• Úvod
 • Studium
 • Stipendia

Stipendia

Přiznání a výplata stipendií se řídí Zákonem č. 111/1998, o vysokých školách, Stipendijním řádem JU a rozhodnutími děkana FROV JU.

Stipendijní řád JU.

Rozhodnutí děkana č. 12/2017, o bližších podmínkách stipendijního řádu JU na FROV JU

Mimořádné stipendium na podporu bakalářských studentů s dobrými studijními předpoklady

Jaká je výše stipendia?

Stipendium je rozděleno do čtyř kategorií, podle výsledků ze střední školy. Studenti tak mohou získat 5000 až 10000 Kč.

Kdo má na stipendium nárok?

Stipendium může získat student 1. ročníku bakalářského stupně studia, který:

 • studuje prezenční formu bakalářského studia,
 • ve studiu na FROV JU je zapsán poprvé,
 • od splnění maturity neuplynulo víc než 3 roky,
 • splňuje limitní hranice průměru studia na SŠ dle příslušných kategorií.

Jak mohu o stipendium požádat?

O stipendium není nutné žádat, při splnění výše uvedených podmínek je přiznáváno automaticky. 

Kde najdu více informací?

Opatření děkana č. 1/2019.

Ubytovací stipendium

Jaká je výše stipendia?

Stipendium je udělováno čtyřikrát ročně, vždy za čtvrtletí zpětně. Za každý měsíc, kdy má student na stipendium nárok je možné získat zhruba 500 Kč. Přesná částka, kterou student získá je vždy uvedena v rozhodnutí o přidělení stipendia, které bude studentovi zasláno prostřednictvím e-mailu.

Kdo má na stipendium nárok?

Stipendium může získat každý student, který:

 • studuje prezenční formu Bc., NMgr. nebo Ph.D. studijního programu
 • ve studijním programu daného stupně nepřekročili standardní délku studia
 • má trvalé bydliště mimo okres místa studia (tedy České Budějovice nebo Vodňany)

Jak mohu o stipendium požádat?

O stipendium je nutné zažádat prostřednictvím IS STAG. 

Kde najdu více informací?

Stipendijní řád JU, článek 10.

Rozhodnutí děkana č. 12/2017, článek 1.

Sociální stipendium

Kdo má na stipendium nárok?

Stipendium může získat každý student, který:

 • studuje ve standardní době svého studijního programu
 • prokáže písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory pod označením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima rodiny.

Jak mohu o stipendium požádat?

O stipendium je nutné zažádat písemně prostřednictvím žádosti, anebo elektronicky prostřednictvím IS STAG.  

Kde najdu více informací?

Stipendijní řád JU, článek 6.

Rozhodnutí děkana č. 12/2017, článek 2.

Prospěchové stipendium

Jaká je výše stipendia?

Prospěchové stipendium je rozděleno do tří kategorií, dle váženého studijního průměru za předchozí akademický rok. V akademickém roce 2023/2024 je výše prospěchového stipendia 10800 až 21600 Kč.

Kdo má na stipendium nárok?

Stipendium může získat každý student, který:

 • studuje prezenční formu Bc. nebo NMgr. studijního programu,
 • v předchozím akademickém roce získal minimálně 60 kreditů,
 • v předchozím akademickém roce dosáhl váženého studijního průměru do 1,60. 

Jak mohu o stipendium požádat?

O stipendium není nutné zažádat, studentovi, který splní všechny výše uvedené podmínky bude stipendium přiděleno automaticky.

Kde najdu více informací?

Stipendijní řád JU, článek 3.

Rozhodnutí děkana č. 12/2017, článek 3.

Opatření děkana č. 18/2023.

Mimořádné stipendium pro nadané studenty

Jaká je výše stipendia?

Stipendium je rozděleno do tří kategorií, studentovi může být přiděleno stipendium ve výši 8000 až 16000 Kč měsíčně.

Kdo má na stipendium nárok?

Stipendium může získat každý student, který:

 • studuje prezenční formu Bc., nebo NMgr. studijního programu,
 • si v předchozím akademickém roce zapsal předměty v celkovém objemu alespoň 60 kreditů,
 • v předchozím akademickém roce dosáhl váženého studijního průměru nejvýše 1,5,
 • splnil minimálně dvě požadované aktivity (viz níže).

Jak mohu o stipendium požádat?

O stipendium je nutné zažádat písemně prostřednictvím žádosti, podané na studijní pracoviště vždy nejpozději do 15. 10. daného roku. 

Kde najdu více informací?

Rozhodnutí děkana č. 2/2019.

Rozhodnutí děkana č. 19/2023.

Jak vysoké stipendium mohu získat?

Dvojnásobek základu (základ = 8 000 Kč)

 • vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,00- 1,20
 • splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
  • zapojení do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin (bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec BP/DP)
  • předložení rukopisu k publikování
  • zahraniční pobyt v délce minimálně 1 semestr (získání 18 ECTS kreditů)
 • splnění alespoň dvou z následujících aktivit:
  • zapojení do výstav a propagací fakulty
  • pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
  • výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU
Jeden a půl násobek základu
 • vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,21 - 1,50
 • splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
  • zapojení do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin (bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec BP/DP)
  • předložení rukopisu k publikování
  • zahraniční pobyt v délce minimálně 1 semestr (získání 18 ECTS kreditů)
 • splnění alespoň dvou z následujících aktivit:
  • zapojení do výstav a propagací fakulty
  • pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
  • výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU
Základ
 • vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,00 - 1,50
 • splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
  • zapojení do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin (bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec BP/DP)
  • předložení rukopisu k publikování
  • zahraniční pobyt v délce minimálně 1 semestr (získání 18 ECTS kreditů)
 • splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
  • zapojení do výstav a propagací fakulty
  • pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
  • výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU
 
Stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky

 Kdo má na stipendium nárok?

 • Studenti bakalářského či navazujícího magisterského prezenčního studia v posledním roce studia (v roce ukončení jejich studia) za vynikající studijní výsledky.
 • Studenti bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního studia za bakalářskou či diplomovou práci s vynikajícími výzkumnými, vývojovými, inovačními nebo jinými tvůrčími výsledky přispívajícími k prohloubení znalostí.
 • Studenti všech stupňů prezenčního studia za výsledky bodově uznatelné v RIVu pro účely hodnocení výzkumu a vývoje.  
 • Studenti bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního studia za vynikající výsledky během celého studia – cena děkana a cena rektora.

Jak mohu o stipendium požádat?

O stipendia studenti zpravidla nežádají, při splnění podmínek je přiznáváno automaticky nebo je student automaticky instruován o způsobu administrace výplaty stipendia.  

Kde najdu více informací?

Stipendijní řád JU

Rozhodnutí děkana č. 12/2017

Mimořádné stipendium pro sportovce

Jaká je výše stipendia?

Výše stipendia za vynikající sportovní výkon se odvíjí od významnosti sportovního úspěchu a činí až 5000 Kč.

Výše mimořádného stipendia na podporu sportovních aktivit činí až 10000 Kč za akademický rok.

Kdo má na stipendium nárok?

Stipendium mohou získat studenti všech stupňů ve standardní době studia za:

 • výborné umístění v národních, mezinárodních nebo univerzitních soutěžích (mistrovstvích) pokud bude informace o dosaženém sportovním úspěchu zveřejněna na webových stránkách FROV JU v aktualitách,
 • účelem usnadnění účasti na významných sportovních akcích, podpory tréninku či sportovních výkonů.

Jak mohu o stipendium požádat?

O mimořádné stipendium za vynikající sportovní výkon studenti nežádají, stipendium je přiznáno na podkladě podnětu členů vedení JU a vedení fakult JU


O stipendium na podporu sportovních aktivit studenti musejí požádat. Formulář žádosti ke stažení zde

Kde najdu více informací?

Rozhodnutí děkana č. 11/2021. 

Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů

 Kdo má na stipendium nárok?

Stipendium mohou získat všichni studenti doktorských studijních programů na FROV JU, zpravidla ve standardní době studia. 

Jak mohu o stipendium požádat?

O stipendium není nutné žádat, při splnění výše uvedených podmínek je přiznáváno automaticky. 

Kde najdu více informací?

Stipendijní řád JU, článek 13.

Rozhodnutí děkana č. 12/2017, článek 6.

Stipendium na podporu studia v zahraničí

Kdo má na stipendium nárok?

Stipendium může získat každý student FROV JU, v prezenční formě a standardní době všech stupňů studia na podporu studia, realizace provozní praxe či stáže v zahraničí.

Jak mohu o stipendium požádat?

O stipendium je možné žádat prostřednictvím žádosti.

Kde najdu více informací?

Stipendijní řád JU, článek 11.

Rozhodnutí děkana č. 12/2017, článek 9.

Stipendium na podporu výzkumné, vývojové a inovativní činnosti studentů

Kdo má na stipendium nárok?

Stipendium může získat každý student, který:

 • studuje ve všech stupních prezenčního studia,
 • podílí se aktivně na výzkumné, vývojové a inovační činnosti v laboratořích FROV JU.
Stipendium je možné dále využít na podporu dobrých závěrečných prací řešících problémy praxe apod.

Jak mohu o stipendium požádat?

O stipendium je nutné zažádat prostřednictvím žádosti.

Kde najdu více informací?

Stipendijní řád JU, článek 5.

Rozhodnutí děkana č. 12/2017, článek 5.

Stipendijní programy mimo FROV JU

Nadace Sophia

Nadace Sophia je nadací zřízenou za účelem všestranné podpory vzdělávání.
 • podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení,
 • vytváření a poskytování stipendií,
 • podpora stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí,
 • podpora publikační činnosti,
 • podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů.

O stipendium je nutné zažádat přes webové stránky nadace. 

Kde najdu více informací?

Webové stránky nadace Sophia

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1