Rybářství

Studijní plány

Studijní program Rybářství (do roku 2020)
4103V003

prezenční forma

kombinovaná forma

Studijní program Rybářství (od roku 2021)
P0831D370001

prezenční forma

kombinovaná forma

Studium v bodech

Studium

Studium probíhá na základě individuálního studijního plánu, s tím že Oborová rada zpravidla nařídí studentovi absolvovat až 7 předmětů z nabídky, a to na základě zaměření disertační práce studenta a doporučení komise přijímacího řízení. Školitel a student mohou doplnit až 2 další předměty.

Všichni studenti absolvují zkoušku z angličtiny - FCE (B2) nebo IELTS (min. 5,5 b.)

Mezinárodní zkušenosti

Během studia musí student strávit minimálně 3 měsíce v zahraniční laboratoři na odborné stáži.

Část výsledků disertační práce student prezentuje na mezinárodní konferenci.

Odborná praxe

Student 1. ročníku v letním semestru vykonává minimálně 3 krátkodobé (5 - 10 pracovních dnů) stáže na provozních servisních pracovištích ústavů FROV JU v celkovém rozsahu 20 pracovních dnů.

Pro praxi (7 - 8 dní) na Experimentálním rybochovném pracovišti a pokusnictví kontaktujte Ing. Pavla Lepiče, Ph.D. - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro praxi (7 - 8 dní) na Gentickém rybářském centru kontaktujte Ing. Davida Gelu, Ph.D. - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro praxi (5 dní) v chovatelských objektech, zpracovně či prodejně ryb v Českých Budějovicích (podrobné ifnormace zde) kontaktujte Petru Tesařovou - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Během 1. a 2. ročníku studia se student minimálně dvakrát zúčastní výlovu rybníka o velikosti větší než 1 ha.

Výuka

V průběhu studia vykonává student pedagogickou činnost v oboru svého studia, a to v rozsahu 90 hodin za celé studium.

Každý student 3. a 4. ročníku má povinnost vést celkem 2 projekty na Letních školách fakulty.

Součástí výuky je také konzultanství a vedení bakalářských prací či konzultanství magisterských prací.

Disertace

Student doktorského studia systematicky pracuje na tématu své disertační práce pod dohledem školitele(ů) a konzultanta po celou dobu svého studia.

Na začátku studia vypracuje student literární rešerži problematiky disertační práce v anglickém jazyce.

Každoročně, až do doby obhájení práce, student prezentuje pokroky a výsledky při řešení tématu své disertační práce.

Alespoň část výsledků disertační práce je student povinen publikovat a prezentovat, a to formou:

  • otištění výsledků disertační práce ve vědeckém časopise, který alespoň jedenkrát za poslední 3 roky dosáhl impakt faktoru vyššího než 0,4;
  • otištění druhého článku za stejných podmínek jako výše a to vždy jako první autor;
  • účasti na mezinárodní konferenci.
Studium DSP v jednotlivých letech

Přehledová tabulka s povinnostmi studentů v jednotlivých letech je zde.

1. ročník

literární rešerže problematiky disertační práce v angl. jazyce (ZS)
odborná praxe, tj. 20 pracovních dnů na provozních servisních pracovištích ústavů FROV JU + výlov rybníka

2. ročník

odborná praxe, tj. výlov rybníka

3. ročník

vedení 1. projektu Letní školy
státní doktorská zkouška

4. ročník

vedení 2. projektu Letní školy
obhajoba disertační práce

Vedle povinností, jejichž splnění je vyžadováno v jednotlivých ročnících se student průběžně věnuje práci na tématu své disertační práce, prezentaci a publikaci výsledků, studiu dle individiuálního studijního plánu, sbírání zahraničních zkušeností zejm. formou 3-měsíční zahraniční stáže a účasti na mezinárodní konferenci. Studenti doktorského studijního programu rovněž vyučují a průběžně konzultují bakalářské, magisterské či disertační práce.

Studium kombinovanou formou

Studenti kombinované formy studia mají v rámci studia stejné povinnosti jako studenti prezenční formy vyjma:

  • povinností účastnit se zahraniční stáže,
  • povinnosti účastnit se pravidelných seminářů doktorandů (povinnost prezentovat pokroky disertace alespoň 1x za rok zůstává),
  • pedagogické a jiné vzdělávací činnosti,
  • odborné praxe.
Osoby oprávněné udělovat zápočty a zkoušky

Vypracování literární rešerže
Školitel

Doktorandská praxe 1 - 8
Školitel

Semináře doktorandů 1 - 4
Proděkan pro vědu a výzkum - doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.

Odborná praxe 1 - 2
Pověřená osoba - Ing. David Gela, Ph.D.

Letní škola 1 - 2
Proděkan pro pedagogickou činnost - doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.

Zkouška z odborných předmětů
Zkoušející

Pedagogická činnost 1 - x
Proděkan pro pedagogickou činnost - doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.

Zahraniční stáž 1 - x
Proděkan pro zahraničí - doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.

Publikace 1 - x
Proděkan pro vědu a výzkum - doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.

Prezentace výsledků 1 - x
Proděkan pro vědu a výzkum - doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.

Vedení závěrečné práce
Proděkan pro pedagogickou činnost - doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.

Přehled školitelů

Přehled školitelů DSP ke stažení zde.

Odborné předměty - st. program Rybářství (4103V003)

Ichtyologie a systematika ryb
Zkoušející: prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.

Rybniční akvakultury
Zkoušející: Ing. David Gela, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc

Aplikovaná hydrobiologie
Zkoušející: doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.

Biostatistika
Zkoušející: doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.

Cytologie a histologie ryb
Zkoušející: prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.

Ekologie ryb
Zkoušející: prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.

Genetika ryb
Zkoušející: prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.

Chov raků
Zkoušející: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., Prof. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.

Intenzivní chovy ryb
Zkoušející: prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D., Prof. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.

Nemoci ryb a raků
Zkoušející: MVDr. Veronika Piačková, Ph.D., prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Reprodukce ryb
Zkoušející: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D., doc. M.Sc. Boris Dzyuba, Ph.D.

Ryba jako potravina
Zkoušející: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.

Vodní toxikologie
Zkoušející: prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., Dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.

Základy vědecké komunikace
Zkoušející: doc. M.Sc. Boris Dzyuba, Ph.D., Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c.

Odborné předměty - st. program Rybářství (P0831D370001)

Ekologie stojatých a tekoucích vod
Zkoušející: Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.

Venkovní akvakulturní systémy
Zkoušející: Ing. Vlastimil stejskal, Ph.D.

Biologie a systematika rybovitých obratlovců
Zkoušející: RNDr. Jiří Peterka, Ph.D.

Toxikologie zaměřená na vodní organismy
Zkoušející: dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.

Bioinformatika
Zkoušející: Ing. Petr Císař, Ph.D.

Aplikovaná buněčná a molekulární biologie
Zkoušející: doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.

Genetika v rybářství
Zkoušející: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.

Fyziologie reprodukce ryb
Zkoušející: prof. Ing. Otomar Linhart, Ph.D.

Ekologicky udržitelné rybářství ve volných vodách
Zkoušející: prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.

Chov a nemoci raků
Zkoušející: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

Diagnostika nemocí živočichů chovaných v akvakultuře
Zkoušející: MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.

Histologie ryb využívaná v akvakultuře
Zkoušející: MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.

Alternativní způsoby akvakultury
Zkoušející: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.

Výživa ryb
Zkoušející: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.

Ryba jako potravina
Zkoušející: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.

Druhová diverzifikace akvakultury
Zkoušející: Prof. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.

Technika a inženýrství recirkulačních akvakulturních systémů
Zkoušející: Prof. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.

Imunologie v akvakulturách
Zkoušející: Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.

Základy vědecké komunikace
Zkoušející: doc. M.Sc. Borys Dzyuba, Ph.D.

Složení oborové rady

Předseda oborové rady

doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
FROV JU
Zátiší 728/II
389 25, Vodňany

Členové oborové rady

prof. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
FROV JU
Zátiší 728/II
389 25, Vodňany

doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
FROV JU
Zátiší 728/II
389 25, Vodňany

doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
FROV JU
Zátiší 728/II
389 25, Vodňany

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
FROV JU
Zátiší 728/II
389 25, Vodňany

prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
BC AV ČR, Hydrobiologický ústav
Na sádkách 7
370 05, České Budějovice

doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 00, Praha-Suchdol

RNDr. Pavel Jurajda, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Květná 8
603 65, Brno

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1