• Úvod
 • Fakulta rybářství a ochrany vod JU - FROV

Exkurze německých studentů do ČR

Během vzdělávací exkurze, jejímž cílem bylo představit devíti zájemcům z řad studentů různé aspekty sladkovodních ekosystémů a kulturní rozdíly v akademické práci mimo Německo, jsme minulý týden cestovali z Univerzity Duisburg-Essen (Německo) do Vodňan.

V pondělí byla studentům přednesena různá témata od místních odborníků, počínaje obecným úvodem do biologických invazí jako aktivního výzkumného pole, následovaným invazivními korýši a rybami, včetně významu trofických vztahů. Dále se studenti seznámili s chováním vodních živočichů a navštívili fakultní líheň s akvakulturou jeseterů. Nakonec jsme se zúčastnili monitoringu zaměřeného na elektrický rybolov v nedaleké řece Blanici, abychom si představili rozdíly mezi původními a nepůvodními druhy ryb.

V úterý se skupina vypravila do Třeboně, aby poznala proces místní akvakultury, počínaje návštěvou řady rybníků sloužících k chovu kaprů a konče zázemím pro jejich sádkování a expedici.

Ve středu jsme byli seznámeni s konceptem říčního kontinua. To je charakteristické výskytem organismů s vysokými nároky na životní prostředí ve výše položených úsecích toku. Naopak obecně tolerantní druhy obývají jeho nižších pasáže. Přestože tento výlet trval téměř celý den, studenti jej velmi ocenili.

Ve čtvrtek na studenty čekalo několik překvapení. Cestovali jsme na místní komerční farmu Pstruhařství Mlýny chovající a zpracovávající především pstruhy duhové a jesetery a také do líhně NP Šumava v Borových Ladách. Nakonec jsme se vydali na přírodního lokalitu raka říčního, jednu z posledních v dané oblasti, kde se stále vyskytuje ve vysokých počtech. Poté jsme si prohlédli Křesanovský potok, lokalitu, kde vysoce invazní raci signální raky říční vytlačují.

Celkově byl tento týden pro celou skupinu jedinečnou zkušeností, která tak těžila z prezentovaných poznatků i kulturní výměny.

Dr. Phillip J. Haubrock

Exkurze se studenty NMgr. ČR–SR 2. až 4. 11. 2022

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/sr1.jpg, Ochutnávky rybích výrobků „Happy Fish“ (2.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr2.jpg, Prohlídka akvaponické části RAS farmy s chovem pstruha duhového, Kaly (2.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr3.jpg, Rázovitý vstup do areálu Krásnianských rybníků (3.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr4.png, Speciální úprava odtoku vody z nádrže v RAS používané k odchovu úhoře, Rybářství Kamenný potok (3.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr5.jpg, Nádrž plná terčovců na farmě v PetraAqua v Turčianských Teplicích (3.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr6.jpg, Prohlídka RAS s chovem sumečka afrického v Handlové (3.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr7.jpg, Vstup do expozice ryb v areálu „Živá voda“, Modra (4.11.2022)
 • images/FROV/aktuality/2022/sr8.jpg, Začátek prohlídky areálu střediska velký Dvůr – Rybníkářství Pohořelice, a.s. (4.11.2022)

Dne 2. až 4. listopadu 2022 proběhla třídenní exkurze studentů 1. roč. navazujícího magisterského studia v rámci předmětů Chov teplomilných druhů ryb, Chov studenomilných ryb a Rybniční akvakultury. Navštíveno bylo celkem 15 různých objektů, organizací a míst v ČR a SR. Jednalo se o různé typy provozů, pstruhárny, rybníky, rybí líhně, akvaponie, RAS, veřejná akvária a expozice, zpracovny ryb, prodejny ryb, apod. Součástí programu byla i ochutnávka rybích specialit a produktů. Na Slovensku byli navštíveno šest objektů: rodinná pstruhárna „Krásňanské rybníky“ nedaleko Žiliny, Rybářství Kamenný potok – Vrútky (prodej ryb, zpracovna ryb, rybí líheň, RAS), MO SRZ Martin s chovem hlavatky podunajské, rybí přechod na řece Turiec v Martine s výkladem o monitoringu rybího přechodu, firma PetraAqua v Turčianských Teplicích s halou na chov akvarijních ryb a největší farma na produkci sumečka afrického v Handlové.    

Realizace exkurze byla finančně podpořena z fakultních zdrojů na výuku. Děkujeme vedení fakulty za podporu! 

Ing. Ján Regenda, Ph.D.

FAO workshop

Fakulta rybářství a ochrany vod JU má tu čest znovu pořádat workshop pro Food and Agriculture Organization. Program ke stažení zde.

FAO workshop

The Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB has the honor to once again organize a workshop for the Food and Agriculture Organization. The program can be downloaded here.

FAO workshop 2022

Fakulta rybářství a ochrany vod JU pořádala pod záštitou FAO UN (Food and Argiculture Organization of the United Nations) v termínu 06.-12.11.2022 mezinárodní workshop s názvem „Sustainable approaches to inland aquaculture and fisheries – advances in novel technologies“, kterého se zúčastnilo celkem 29 účastníků z 9 zemí.

Pestrý program zahrnoval tematické přednášky pracovníků výzkumného centra CENAKVA, které byly zaměřeny na moderní udržitelné technologie v rybářství. Aplikace nových technologií v oblasti automatického zpracování obrazu pak byly představeny zahraničními odborníky spolupracujícími na projektu AQUAEXCELL3.0. Program workshopu zahrnoval také praktické demonstrace (kryobanka, laboratoř zárodečných buněk, akvaponie), řadu exkurzí na rybochovná pracoviště a návštěvu Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada.

Tento vzdělávací seminář podpořený Ministerstvem zemědělství ČR byl zorganizován pro vzdělávací instituce, státní správu a profesní organizace s cílem podpory rozvoje udržitelného rybářství v regionu východní Evropy, Balkánu a blízkého východu. Workshop uskutečněný v prostorách fakultního Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského a informačního střediska ochrany vod Vodňany (MEVPIS) byl součástí aktivit podpořených FAO v rámci programu Artisanal Fisheries 2022.

bez-nazvu

FAO workshop 2022

The Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB organized under the auspices of the FAO UN (Food and Agriculture Organization of the United Nations) an international workshop entitled "Sustainable approaches to inland aquaculture and fisheries - advances in novel technologies" from 6th to 12th November 2022, 29 participants from 9 countries took part.

The varied program included thematic lectures by employees of the CENAKVA research centre, which were focused on modern sustainable technologies in fisheries. Applications of new technologies in the field of automatic image processing were presented by foreign experts collaborating on the AQUAEXCELL3.0 project. The workshop program also included practical demonstrations (cryobank, germ cell laboratory, aquaponics), a number of excursions to fish farming workplaces and a visit to the Ohrada Museum of Forestry, Hunting and Fishing.

This educational seminar, supported by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, was organized for educational institutions, state administration and professional organizations with the aim of supporting the development of sustainable fisheries in the region of Eastern Europe, the Balkans and the Middle East. The workshop held in the premises of the Faculty's International Environmental Education, Advisory and Information Centre of Water Protection Vodňany (MEVPIS) was part of the activities supported by the FAO as part of the Artisanal Fisheries 2022 program.

bez-nazvu

Fenomén polyspermie u jeseterů

Fotogalerie:
 • images/FROV/fakulta/uspechy/Bocek_vyzku_listopad.jpg,
 • images/FROV/fakulta/uspechy/Bocek_vyzku_listopad1.jpg,
 • images/FROV/fakulta/uspechy/Bocek_vyzku_listopad2.jpg,
 • images/FROV/fakulta/uspechy/Bocek_vyzku_listopad3.jpg,

Jeseteři jsou známí díky vysoce ceněnému černému kaviáru. V dnešní době je většina druhů z čeledi jeseterovitých kriticky ohrožena (17 z 27). Tuto situaci zapříčinilo několik faktorů: nadměrný rybolov, pytláctví, znečištění povrchových vod a budování přehrad. Obnova populací jeseterů je v současné době závislá na člověku a umělé reprodukci. Reprodukce jeseterů ovšem není snadná. Jeseteři dosahují pohlavní dospělosti relativně pozdě. Některé druhy jako vyza velká dozrávají nejdříve za 20 let. Proto je velmi důležité porozumět biologii reprodukce těchto ryb.

Viktorie Iegorová a kolektiv z Fakulty rybářství a ochrany vod JU popsali způsob oplození u jeseterů, který je unikátní v celé živočišné říši. Během oplozování byly pozorovány dva mechanizmy. Prvním je fyziologická polyspermie (proniknutí více spermií) a druhým karyogamie (fúze prvojader spermie a vajíčka) s dodatečnou plasmogamií (fúze cytoplasmy vajíčka a další spermie). Studie demonstrovala, že během oplození vajíčka dochází vlivem vyššího počtu mikropilárních otvorů k proniknutí více spermií (až 10) do cytoplasmy vajíčka. Tyto spermie mají tendenci degradovat v čase a obvykle jen prvojádro jedné spermie fúzuje s jádrem vajíčka. Nicméně některé spermie, které nefúzovaly s prvojádrem vajíčka a unikly degradačním mechanizmům, se mohou dále účastnit vývoje a dát vzniknout tzv. polyspermní mozaice. Tyto polyspermní mozaiky se vyznačují vyšším počtem blastomer ve stádiu 2–4 buněk a mozaikovou haploidní/diplodní úrovní. Během naší práce bylo potvrzeno, že diploidní buňky obsahují genetickou informaci matky i otce, zatímco haploidní buňky vykazovaly jen otcovský genotyp. Tyto mozaiky se překvapivě vyvíjely normálně a přežívaly jako kontrolní ryby.

Tento objev nám dal možnost vytvořit první životaschopné hybridy, vzniklé ze tří rodičů různých druhů: jesetera ruského, jesetera sibiřského a jesetera malého. Jeden potomek tak měl jednu matku a dva otce, kde spermie jednoho druhu fúzovala s prvojádrem vajíčka druhého druhu (diploidní linie) a spermie třetího druhu fúzovala pouze s cytoplasmou vajíčka (haploidní linie).

Tyto poznatky nám mohou umožnit aplikaci nových biotechnologických postupů, jako je produkce klonálních gamet. Detailní informace naleznete v publikacích:

Iegorova, V., Psenicka, M., Lebeda, I., Rodina, M., Saito, T. Polyspermy produces viable haploid/diploid mosaics in sturgeon. Biology of Reproduction, 2018, 99(4), 695–706.
Iegorova, V., Psenicka, M., Saito, T. First evidence of viable progeny from three interspecific parents in sturgeon. Fish Physiology and Biochemistry, 2018. DOI 10.1007/s10695-018-0553-6.

FFPW USB aquaponics in the Reflex magazine

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/akvaponie1.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2022/akvaponie2.jpg,
 • ,

Our colleagues, Ing. Radek Gebauer, Ph.D. with Mgr. Miroslav Boček, prepared an interview about the faculty aquaponics for the Reflex magazine. You can read it (only in Czech) here.

You can read another article abou our aquaponics here.

FFPW USB Dean

The old/new dean of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB Prof. Dipl. - Ing. Pavel Kozák, Ph.D., who was elected by all votes of the FFPW USB Academic Senate, started another term (1. 12. 2021 - 30. 11. 2025) on Wednesday 1. 12. 2021.

We wish you a great success.

FFPW USB Graduate awarded prestigious project

We are pleased to announce that our PhD graduate Effrosyni Fatira, MSc, PhD has been awarded the prestigious European Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) - Individual Fellowships project. With the support of this project she will join the University of Las Palmas de Gran Canaria, where she will work on the topic "Impact of climate change on twilight zone fishes during early-stage development". We wish Effrosyni all the best in this project and in her further research career.

effrosyni2

FFPW USB help for Ukraine

The Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB, as well as the University of South Bohemia in České Budějovice, condemns the act of invading Ukraine by Russia and fully supports Ukrainian friends. The FFPW USB crisis group, which members are available 24/7 (list of members (without titles) - Pavel Kozák, Martin Kocour, Vladimír Žlábek, Tomáš Randák, Petr Císař, Jan Kašpar, Michal Hojdekr, Jaromíra Vondrášková, Mirka Průšová, Milada Vazačová, Lucie Kačerová), was activated within the faculty support. There also have been prepared the accommodated capacities for Ukrainian refugees and a special scholarship for new bachelor´s and master´s students. If you are willing to support financially students of our university, you can send money to the transparent account of the USB Student Union. You can read more about the university and other faculties support here.

More information about FFPW USB help for Ukraine and to Ukrainan students you can find here.  

FFPW USB in media, Český rozhlas České Budějovice

The creators of the gardening magazine Zelené světy, the moderator and gardening duo Hanka Šoberová and Pavel Chlouba, went on a short visit to the Faculty of Fisheries and Protection of Waters of the University of South Bohemia in České Budějovice. You can listen to the interview here.

FFPW USB in media, inRybar.cz

The fishing website inRybar.cz published an article about our faculty, the breeding of unique fish species and the Genetic Fisheries Center of the Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology FFPW USB. You can read the article here (only in Czech).

FFPW USB in media, Slovenský rybár

There was an article about our faculty and the Slovak school "Spojená škola v Ivanke pri Dunaji" in the magazine "Slovenský rybár". You can read the article here(only in Slovak language).

FFPW USB in media, Studio 6

A FFPW USB scientist Assoc. Prof. Roman Grabic, MSc., Ph.D. was invited for an interview to the "Studio 6", a program of the "Česká televize" TV channel to speak about new pollutants in water environment. You can see the interview (only in Czech) here(time 53:30).

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1