Ochrana vodních ekosystémů

Studium v bodech

Studium

Studium probíhá na základě individuálního studijního plánu, s tím že Oborová rada zpravidla nařídí studentovi absolvovat až 7 předmětů z nabídky, a to na základě zaměření disertační práce studenta a doporučení komise přijímacího řízení. Školitel a student mohou doplnit až 2 další předměty.

Všichni studenti absolvují zkoušku z angličtiny - FCE (B2) nebo IELTS (min. 5,5 b.)

Mezinárodní zkušenosti

Během studia musí student strávit minimálně 3 měsíce v zahraniční laboratoři na odborné stáži.

Část výsledků disertační práce student prezentuje na mezinárodní konferenci.

Odborná praxe

Pro studenty DSP Ochrana vodních ekosystémů je odborná praxe volitelnou aktivitou. Za každých 5 dní praxe získává student 1 kredit,
maximálně může student absolvovat 20 dní praxe.
Praxe spočívá absolvování stáže či praxe na odborných pracovištích (provozních, vzdělávacích i výzkumných), které realizují činnost, jež je v souladu s cíli studia a profilem absolventa. Výběr pracoviště je nutné konzultovat s garantem studijního programu OVE - doc. Ing. Vladimírem Žlábkem, Ph.D.

Výuka

V průběhu studia vykonává student pedagogickou činnost v oboru svého studia, a to v rozsahu 90 hodin za celé studium.

Každý student 3. a 4. ročníku má povinnost vést celkem 2 projekty na Letních školách fakulty.

Součástí výuky je také konzultanství a vedení bakalářských prací či konzultanství magisterských prací.

Disertace

Student doktorského studia systematicky pracuje na tématu své disertační práce pod dohledem školitele(ů) a konzultanta po celou dobu svého studia.

Na začátku studia vypracuje student literární rešerži problematiky disertační práce v anglickém jazyce.

Každoročně, až do doby obhájení práce, student prezentuje pokroky a výsledky při řešení tématu své disertační práce.

Alespoň část výsledků disertační práce je student povinen publikovat a prezentovat, a to formou:

  • otištění výsledků disertační práce ve vědeckém časopise, který alespoň jedenkrát za poslední 3 roky dosáhl impakt faktoru vyššího než 0,4;
  • otištění druhého článku za stejných podmínek jako výše a to vždy jako první autor;
  • účasti na mezinárodní konferenci.
Studium DSP v jednotlivých letech

Přehledová tabulka s povinnostmi studentů v jednotlivých letech je zde.

1. ročník

literární rešerže problematiky disertační práce v angl. jazyce (ZS)

3. ročník

vedení 1. projektu Letní školy
státní doktorská zkouška

4. ročník

vedení 2. projektu Letní školy
obhajoba disertační práce

Vedle povinností, jejichž splnění je vyžadováno v jednotlivých ročnících se student průběžně věnuje práci na tématu své disertační práce, prezentaci a publikaci výsledků, studiu dle individiuálního studijního plánu, sbírání zahraničních zkušeností zejm. formou 3-měsíční zahraniční stáže a účasti na mezinárodní konferenci. Studenti doktorského studijního programu rovněž vyučují a průběžně konzultují bakalářské, magisterské či disertační práce.

Studium kombinovanou formou

Studenti kombinované formy studia mají v rámci studia stejné povinnosti jako studenti prezenční formy vyjma:

  • povinností účastnit se zahraniční stáže,
  • pravidelných seminářů doktorandů (povinnost prezentovat
  • pokroky disertace alespoň 1x za rok zůstává),
  • pedagogické a jiné vzdělávací činnosti a
  • vyjma odborné praxe.
Osoby oprávněné udělovat zápočty a zkoušky

Vypracování literární rešerže
Školitel

Doktorandská praxe 1 - 8
Školitel

Semináře doktorandů 1 - 4
Proděkan pro vědu a výzkum - doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.

Odborná praxe
Garant studijního programu - doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.

Letní škola 1 - 2
Proděkan pro pedagogickou činnost - doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.

Zkouška z odborných předmětů
Zkoušející

Pedagogická činnost 1 - x
Proděkan pro pedagogickou činnost - doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.

Zahraniční stáž 1 - x
Proděkan pro zahraničí - doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.

Publikace 1 - x
Proděkan pro vědu a výzkum - doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.

Prezentace výsledků 1 - x
Proděkan pro vědu a výzkum - doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.

Vedení závěrečné práce
Proděkan pro pedagogickou činnost - doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.

Přehled školitelů

Přehled školitelů DSP ke stažení zde.

Odborné předměty

Ekologie stojatých a tekoucích vod
Zkoušející: Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.

Toxikologie zaměřená na vodní organismy
Zkoušející: dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.

Cyklus prvků v povodí a vodních ekosystémech
Zkoušející: prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D,

Bioinformatika
Zkoušející: Ing. Petr Císař, Ph.D.

Aplikovaná buněčná a molekulární biologie
Zkoušející: doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.

Biologické invaze ve sladkovodních ekosystémech
Zkoušející: doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.

Ekologický stav vodních útvarů
Zkoušející: RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.

Ekologicky udržitelné rybářství ve volných vodách
Zkoušející: prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.

Ekologie sladkovodních korýšů a měkkýšů
Zkoušející: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

Environmentální analytická chemie
Zkoušející: doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.

Environmental monitoring
Zkoušející: M.Sc. Ganna Fedorova, Ph.D.

Etologie vodních organismů
Zkoušející: doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.

Fish Pathology of Environmental Contaminants
Zkoušející: Dipl.Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.

Imunologie v akvakulturách
Zkoušející: Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.

Omics metody a analýza dat
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.

Poruchy endokrinního systému vodních živočichů
doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.

Základy vědecké komunikace
Zkoušející: doc. M.Sc. Borys Dzyuba, Ph.D.

Složení oborové rady

Předseda oborové rady

doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
FROV JU
Zátiší 728/II
389 25, Vodňany

Členové oborové rady

doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
FROV JU
Zátiší 728/II
389 25, Vodňany

doc. Ing. Roman Grabic, Ph.D.
FROV JU
Zátiší 728/II
389 25, Vodňany

doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
FROV JU
Zátiší 728/II
389 25, Vodňany

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
FROV JU
Zátiší 728/II
389 25, Vodňany

prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
FROV JU
Zátiší 728/II
389 25, Vodňany

dr hab Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
FROV JU
Zátiší 728/II
389 25, Vodňany

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
MU v Brně
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

prof. Ing. Ondřej Slavík, Ph.D.
ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 00, Praha-Suchdol

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, CSc.
VFU v Brně
Palackého 1/3
612 42, Brno

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1