Rybářství a ochrana vod

 • Fakulta: Rybářství a ochrany vod
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: N0831A370004

Popis programu

Studijní program Rybářství a ochrana vod je ucelený a univerzální program, který se vedle znalostí z biologické, ekologické a technologické stránky rybářství a vodního hospodářství zaměřuje na problematiku ochrany vodního prostředí. Orientačně také seznamuje s příbuznými či souvisejícími obory. Problematika obou směrů je zde prohlubována. U rybářství se to týká zejména speciálních chovů ryb, reprodukce a šlechtění ryb, u ochrany vod pak ochrany vodních zdrojů, opatření na podporu biodiverzity volně žijících organismů, managementu volných vod, čištění odpadních vod a aspektu kontaminace vodního prostředí. Problematika rybářství a ochrany vod je v tomto studijním programu chápána neoddělitelně a komplexně a odvíjí se od legislativních požadavků i novodobých trendů a potřeb. V rámci studia je možné se dále zaměřit na genetiku a reprodukci ryb, speciální akvakultury nebo hlouběji právě na další aspekty ochrany vod.

Informace o studiu

Navazující magisterské studium nabízí multioborové studium Rybářství a ochrana vod. Studium je vhodné pro absolventy obou nabízených bakalářských programů na naší fakultě, zvládnou jej však i absolventi příbuzných bakalářských programů.
Absolventi tohoto studia jsou schopni komunikovat v anglickém jazyce na úrovni B2. Během studia studenti absolvují také provozní praxi. Praxi mohou studenti absolvovat také formou stáže v cizině, tyto stáže jsou podporovány zejména z programu Erasmus+.
Studijní plán programu naleznete zde.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • pečovat o speciální chovy ryb, reprodukovat a šlechtit je,
 • ochraňovat vodní zdroje, podporovat biodiverzitu volně žijících organismů,
 • čištění odpadních vod a hodnocení kontaminace vodního prostředí,
 • používat moderní technologie chovu ryb,
 • vyhodnocovat analýzy rizik znehodnocení vod.
Uplatníte se například jako:
 • rybářský hospodář a jeho zástupce,
 • rybářský specialista,
 • vodohospodářský specialista podniku povodí,
 • ekolog specialista,
 • hydrolog specialista,
 • vědecký nebo akademický pracovník v oblasti rybářství, ochrany vod a příbuzných oborech.

Přijímací řízení

Na navazující magisterské studium se mohou hlásit absolventi i) bakalářských programů či programů vyšších stupňů studia svým zaměřením blízkých ke studiu, do kterého se hlásí nebo ii) absolventi jiných bakalářských studijních programů nebo programů vyšších stupňů studia, kteří prokážou dostatečné odborné znalosti pro studium programu, do kterého se hlásí, a kteří splní další požadavky dané opatřením děkana týkajícího se přijímacího řízení a podmínek pro přijímání studentů. Studenti, kteří absolvují předchozí studium v zahraničí musí prokázat doklad o absolvování školy, která je v jejich zemi opravňuje min. ke studiu na vysoké škole v magisterském stupni studia či kteří se prokážou dokladem o uznání jejich předchozího studia jako rovnocenného s min. nějakým bakalářským studijním programem v ČR potvrzeným rektorem příslušné vysoké školy. Přihláška uchazeče ke studiu musí obsahovat požadované náležitosti, včetně zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
Bez přijímacích zkoušek budou přijati absolventi bakalářských oborů z oblasti rybářství, ochrana vod a životního prostředí, biologie, chemie a veterinářství, kteří doloží určitý vážený studijní průměr (výše průměru bude upřesněna každoročně rozhodnutím děkana) a bakalářskou práci hodnocenou nejhůře známkou 2. Navíc ale bude zohledněna předchozí praxe uchazeče a jeho motivace ke zvýšení kvalifikace. Uchazeči o studium, kteří nevyhoví podmínkám pro přijetí bez přijímacích zkoušek, absolvují písemný přijímací test. Test bude obsahovat otázky z povinných předmětů, jež jsou součástí státní závěrečných zkoušek v bakalářských studijních programech Rybářství a Ochrana vod na FROV JU. Z výsledku písemné přijímací zkoušky bude sestaveno pořadí uchazečů podle počtu získaných bodů. Výsledné pořadí uchazečů bude sestavováno z bodů přidělených komisí přijímacího řízení dle údajů v životopisu a motivačním dopisu (váha 40 %) a výsledků písemného testu (váha 60 %). Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším počtem bodů, a to do maximálního počtu přijímaných studentů (po odečtení míst obsazených uchazeči přijatými bez přijímacího testu). Přijat bude rovněž každý uchazeč se stejným bodovým ziskem jako poslední přijímaný uchazeč.
Podrobné podmínky přijetí ke studiu naleznete v příslušném opatření děkana k přijímacímu řízení.

Něco navíc

 • odborné exkurze a výlety

Kontakt

Bc. Jindřich Hofbauer

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1