• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Projekty

Projekty

Národní projekty

Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum
 • QK21010141 Management gamet a reprodukce při ochraně genetických zdrojů a šlechtitelském programu kapra obecného v podmínkách akvakultury ČR v Českých Budějovicích (2021–2025, odpovědný řešitel: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
 • QK21010131 Optimalizace managementu jednohorkových kaprových rybníků z hlediska přikrmování a látkové bilance (2021–2025, odpovědný řešitel: Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.)
 • QK21010113 Rozšíření spektra léčivých přípravků v akvakultuře v ČR a sledování výskytu jejich reziduí v mase ryb (2021–2025, odpovědný řešitel za FROV JU: dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.)
 • QK22020041 Aplikace nových poznatků genetiky a genomiky k produkci vysoce užitkových triploidnı́ch populací ryb ke zvýšení užitkovosti a kvality tržního produktu (2022–2024, odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
 • QK22020144 Druhová a technologická diverzifikace produkčnı́ho rybářstvı́ v ČR s cı́lem podpořit jeho efektivitu a konkurenceschopnost (2022–2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)
 • QK22010177 Optimalizace přikrmování a managementu rybniční akvakultury (2022–2025, odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 • QK23020018 Co nevíme o organickém znečištěnı́ zdrojů pitné a závlahové vody: Identifikace emergentních sloučenin pomocí necíleného screeningu (2023–2025, odpovědný řešitel: doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.)
 • QK23020002 Produkce násad candáta obecného, jejich adaptibilita a optimalizace jejich vysazovánı́ do volných vod (2023–2025, odpovědný řešitel za FROV JU: M.Sc. Oleksandr Malinovskyi, Ph.D.)
 • QK23020064 Zhodnocení hydrologické situace pstruhových toků ČR a stavu populací lososovitých ryb v souvislosti s klimatickou změnou (2023–2025, odpovědný řešitel za FROV JU: prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
 • QL24010346 Dynamika a možnosti modulace mikrobiomu v akvakultuře (03/2024–12/2028, odpovědný řešitel Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.)
 • QL24010011 Optimalizace umělé reprodukce jesetera malého pro účely repatriace a uchovávání genetických zdrojů (03/2024–12/2028, odpovědný řešitel Ing. Martin Hubálek, Ph.D.)
 • QL24010384 Střednědobý trend v chování mikropolutantů pocházejících z odpadní vody nebo kalů z čistíren odpadních vod v půdním prostředí (03/2024–12/2028, ČZU, odpovědný řešitel za FROV JU doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.)
 • QL24020453 Metody integrované ochrany rostlin v oblasti pěstování zeleniny se zaměřením na měnící se spektrum účinných látek (03/2024–12/2028, Výzkumný ústav rostlinné výroby, odpovědný řešitel za FROV JU doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)

Ostatní dotace a programy
 • Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat – Udržování genetických zdrojů u ryb (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
 • MZe – podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a rostlin (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
Operační program Rybářství

9. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

 11. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 12. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

13. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 14. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

16. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

17. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

18. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

19. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

Projekty podporované Grantovou agenturou JU (GAJU)
 • 065/2022/Z Rizikové faktory ve vodním prostředí a možnosti jejich eliminace (2/2022–12/2024, odpovědný řešitel: prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
 • 107/2022/Z Nové metody a biotechnologické postupy v reprodukci a genetice ryb IV. (2/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
 • 098/2022/Z Cirkulární a udržitelná akvakultura (2/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 • 114/2022/Z Nové technologie monitorování vodních organismů s ohledem na jejich dobré životní podmínky (2/2022–12/2024, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
 • 028/2024/Z Biologická analýza k ověření úlohy biogenních aminů v chemické komunikaci na sociální status raků. (02/2024–01/2025, odpovědný řešitel: MSc. Davinder Kaur)
 • 053/2024/Z Ochrana proti škůdcům v konvenčním a ekologickém zemědělství: kdo hubí lépe? (02/2024–01/2025, odpovědný řešitel: Ing. Alžběta Strouhová)
 • 006/2024/Z Hledání souvislostí ve vazebných vzorcích mezi ligandy androgenních a progesteronových receptorů. (02/2024–01/2025, odpovědný řešitel: MSc. Beatrice Kyei Amankwah)
 • 032/2024/T Inovativní získávání a využití separovaného kalového odpadu z intenzivní akvakultury pro udržitelné využití živin v zemědělství (02/2024–01/2025, odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Pěnka)
 • 036/2024/T Technický a technologický vývoj produkčního akvakulturního systému rybník v rybníce a následné porovnání jeho efektivity chovu candáta obecného (Sander lucioperca) s dalšími produkčními systémy (02/2024–01/2025, odpovědný řešitel: Ing. Václav Kučera)
Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR)
 • 20-04676X Holistická charakterizace expozice a potenciálních účinků komplexních směsí chemických látek ve vodním prostředí (1/2020 – 12/2024, odpovědný řešitel doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.)
 • 22-19136S Charakterizace účinků látek s anti-progestagenní aktivitou vyskytujících se ve vodním prostředí na nižší obratlovce (1/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.)
 • 22-18597S Živiny z ryb nebo výživa pro ryby: Odhalování skrytého rizika znečištění a zadržování živin v rybnících skrze nutriční bioenergetiku ryb (1/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 • 22-01781O Rychlá dospělost, rychlá smrt, ale co zárodečné buňky? Vývoj a stárnutí zárodečných buněk u halančíka tyrkysového – přirozeně krátkověkého obratlovce (06/2022–12/2025, odpovědný řešitel: Ing. Roman Franěk, Ph.D.)
 • 22-14069S Hledání nejefektivněji oplozujících spermií: Studie subpopulací spermií u ryb (4/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. M.Sc. Boris Dzyuba, Ph.D.)
 • 22-03754S Od mozku ke spermiím: jak mohou psychoaktivní polutanty ovlivnit funkci spermií ryb (4/2022–12/2024, odpovědný řešitel: M.Sc. Ganna Fedorova, Ph.D.)
 • 23-06426S Metylace DNA v heterogenních populacích rybích spermií po jejich sestárnutí in vitro (2023–2025, odpovědný řešitel Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
 • 23-07274S Bioakumulační dynamika emergentních kontaminantů ve vodních bezobratlých organismech studovaná pomocí raka mramorovaného (2023–2025, odpovědný řešitel (doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
 • 24-11779S Vliv oteplování klimatu a znečištění na toky živin a nižší trofické úrovně ve sladkovodních společenstvech: od mikrobů po hrotnatky (01/2024–12/2026, PřF JU, odpovědný řešitel za FROV JU doc. Mgr. Kateřina Grabicová, Ph.D.)
 • 24-12027S Buňky iniciující regeneraci – nový hráč v regulaci hojení a regenerace (01/2024–12/2026, Biotechnologický ústav AV ČR, odpovědný řešitel za FROV JU doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
 • 24-12217S Na tango jsou potřeba dva až tři: Genomické interakce a fenotypické vlastnosti u mezidruhových hybridů a polyploidů. (01/2024–12/2026, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, odpovědný řešitel za FROV JU Ing. Tomáš Tichopád, Ph.D.)
 • 24-13026S Rostoucí obor: Posun poznání slizniční imunity ryb prostřednictvím molekulárního zemědělství (01/2024–12/2026, Biologické centrum AV ČR, odpovědný řešitel za FROV JU MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.)
Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR) - Mezinárodní GA ČR
 • Zkrácení generační doby pomocí náhradní reprodukce a in vitro maturace spermií u ryb (01/2022 – 12/2024, odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
Projekty podporované Technologickou agenturou ČR (TAČR)
 • TM02000037 - Nanobubliny jako účinný prostředek pro aplikaci ozónu a kyslíku v akvakultuře (06/2021-05/2024, OZONTECH, s.r.o., odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)
 • FW06010688 - Vývoj jednotky pro decelularizaci superkritickým CO₂, optimalizace prostupů a receptů pro decelularizaci tkání a výroba bioaktivního scaffoldu osazeného mesenchymálními buňkami (01/2023–12/2027, Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Jakub Bumba, Ph.D.)
 • TQ03000277 Valorizace odpadů z intenzivní akvakultury a zpracování ryb (01/2024–12/2025, odpovědný řešitel: Ing. Radek Gebauer, Ph.D.)
 • FW10010215 Lamelový sedimentační systém filtrace nové generace (01/2024–06/2026, ASTOS Machinery a.s., odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.)
 • SS07010043 Systémová podpora pro vyrovnanou bilanci fosforu v rybničních soustavách (04/2024–12/2026, Sweco a.s., odpovědný řešitel za FROV JU Ing. Ján Regenda, Ph.D.)
 • SS07020014 Systém pro analýzu migrace ryb a kontrolu invazivních druhů (04/2024–06/2026, odpovědný řešitel: Petr Císař, Ph.D.)
 • SS07020140 Využití technologie bioflok jako efektivního a ekologicky šetrného řešení pro odchov plůdku kapra obecného (Cyprinus carpio) (04/2024–06/2026, odpovědný řešitel: doc. Vlastimil Stejskal)

Mezinárodní projekty

HORIZONT 2020 / HORIZONT EVROPA
Norské fondy 2014 - 2021
 • Přírodě blízké rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů – č. 3211100004 (2022-2024), odpovědný řešitel: Ing. Ján Regenda, Ph.D.)
JPIAMR
 • BIOCIDE - Antibacterial biocides in the water cycle – an integrated approach to assess and manage risks for antibiotic resistance development (2022 – 2024, odpovědný řešitel za FROV JU: doc. Ing. Roman Grabic Ph.D.)

COST
 • CA20106 - TOMORROW’S ‘WHEAT OF THE SEA’: ULVA, A MODEL FOR AN INNOVATIVE MARICULTURE (10/2021 – 09/2025, odpovědný řešitel za FROV JU: Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.)

 • CA22163 - Solving bottlenecks in eel reproduction to support sustainable aquaculture – EELSUPPORT (09/2023 – 09/2027, odpovědný řešitel za FROV JU: doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
LIFE

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1