Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický

Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie

Laboratoř soustřeďuje odborníky z oblasti veterinárního lékařství, vodní toxikologie, hydrochemie a biochemie, kteří se zabývají základním a aplikovaným výzkumem, vysokoškolskou výukou, konzultační a poradenskou činností v uvedených oblastech.
VP 3 Inovace intenzivních metod produkce hospodářsky a sportovně významných druhů ryb a VP 5 Inovace sledování výskytu cizorodých látek v životním prostředí, hodnocení vlivu na exponované organismy s možností eliminace v čistírenských procesech v rámci projektu CENAKVA

Součástí pracoviště je toxikologická a centrální hydrochemická laboratoř.

Na pracovišti toxikologie se provádí testy akutní toxicity na rybách, dafniích, zelených sladkovodních řasách a semenech hořčice bílé, na jejichž základě se hodnotí ekotoxikologické vlastnosti látek, chemických přípravků a odpadů. Pro vědecké účely se zde provádějí testy subchronické a chronické toxicity na rybách, racích a na jejich raných vývojových stadiích.

Toxikologická akvarijní místnost (vlevo), test na plotici obecné (vpravo)

Pracoviště hydrochemie zajišťuje analýzy základních parametrů kvality vody pro výzkumná pracoviště i chovatele ryb. Každoročně se úspěšně účastní mezilaboratorního porovnávání zkoušek organizovaných Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB při Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka (VÚV TGM) v Praze. Pro terénní analýzy vody zabezpečuje výrobu a servis tzv. Combi souprav. Kromě toho provádí stanovení rtuti v biologických materiálech a sedimentech.

Combi souprava

Základní a aplikovaný výzkum Laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie je zaměřen na tři hlavní oblasti:

Studium vlivu cizorodých látek na organizmy vodního prostředí
Jedná se především o studie zaměřené na hodnocení vlivu a mechanizmu účinku cizorodých látek (např. pesticidů, farmak, dusitanů, kyanidů) na fyziologii ryb a raků. Nově se laboratoř věnuje sledování výskytu endokrinních disruptorů, především syntetických progestinů ve vodním prostředí a posuzování jejich vlivu na ryby. Vliv cizorodých látek vyskytujících se ve vodním prostředí na vodní organizmy se zjišťuje především pomocí stanovení vybraných hematologických a biochemických parametrů, detoxikačních a antioxidačních enzymů, genové exprese a histopatologického vyšetření tkání ryb.
Pracoviště je pro tyto účely vybaveno moderními přístroji, jako jsou např. dvou-paprskový spektrofotometr SPECORD 210, destičkový spektrofotometr s fluorescenčním a luminiscenčním modulem Infinite M200PRO (TECAN), biochemický analyzátor krevní plasmy VETTEST, analyzátor krevních plynů Radiometr ABL90 Flex, biohazard flow-box, real-time PCR termocykler MX3005P Agilent, PCR termocykler s gradientem teplot Biometra, 2100 Bioanalyzer a spektrofotometr pro měření v malých objemech NanoDrop 2000. V roce 2013, bylo pracoviště dovybaveno kompletním zařízením pro přípravu histologických preparátů (odvodňovacím automatem Histomaster (Model 2052/1,5), modulární zalévací parafínovou linkou (Leica EG1150), poloautomatickým rotačním mikrotomem, automatickou barvící linkou (TISSUE-TEK® DRS™ 2000, SEKURA) a mikroskopem MOTIC s integrovanou kamerou.

Kapr obecný po otravě pesticidy na bázi triazinů

Odběr krve jesetera sibiřského (vlevo), odběr vzorků v terénu (vpravo)

Prevence a terapie chorob ryb
Jde především o ověření a vývoj strategií léčby nejběžnějších onemocnění, s nimiž se chovatelé ryb často potýkají. Pro chovatele je navrhován léčebný a odchovný postup minimalizující ztráty způsobené rozličnými patogeny. V současné době je především soustředěna pozornost na možnosti využití kyseliny peroctové v rybářské praxi včetně ověření spektra účinnosti a možností aplikace. Výsledky laboratorních a poloprovozních experimentů byly využity při vypracování metodiky „Možnosti využití kyseliny peroctové v rybářské praxiˮ.
Dalším významným tématem, kterým se pracovníci laboratoře zabývají, je koi herpesviróza (KHV). Ve spolupráci s Genetickým centrem FROV a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství (VUVEL Brno) je prováděno testování odolnosti čistých plemen a meziplemenných hybridů kapra obecného vůči KHV v laboratorních podmínkách. Cílem je vytipovat plemena a hybridy, kteří při experimentálních infekcích vykazují nejvyšší přežití, rozšířit jejich využití v produkčním rybářství a přispět tak k omezení rizika vzplanutí a rozšíření koi herpesvirózy v české rybniční akvakultuře. Laboratoř provádí pro chovatele ryb základní patologické a parazitologické vyšetření sladkovodních a akvarijních ryb.

Vyšetřování ryb (vlevo), hodnocení stupně infekce plísně Saprolegnia parasitica u sivena amerického (vpravo)

Sledování vlivu rybářského hospodaření na kvalitu vody v rybnících
Pracovníci laboratoře řešili rozsáhlý projekt NAZV QH82117 „Šetrné a efektivní hospodaření na rybnících s maximálním využitím stávajícího trofického potenciálu a udržením dobré kvality i rybí produkce“ zaměřeného na sledování kvality vody v rybnících v návaznosti na způsob rybářského hospodaření. Jedním z důležitých cílů projektu bylo posoudit, do jaké míry se rybářské hospodaření podílí na změně kvality vody v rybnících a zda jsou rybáři schopni pouhým snížením intenzity hospodaření dodržet imisní standardy dané nařízením vlády č. 229/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky pětiletého sledování prokázaly, že jako velmi problematické se jeví dodržování hodnoty BSK5, která byla překračována ve více než 50 % i v případech velmi nízké iniciální obsádky bez přikrmování. Naproti tomu jako bezproblémové se jevily koncentrace celkového dusíku a jeho jednotlivých forem. Parametry kvality vody jako jsou CHSKCr, celkový fosfor a nerozpuštěné látky jsou negativně ovlivňovány výší obsádky i aplikací krmiv. Podíl nevyhovujících hodnot jednotlivých parametrů kvality vody v souvislosti s iniciální obsádkou ryb uvádí následující grafy:

Pracovníci laboratoře ve spolupráci s kolegy z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (VFU) vydali v roce 2014 knihu Vodní toxikologie pro rybáře. Tato kniha shrnuje poznatky o cizorodých látkách ve vodním prostředí a jejich vlivu na vodní ekosystém, testech toxicity na vodních organizmech, vyšetřování havarijních úhynů ryb a toxinech vodních organizmů.

Kniha Velíšek, J., Svobodová, Z., Blahová, a kol., 2018. Vodní toxikologie pro rybáře. 2. upravené vydání, FROV JU, Vodňany, 658 s, ISBN 978-80-7514-069-2.

Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie spolupracuje s Policií ČR, rybářskými svazy a vodoprávními úřady při řešení příčin havarijních úhynů ryb. Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, oborem rostlinných komodit dlouhodobě monitoruje vliv pesticidů na necílové vodní organizmy a monitoruje havarijní úhyny ryb na území ČR.

Lidé a kontakty

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1