"Nové" polutanty v životním prostředí a jejich vliv na sladkovodní ekosystémy

Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.

Řešitelský tým VP 2 je složen z vybraných pracovníků čtyř vědeckých laboratoří FROV JU, konkrétně Laboratoře environmentální chemie a biochemie, Laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie, Laboratoře experimentálních komplexních systémů a Laboratoře zpracování signálu a obrazu.

Úvod

Přítomnost cizorodých látek ve vodním prostředí je významným faktorem ovlivňujícím zdravotní stav vodních organismů včetně jejich přirozené reprodukce a chování. Spektrum chemických látek, které člověk vyrábí a používá, se neustále rozšiřuje. Významnými zdroji kontaminace životního prostředí jsou nejen průmyslová činnost a zemědělská výroba, ale i komunální odpadní vody. Přestože tyto vody jsou dnes již v rozvinutých zemích z velké části čištěny v čistírnách odpadních vod (ČOV), je evidentní, že stávající čistírenské technologie nedokáží eliminovat široké spektrum cizorodých sloučenin. Tyto sloučeniny, mezi které řadíme především humánní a veterinární léčiva (hormonální přípravky, léky na snižování vysokého krevního tlaku, antibiotika, antidepresiva, analgetika, antirevmatika, antiepileptika, statiny atp.), složky kosmetických přípravků, parfémy, saponáty, atp. a jejich degradační produkty či metabolity (souhrnně PPCP – Pharmaceuticals and Personal Care Products), se prostřednictvím „vyčištěných“ odpadních vod vypouštěných z ČOV dostávají do vodního prostředí, kde mohou ovlivňovat přítomné organismy. Osud těchto sloučenin v technologiích ČOV není ještě dostatečně prozkoumán. Problematika PPCP ve vodním prostředí je v současnosti jedním z hlavních témat světového environmentálního výzkumu. Čím dál více studií upozorňuje na negativní ovlivňování volně žijících organismů cizorodými látkami pocházejícími z komunálních odpadních vod. Přítomnost PPCP a pesticidů byla prokázána i v pitné vodě. O dopadech tohoto typu kontaminace na celé ekosystémy či trofické řetězce v současnosti prakticky neexistují žádné informace.

Vize

Vizí výzkumného programu je pomocí multioborového přístupu, na základě rostoucího know-how řešitelského týmu, jeho instrumentálního a experimentálního zázemí a intenzivní spolupráce s výzkumnou i aplikační sférou včetně státní správy významně přispět ke zlepšení kvality vody a vodního prostředí v ČR.

Cíle VP

Cílem VP 2 je excelentní komplexní výzkum osudu „nových“ cizorodých sloučenin ve vodních a půdních ekosystémech a kritické hodnocení jejich vlivu na exponované organismy a jejich společenstva. V průběhu řešení VP 2 jsou získávány unikátní poznatky z významných oblastí identifikace, výskytu, osudu a komplexních účinků cizorodých sloučenin typu PPCP, pesticidů a jejich transformačních produktů v podmínkách reálných ekosystémů. Tyto dosud chybějící informace mají klíčový význam pro ekonomicky smysluplné strategické plánování v oblastech čištění odpadních vod, úpravy pitné vody a managementu hospodaření v krajině. Zároveň jsou uživatelské praxi dávány k dispozici moderní metodiky pro použití pasivních vzorkovačů v oblasti národních programů monitoringu kontaminace vodního prostředí a efektivní analytické metody pro sledování širokého spektra mikropolutantů v různých složkách životního prostředí a v pasivních vzorkovačích.

Výsledky

Řešitelský tým se aktivně a pravidelně podílí na realizaci národního programu monitoringu kvality povrchových vod, který je koordinován Českým hydrometeorologickým ústavem, a intenzivně spolupracuje s podniky Povodí, společnostmi provozujícími čistírny odpadních vod a s úpravnami pitné vody v oblasti sledování mikropolutantů. Společně s norským (COWI) a švédským (ExposMeter AB) partnerem jsme opakovaně uspěli v mezinárodních tendrech zaměřených na identifikaci nových polutantů ve složkách životního prostředí.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1