• Úvod
 • Fakulta
 • Aktuálně
 • LIFE Living Rivers: ožijí opět evropské řeky?

LIFE Living Rivers: ožijí opět evropské řeky?

Evropské vodní toky prošly v důsledku rozvoje lidské populace a navyšování jejího životního standardu v průběhu posledních 100 let postupnou morfologickou, chemickou i ekologickou degradací. Podle Rámcové směrnice o vodách se tak většina evropských řek nachází v nevyhovujícím ekologickém stavu a často neplní svoje původní funkce (protipovodňová ochrana, retence vody v krajině, stabilizace klimatu, samočistí schopnost toku, centra biodiverzity, transport sedimentů, rekreační a edukační funkce apod.). Vedle zátěže z minulosti (kanalizování, napřimování a odřezávání ramen, výstavba příčných bariér, chemické znečištění apod.) čelí toky novodobým hrozbám spojených s globální změnou klimatu (neprediktabilní, nestabilní režim průtoků i průběhu teplot) či rozvojem zemědělství, průmyslu či medicíny (nová xenobiotika, mikropolutanty). Proto byl jako nápravné opatření pro slovenské toky na přelomu roku 2022/2023 Evropskou komisí EU schválen k financování integrovaný LIFE projekt „Implementation of the river basin management plan in selected river sub-basins in Slovakia(101069837/LIFE21-IPE-SK-Living Rivers), na jehož řešení se bude podílet jako jediná vědecko-výzkumná instituce z ČR Fakulta a rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU). Jedná se o velice prestižní, mnohaletý, ambiciózní projekt zaměřený na implementaci Vodního plánu SR ve vybraných povodích (Dunaje, Hronu, Belé a Ipľu) Slovenské republiky. Projekt bude trvat od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032. Rozpočet projektu je téměř 28 milionů Euro a na projekt bude postupně navázáno mnoho dalších doprovodných akcí, které svým rozpočtem budou dalece převyšovat vlastní rozpočet rozpočtu. Za FROV JU se na projektu bude podílet Laboratoř sladkovodních ekosystémů a Laboratoř environmentální chemie a biochemie za podpory manažerského oddělení děkanátu. FROV JU se bude podílet na následujících klíčových úkolech:

 • kategorizace a prioritizace příčných bariér na tocích včetně vývoje nové metodiky pro jejich hodnocení
 • návrh zprůchodnění vybraných povodí, zvláště pak slovenské části Dunaje včetně obnovení funkce vnitrozemské delty, obnovení příčné i podélné říční konektivity a vytvoření přírodního biokoridoru na Starém Dunaji
 • vytvoření funkčního odchovného zařízení a přenosu know-how pro produkci ohrožených druhů lososovitých ryb (pstruha obecného a lipana podhorního) na malých tocích (Belá)
 • posílení populací ohrožených jeseterovitých ryb jako vlajkové rybí skupiny pro velké nížinné toky (Dunaj)
 • návrh udržitelného, k přírodě šetrného rybářského managementu na tocích včetně implementace návrhu opatření do národní legislativy
 • monitoring stavu rybích populací v cílových oblastech před návrhem revitalizačních opatření a po jejich provedení
 • zhodnocení migrační průchodnosti zájmových území a vybraných překážek na toku pro klíčové rybí druhy
 • identifikace a monitoring nových chemikálií odvozených od činnosti člověka (mikropolutantů) ve vodách cílových oblastí
 • práce s veřejností a její vzdělávání, šíření výsledků projektu a jejich aplikace v praxi

Výsledky projektu, včetně studií proveditelnosti a samotných revitalizačních a nápravných opatřeních, pak budou sloužit jako příklad dobré praxe pro aplikaci na zbylých vodních tocích SR a pro přípravu 4. Vodního plánu SR a vyhlášení Národního parku Podunajsko.

 

Napsal: RNDr. Bořek Drozd, Ph.D. (koordinátor projektu za FROV JU)

 

 

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1