smluvní výzkum napříč aktivitami centra. Dále se zaměřit na licencování a vznik patentů.

Krátkodobé a dlouhodobé cíle výzkumné infrastrktury jsou nastaveny skrze hlavní (dlouhodobé) a dílčí (krátkodobé) cíle příslušných výzkumných směrů VI, tedy výzkumných programů (VP). Konkrétní cíle jsou definované v popisu jednotlivých výzkumných programů:

VIZE

 • Na základě řešených výzkumných programů centra chceme komplexně porozumět:
  • reprodukčním a genetickým postupům pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu;
  • vlivu polutantů na životní prostředí a vodní ekosystémy;
  • dlouhodobě udržitelné akvakultuře při minimální spotřebě vody s minimem vypouštěných odpadních látek a skleníkových plynů do životního prostředí.
  • biologickým procesům v měnících se podmínkách sladkovodních ekosystémů.
 • Jako jediná výzkumná infrastruktura tohoto typu a unikátní infrastruktura ve střední Evropě chceme být moderní, otevřená instituce, dynamicky se rozvíjející v souladu s okolním světem.
 • Jako stabilní infrastruktura hodláme podporovat a rozvíjet tvůrčí prostředí s cílem posouvat hranice lidského poznání a vychovávat odborníky v oblastech rybářství a ochrany vod.

AKTIVITY CENAKVA
Aktivity CENAKVA řešíme ve spolupráci s centry a subjekty výzkumu v ČR a Evropě, které od vzniku centra využívají naše jedinečné zázemí. Konkrétně centrum CENAKVA má počínaje obdobím 2013-2015 smluvně dohodnutou spolupráci a sdílení infrastruktur s velkými centry v ČR, a to např. CEITEC, BIOCEV a CzechGlobe a dále s centry v regionech, a to Centrum Haná, ADMIREVET a ALGATECH. Na evropské úrovni je CENAKVA od svého vzniku propojena a využívána konsorciem 22 výzkumných ústavů a fakult v Evropě zaměřených na rybářství a ochranu vod v síti projektu AQUAEXCEL a s naší účastí v ESFRI ELIXIR, EMBRC, eLTER a DANUBIUS-RI. Centrum vytváří silná zahraniční strategická partnerství a podporuje specifickou komerční činnost licencováním a patenty s cílem dosáhnout efektivních inovací. Komerčně plní centrum ukazatele smluvního výzkumu na úrovni cca 5 mil. Kč ročně ve spolupráci s partnery v ČR a EU. Je součástí 6 výzkumných konsorcií v rámci EU projektů, které se na rozpočtu centra podílejí v průměru 12 mil. Kč/rok.
CENAKVA nepatří k velkým k centrům co do velikosti, ale co do důležitosti, aktivity, jedinečnosti a ambicí. Velikost je úměrná společenské poptávce po výstupech a je základním předpokladem udržitelnosti její činnosti. Důkazem významnosti CENAKVA je současné postavení mezi ostatními centry a zejména jasně kvantifikovatelný poměr nákladů na zřízení/provoz vs. dosahované výstupy a jejich kvalita. CENAKVA lze označit jako leadera mezi centry zbudovanými v rámci OP VaVpI (včetně porovnání s velkými excelentními centry s investičními náklady v řádech miliard Kč), přičemž investičně patří naše centrum k těm nejmenším. CENAKVA se dlouhodě umisťuje na předních pozicích ze 45 center ČR podle počtu vědeckých výstupů a citací v databázi Web of Science.

EVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ UNIKÁT CENAKVA
CENAKVA využívá dvě experimentálně-technická zázemí, a to Genetické rybářské centrum a Experimentální rybochovné pracoviště se specializovanými akvarijními, recirkulačními a akvaponickými technologiemi. Pracoviště společně se specializovanými technologiemi umožňují provádět komplexní experimenty v řízených podmínkách dle potřeb plánovaných pokusů v návaznosti na čtyři výzkumné programy. Z externích vodních ploch v rámci Vodňanska obhospodařujeme necelých 40 ha rybníků s chovem 23 druhů sladkovodních ryb všech věkových kategorií v počtu okolo 250 000 kusů (45 t). Například u kapra obecného (Cyprinus carpio) chováme a udržujeme od roku 1953 21 plemen, linií a hybridních populací, u lína obecného (Tinca tinca) od roku 1981 11 plemen a barevných variet, u sumce velkého (Silurus glanis) od roku 1997 dvou plemena a albinotickou formu. Naší chloubou je od roku 2001 úspěšný chov 11 druhů celosvětově ohrožených chrupavčitých ryb, zejména jeseterů. Celkem využíváme 71 vlastních rybníků od 0,01 do 12 ha vodní plochy a k tomu v pronájmu dalších 50 ha. Pro výzkumné účely jsme vybudovali 3200 m2 různých rybochovných hal a akvarijních místností s 18 recirkulačními nízkoodpadovými systémy s termoregulací o objemech necelých 82 m3. Dále disponujeme venkovními či průtočnými odchovnými žlaby a bazény pro sezónní odchovy ryb a raků o celkovém objemu 260 m3. V rámci laboratorních podmínek udržujeme chov několika druhů nepůvodních raků a modelových druhů ryb. Tyto unikátní podmínky pro výzkum akvakultury a udržitelný systém managementu sladkých vod, které v Evropě v podobném rozsahu, ale jiného zaměření, najdete pouze v Norsku či Španělsku, jsou doplněny nezbytným přístrojovým vybavením včetně nejmodernější analytické laboratoře s návazností na aktivity výzkumných programů CENAKVA.

ROZVOJ CENAKVA
Vznik výzkumné infrastruktury CENAKVA je spjat se začátkem roku 2010 a zahájením činnosti Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) budovaného za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (273 mil. Kč – CZ.1.05/2.1.00/01.0024). V témže roce bylo centrum pevně začleněno do organizační struktury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU), konkrétně Fakulty rybářství a ochrany vod (FROV JU). V průběhu let 2010–2012 došlo k vybudování moderní infrastruktury včetně odpovídajícího přístrojového vybavení a rozvoje potřebných lidských zdrojů. V roce 2012 dochází k zahájení plného provozu nově vzniklé výzkumné infrastruktury, jejímž hlavním posláním je rozvoj nadstandardní vědy, výzkumu a aplikací potřebných pro rozvoj rybářství, akvakultur a udržitelný systém managementu sladkých vod – kolaudace tří nově vybudovaných či rekonstruovaných objektů centra (Hlavní budova, Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (včetně žlabové odchovny), Genetické rybářské centrum). Rok 2013 již umožňuje plné kapacitní využití infrastruktury, resp. pilotní zahájení provozu = plný provoz přístrojového VaV zařízení, nově vytvořená pracovní místa, akreditace laboratoří apod. V roce 2014 je centru přidělena podpora ze státního rozpočtu, konkrétně z Národního programu udržitelnosti (NPU I) o celkové hodnotě cca 124 mil. Kč na naplnění definovaných 6 záměrů – komplexně porozumět probíhajícím procesům ve sladkovodních ekosystémech a jejich celospolečenské závažnosti z hlediska zachování biodiverzity, ochrany vodního prostředí, ale i ochrany vodních zdrojů pro život a činnost člověka. CENAKVA je v této době již vnímána jako v Evropě unikátní útvar s předními vědci, akademiky, postdoktorandy, studenty, administrátory a techniky, který prostřednictvím lidských zdrojů pružně reaguje na celospolečenské změny v oblasti vědy, vědeckého zaměření a aplikací. V kontextu mezinárodního rozměru CENAKVA dochází v roce 2015 k ustanovení poradních a evaluačních orgánů – Mezinárodní rady FROV JU a centra CENAKVA a Kontrolní rady centra CENAKVA. K 1. 1. 2017 se na činnosti CENAKVA podílí 166 zaměstnanců. Na základě doporučení Mezinárodní rady FROV JU a Kontrolní rady centra CENAKVA a v souvislosti s ukončením řešení projektu NPU I v roce 2018 byly připraveny 4 nové výzkumné programy. Nové výzkumné programy CENAKVA byly v roce 2017 implementovány do struktury fakulty a do vznikajících projektů OPVVV. Centrum CENAKVA prošlo úspěšným hodnocením vylkých výz a rovněž do žádosti o. CENAKVA prošla v roce 2018 úspěšně mezinárodní evaluací a byla zařazena na mapu velkých výzkumných infrastruktur ČR s financováním od roku 2019.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1