• Úvod
 • Fakulta rybářství a ochrany vod JU - FROV

2. kolo přijímacího řízení

Právě jsme otevřeli 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Veškeré potřebné informace naleznete zde.

7 důvodů proč u nás studovat

Admission procedure DSP

We have just opened an admission procedure for doctoral study programs. Applications can be submitted by May 9, 2022. Detailed information and topics of the doctoral theses can be found here.

Admissions

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2021/brozova_nabor.jpg,

The Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB open the admission procedure for BSc. and MSc. study programs. You can find more information here.

Bilateral meeting between Norway-Czech Republic

The Laboratory of Environmental Chemistry and Biochemistry (LECHB) at the RIFCH organized a bilateral meeting between Norwegian and Czech partners at the beginning of May (4-7.5.2022). Representatives of COWI attended the workshop AS and Aquateam COWI on the Norwegian side and LECHB staff on the Czech side, and laboratory partners in the field of water monitoring and treatment – Povodí Vltavy, State Enterprise, Povodí Labe, State Enterprise, CHMI, and ENVI-PUR Ltd. The workshop dealt mainly with issues related to reducing the negative impact of human activities on water quality and the possibilities of mutual cooperation in monitoring and water treatment.

During the workshop, participants presented several papers, followed by discussions on the topic. The workshop's first day (May 5th) was dedicated to water monitoring and new micropollutants in the aquatic environment. In the morning, prof. Tomáš Randák (FFPW) welcomed the participants and introduced the Faculty of Fisheries and Protection of Waters (FFPW) and its parts. An excursion around the FFPW facilities in Vodňany followed. In the afternoon, some participants presented their contributions:

1. Beata Szatkowska, Renata Tomczak-Wandzel (Aquateam COWI)

 - Aquateam laboratory competencies – applied science

 - Aquateam selected ongoing projects – in context of micropollutants

2. Pavla Chaloupková (State environmental fund of the Czech Republic) – Norway grants - Bilateral cooperation

3. Roman Grabic (FFPW) – Non-target screening as a tool in monitoring and technology solutions

4. Vít Kodeš (CHMI) – Pesticides in ground water

5. Marek Liška, Lumír Kule (Povodí Vltavy) – Water quality in reservoir and catchment of Želivka

6. Martin Ferenčík (Povodí Labe) – Analyses of Organic micropollutants in water compartments by chromatographic methods with MS detection

The next day (May 6th) continued with contributions and discussions about water treatment and the solution of water pollution hot-spots.

1. Lukáš Moniak (EnviPur) – Introduction of EnviPur

2. Daniel Vilím (EnviPur) – EnviPur Technology, Examples of pilot plant application, Further development within EnviPur in general

3. Liv Bruaas Henninge, Stein Broch Olsen (COWI AS) – Collaborations between COWI and FFPW USB + Povodi Labe

4. Petra Nováková (FFPW) – Target and non-target screening in drinking water treatment plants

After lunch, the participants took a break during a tour of the nearby Kratochvíle Castle so that they could continue until the evening to address specific issues regarding cooperation (e.g., NEA screening) but also the future (PFC in water, soil, and sludge screening, calls from Norwegian funds, …). Newly emerging micropollutants and ways to prioritize them were also discussed. The output will be a list of emergent micropollutants relevant to monitoring in Czech and Norwegian conditions.

The meeting was beneficial not only from a professional point of view, but it was possible to meet again in person and strengthen mutual relations after a long pause caused by the covid situation.

 

Strengthening of the collaboration between the University of South Bohemia in České Budějovice and COWI AS in Water Monitoring, project n. 1404572019

Project from the Bilateral Fund of the Programme „Environment, Ecosystems and Climate Change“ supported by the Norway Grants 2014 – 2021.

svecova_nf2

Bilaterální setkání Norsko-Česká republika

Laboratoř environmentální chemie a biochemie (LECHB) při VÚRH pořádala na začátku května (4.-7.5.2022) bilaterální setkání mezi norskými partnery a českými partnery. Workshopu se účastnili za norskou stranu zástupci firem COWI AS a Aquateam COWI a za českou stranu jednak pracovníci LECHB a také partneři laboratoře z oblasti monitoringu vod a jejich úpravy – Povodí Vltavy, s.p., Povodí Labe, s.p., ČHMÚ a ENVI-PUR s.r.o. Workshop se zabýval především otázkami spojenými se snižováním negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod a možnostmi vzájemné spolupráce v oblasti monitoringu a čištění vod.

Během workshopu účastníci přednesli řadu příspěvků, následovaných diskuzí nad tématem. První den (5.5.) workshopu byl věnovaný monitoringu vod a novým mikropolutantům ve vodním prostředí. Dopoledne prof. Tomáš Randák (FROV) přivítal účastníky a představil Fakultu rybářství a ochrany vod (FROV) a její součásti. Následovala exkurze po pracovištích FROV ve Vodňanech. Odpoledne předneslo své příspěvky část účastníků:

1. Beata Szatkowska, Renata Tomczak-Wandzel (Aquateam COWI)

 - Aquateam laboratory competencies – applied science

 - Aquateam selected ongoing projects – in context of micropollutants

2. Pavla Chaloupková (SFŽP) – Norway grants - Bilateral cooperation

3. Roman Grabic (FROV) – Non-target screening as a tool in monitoring and technology solutions

4. Vít Kodeš (ČHMÚ) – Pesticides in ground water

5. Marek Liška, Lumír Kule (Povodí Vltavy) – Water quality in reservoir and catchment of Želivka

6. Martin Ferenčík (Povodí Labe) – Analyses of Organic micropollutants in water compartments by chromatographic methods with MS detection

Druhý den (6.5.) pokračoval příspěvky a diskuzí okolo úpravy vod a řešení hot-spots znečišťujících vody.

1. Lukáš Moniak (EnviPur) – Introduction of EnviPur

2. Daniel Vilím (EnviPur) – EnviPur Technology, Examples of pilot plant application, Further development within EnviPur in general

3. Liv Bruaas Henninge, Stein Broch Olsen (COWI AS) – Collaborations between COWI and FFPW USB + Povodi Labe

4. Petra Nováková (FROV) – Target and non-target screening in drinking water treatment plants

Po obědě si účastníci oddechli při prohlídce nedalekého zámku Kratochvíle, aby mohli pokračovat až do večera řešením konkrétních otázek ohledně již proběhlé spolupráce (např. NEA screening), ale i té budoucí (PFC ve vodách, screening půd a kalů, výzvy z Norských fondů, …). Dále se diskutovaly nově vznikající mikropolutanty a způsoby jejich prioritizace. Výstupem bude Seznam mikropolutantů, které je důležité monitorovat v českých i norských podmínkách.

Setkání bylo přínosné nejen po odborné stránce, ale umožnilo se po delší odmlce způsobené covidovou situací opět setkat osobně a upevnit vzájemné vztahy.

 

Strengthening of the collaboration between the University of South Bohemia in České Budějovice and COWI AS in Water Monitoring, project n. 1404572019

Project from the Bilateral Fund of the Programme „Environment, Ecosystems and Climate Change“ supported by the Norway Grants 2014 – 2021.

svecova_nf2

Career at the FFPW USB

The Faculty of Fisheries and Protection of Waters USB is hiring new employees, you can see more information here (or herein the Czech version).

Cena rektora JU za rok 2021

Fotogalerie:
 • images/en1a7820-fb-kouba.jpg,

Ve středu 16. března 2022 byly na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uděleny Ceny rektora Jihočeské univerzity. Jako prestižní vědecké publikace byly oceněny dvě knihy a jeden vědecký článek. Posledně jmenovaný vznikl pod vedením doc. Antonína Kouby. Studie se zabývá celosvětově druhým nejrozšířenějším a nejchovanějším druhem raka – rakem červenoklepetým.

Více informací zde.

CENAKVA in project PARC, Horizon Europe

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/malkusova_parc2.png,
 • images/FROV/aktuality/2022/en-v-co-funded-by-the-eu_pos.jpg,

CENAKVA research infrastructure (FFPW USB) participates in a European project called "Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC)". It is a seven-year partnership under Horizon Europe, the EU’s 2021-2027 framework programme for the funding of research and innovation. This major project seeks to develop a new generation chemical risk assessment to protect human health and the environment. The project involves 200 partners in 28 countries and at EU level, national agencies and research organizations working in the field of the environment or public health, the European Chemical Agency (ECHA), the European Food Safety Authority (EFSA) and the European Environment Agency (EEA). The budget of the whole project is 400 million euros. 50% is funded by the European Union and 50% by the Member States. The staff of the Laboratory of Environmental Chemistry and Biochemistry and the Laboratory of Aquatic Toxicology and Ichthyopathology will participate in the project on behalf of our faculty. More detailed information about the project can be found on the project website.

CENAKVA v projektu PARC, Horizon Europe

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2022/malkusova_parc2.png,
 • images/FROV/aktuality/2022/cs-v-spolufinancovano-evropskou-unii_pos.jpg,

Výzkumné centrum CENAKVA (FROV JU) se zapojilo do evropského projektu s názvem „Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek (PARC)“. Jedná se o sedmileté partnerství v rámci Horizon Europe, rámcového programu EU na období 2021–2027 pro financování výzkumu a inovací. Tento velký projekt se snaží vyvinout hodnocení chemických rizik nové generace za účelem ochrany zdraví lidí a životního prostředí. V projektu je zahrnuto 200 partnerů ve 28 zemích a na úrovni EU, národní agentury a výzkumné organizace působící v oblasti životního prostředí nebo veřejného zdraví, Evropská chemická agentura (ECHA), Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Rozpočet celého projektu je 400 milionů eur. 50 % financuje Evropská unie a 50 % členské státy. Za naši fakultu se na projektu budou podílet pracovníci Laboratoře environmentální chemie a biochemie a Laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie. Podrobnější informace o projektu je možno nalézt na webových stránkách projektu.

 

Certificate of the Faculty school

Fotogalerie:
 • images/FROV/fakulta/aktualne/2022/278243337_3096807783912440_8721331865973677348_n.jpg,
 • images/FROV/fakulta/aktualne/2022/0238-1.jpg,
 • images/FROV/fakulta/aktualne/2022/278232017_3096807903912428_2312641100179365139_n.jpg,

We had the honour to award another certificate of the Faculty school, namely to the Secondary School of Fisheries and Water Management of Jakub Krčín Třeboň on Wednesday, April 13, 2022. The school director Dipl.-Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. received the certificate from the Dean of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters of the University of South Bohemia Prof. Dipl.-Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

We are looking forward to our cooperation.

Certifikát fakultní školy

Fotogalerie:
 • images/FROV/fakulta/aktualne/2022/278243337_3096807783912440_8721331865973677348_n.jpg,
 • images/FROV/fakulta/aktualne/2022/0238-1.jpg,
 • images/FROV/fakulta/aktualne/2022/278232017_3096807903912428_2312641100179365139_n.jpg,

Ve středu 13.4.2022 jsme měli tu čest předat další certifikát fakultní školy a to Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína Třeboň. Certifikát si převzal z rukou děkana Fakulty rybářství a ochrany vod JU prof. Ing. Pavla Kozáka, Ph.D. ředitel školy Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Čestné uznání Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2021/kasparjan2.jpg,
 • images/FROV/aktuality/2021/bocek_du.jpg,

18. - 19. 11. 2021 proběhl v Českých Budějovicích 15. ročník soutěže Český kapr, pořádaný Asociací kuchařů a cukrářů ČR. V rámci soutěže byla čestným uznáním oceněna dlouholetá spolupráce se Zpracovnou a prodejnou ryb a produktů akvakultury FROV JU. Obě instituce chystají, mimo jiné, společný projekt pro zvýšení povědomí veřejnosti o možnostech rybí gastronomie a její aplikace do veřejného stravování. Podrobné informace o soutěži naleznete zde.

Chov měkkýšů a korýšů

Fotogalerie:
 • images/FROV/aktuality/2021/kozak_cviceni1.jpg,

Tento týden proběhlo každoroční cvičení z předmětu Chov měkkýšů a korýšů, kde si studenti kromě praktické poznávačky svlečků a lastur jednotlivých druhů mohli vyzkoušet i kulinářskou přípravu „mořských plodů“ a vyzkoušet jejich chuť. Letos mohli ochutnat např. ústřice, slávky jedlé, humry a krevety. Dále byli vařeni raci signální. Diskutována byla nejenom vlastní příprava a nejchutnější recepty, ale také způsoby konzumace a humánního usmrcování těchto živočichů.

Defenses of dissertations

The defences of dissertations of four students of the doctoral study program Fishery were held on 30th March 2022.

Congratulations to all four new doctors, M.Sc. Ruoyi Hao, Ph.D., M.Sc. Deepali Rahi, Ph.D., M.Sc. Koushik Roy, Ph.D. and M.Sc. Swapnil G. Waghmare, Ph.D.

Déja vu from New Guinea

Fotogalerie:
 • images/blaha_nocticola_baumi2.jpg, Individual of a new species under the binocular microscope with missing eyes, extended antennas and legs enabling easier orientation in the dark cave.
 • images/blaha_nocticola_baumi3.jpg, Penultimate nymph of a new species in its natural environment at the silty bank of cave Yumugima river. There is a visible absence of any pigmentation, a typical characteristic of troglobitic organisms.

It is almost four years from the expedition to New Guinea, where the faculty member Martin Bláha took place. The expedition already described a new troglobitic crayfish species Cherax acherontis, the first in the South hemisphere. Later on, the suspicious cockroach was identified in samples taken in the cave, and now the description of a new troglobitic cockroach species named Nocticola baumi was published. Thanks to Jiří Patoka from CULS and cooperation with Philipinian and Indonesian colleagues who provided morphological and genetic analysis. This species completes the distributional area of the genus Nocticola linking Asia and Australia. Moreover, the naming of the new species is symbolic of Dr. Jiří Baum, Czech zoologist, explorer, photographer, writer and a significant contributor to the National Muzeum in Prague. Before the start of the Second World War, he returned to the Czech Republic from his expedition from South Africa and became a part of anti-Nazi resistance. Unfortunately, he was arrested by the Gestapo in 1943 and went through a concentration camp in Terezín and Auschwitz. He was executed or died from blood poisoning in Warsaw a year later. He had planned the expedition to New Guinea, but he never made it. Therefore, the new species was named in his honour.

Čeští vědci a šváb z novoguinejských jeskyní, sondy k planetkám a pohled za humna Sluneční soustavy | Sever (rozhlas.cz)

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3426038-cesti-vedci-objevili-neznamy-druh-svaba-dostal-jmeno-po-predchudci-zikmunda-a-hanzelky?fbclid=IwAR2_gvTmKMlsf2U6KHcFslKsAFALCiOzWYHSGd_ALZYgy_KghBkc4sP6tYw

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1